ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№137

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  01.03.2017 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА.

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 72/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е чстна жалба от М.Я.Х.-Й. *** срещу разпореждане № 10364/2016 год по гр.д . № 1286/2016 год на ВОС, с което е върната частна жалба вх.№ 32104/21.11.2016 год срещу определение № 2634/01.11.2016 год по същото дело. Наред с доводите по същество, частната жалбоподателка сочи за допусната очевидна фактическа грешка в обжалваното определение № 2634/01.11.2016 год, като моли същата да бъде поправена.

Съставът на Апелативен съд след запознаване с материалите по делото, констатира следното:

С определение № 2634/01.11.2016 год по гр.д. № 1286/2016 год на ВОС, г.о., 11 състав е отменено предходно определение № 2035/18.08.2016 год за освобождаване на ищцата от заплащане на държавна такса и искането е оставено без уважение. Срещу това определение е постъпила в срок частна жалба вх.№ 32104/21.11.2016 год, в която се твърди, че определението е постановено по друго дело, а именно – № 1284/2016 год на ВОС, както е отразено и в съобщението, получено от страната. Наред с това се изразява несъгласие по същество с мотивите, поради които съдът е отхвърлил искането за освобождаване от държавна такса.

Частна жалба вх.№ 32104/21.11.2016 год е оставена без движение с разпореждане № 9651/23.11.2016 год с указания да бъде формулирано конкретно искане към въззивния съд и да се внесе държавна такса в размер на 15 лв по сметка на Апелативен съд Варна. В указания срок е постъпила молба вх.№ 34190/12.12.2016 год, в която отново се настоява за поправка на очевидна фактическа грешка в определение № 2634/01.11.2016 год по гр.д. № 1286/2016 год на ВОС, г.о., 11 състав. По това искане първоинстанционният съд не се е произнесъл, а е приел, че не са изпълнени указанията, дадени с разпореждане № 9651/23.11.2016 год и е постановил връщане на частната жалба.

Компетентен да се произнесе по искането за поправка на очевидна фактическа грешка, съдържащо се както в подадената частна жалба вх.№ 32104/21.11.2016 год, така и в молба вх.№ 34190/12.12.2016 год, е първоинстанционният съд, поради което делото следва да му бъде изпратено за извършване на процесуални действия по реда на чл. 247 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 72/2017 год на Апелативен съд Варна, г.о., II състав.

ВРЪЩА делото на ВОС за произнасяне по молбата за поправка на очевидна фактическа грешка в определение № 2634/01.11.2016 год по гр.д. № 1286/2016 год на ВОС, г.о., 11 състав, след което същото следва да се изпрати на Апелативен съд Варна за произнасяне по частната жалба.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.