ОПРЕДЕЛЕНИЕ 114

гр. Варна,2602.2018г.

Варненски апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

   МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 72/18г., намира следното:

Производството е по реда на чл. 122 от ГПК и е образувано въз основа на определение № 380/09.02.18г., постановено по гр.д. № 319/18г. на ВОС, с което е повдигнат спор за подсъдност между ВОС и ВРС за определяне на съда, компетентен да разгледа предявените от „Спедстрой” ЕООД против Д.Т.П. искове с правно основание чл. 108 от ЗС, на осн. чл. 122 от ГПК.

За да се произнесе настоящият състав на съда установи следното:

С подадена до ВРС обща искова молба от няколко ищци – „Спедстрой” ЕООД, с. Дъбравино, обл. Варна, П. Т. С., Г. С. Я.а и С. С. С., са били предявени от тях различни искове против Д.Т.П., намиращи правното си основание в нормите на чл. 108 от ЗС, чл. 42, б. „б” от ЗН и чл. 30 от ЗН. Било е образувано гр.д. № 18989/17г. на ВРС, ХІ с-в, производството по което е било прекратено с определение № 775/18.01.18г.  и делото изпратено по подсъдност на ВОС. За да постанови този съдебен акт районният съдия е съобразил, че цената по иска по чл. 42, б. „б” от ЗН, представляваща данъчната оценка на притежаваното от завещателя С. П. към момента на смъртта ѝ имущество, възлиза на 77 974 лв. и на осн. чл. 104, т. 3 /може би съдът е имал предвид т. 4/ от ГПК родово компетентен да го разгледа е ВОС. Приел е освен това, че всички други предявени от ищците с една искова молба искове подлежат на разглеждане по реда на едно и също производство, поради което и на осн. чл. 104, т. 6 от ГПК следва да ги разгледа отново окръжния съд. Това определение по подсъдността не е било обжалвано.

Пред ВОС е било образувано гр.д. № 289/18г. на ВОС по така изпратените му за разглеждане искове. С определение от 06.02.18г. съдът е съобразил, че предмета на предявените от всеки от ищците против Д.Т.П. искове е различен /като релевирани основания и отправените въз основа на тези различни основания  петитуми/ и не по всички предявени искове е налице връзка, която да изисква разглеждането им в едно общо производство. Намерил е поради това, че в едно общо производство по гр.д. № 289/18г. следва да се разглеждат исковете на П. С. по чл. 42, б. „б” от ЗН и предявеният в евентуалност иск по чл. 30 от ЗН, както и свързаните с тях искове на П. С. - по чл. 108 от ЗС за предаване владението върху 6649/37302 ид.ч. от дворното място с идентификатор 10135.1504.222 по КК на гр. Варна и иск по чл. 108 от ЗС за предаване на владението  на 6649/18651 ид.ч. от жилищната сграда с идентификатор 10135.1504.222.1 по КК на гр. Варна – предявени в случай на уважаване на иска по чл. 42, б. „б” от ЗН; както и обусловените от уважаване на евентуално предявения иск по чл. 30 от ЗН – нейни искове по чл. 108 от ЗС за осъждане на ответника да предаде владението на 4432.67/37302 ид.ч. от дворното място с идентификатор 10135.1504.222 по КК на гр. Варна и иск по чл. 108 от ЗС за предаване на владението  на 4432.67/18651 ид.ч. от жилищната сграда с идентификатор 10135.1504.222.1 по КК на гр. Варна.

Съдът е приел, че следва да се отделят от това производство предявените: от „Спедстрой” ЕООД искове против Д. Т. П. с правно основание чл. 108 от ЗС за осъждане на ответника да му предаде владението върху недвижими имоти – 1/27 ид.ч. от жилищната сграда с идентификатор 10135.1504.222.1 по КК на гр. Варна и 1/54 ид.ч. от дворното място с идентификатор 10135.1504.222 по КК на гр. Варна, в което е построена сградата, при твърдения за придобиване на собствеността въз основа на договор за замяна, обективиран в НА № 39/07г., сключен между Г. Я. и Й. Ж. и последващ договор за замяна, обективиран в НА № 119/16г., с който дружеството е придобило описаните идеални части от имотите от заменителя Й. Ж.; от Г. С. Я. искове против Д. Т. П. с правно основание чл. 108 от ЗС за осъждане на ответника да му предаде владението върху недвижими имоти – 1/27 ид.ч. от жилищната сграда с идентификатор 10135.1504.222.1 по КК на гр. Варна и 1/54 ид.ч. от дворното място с идентификатор 10135.1504.222 по КК на гр. Варна, в което е построена сградата, при твърдения за придобиване на собствеността въз основа на договор за дарение от нейната майка П. С., обективиран в НА № 3/19.03.1975г.; от Г. С. Я. искове против Д. Т. П. с правно основание чл. 108 от ЗС за осъждане на ответника да ѝ предаде владението върху недвижим имот – 3324.5/18651 ид.ч. от жилищната сграда с идентификатор 10135.1504.222.1 по КК на гр. Варна, при твърдения за придобиване на собствеността въз основа на договор за дарение от нейната майка П. С.обективиран в НА № 142/17г., а в евентуалност – за предаване владението на 2216.34/18651 ид.ч. от жилищната сграда; от С. С. С. искове против Д. Т. П. с правно основание чл. 108 от ЗС за осъждане на ответника да му предаде владението върху недвижим имот – 3324.5/18651 ид.ч. от жилищната сграда с идентификатор 10135.1504.222.1 по КК на гр. Варна, при твърдения за придобиване на собствеността въз основа на договор за дарение от неговата майка, обективиран в НА № 142/17г., а в евентуалност – за предаване владението на 2216.34/18651 ид.ч. от жилищната сграда.

Въз основа на това определение са образувани три нови дела във ВОС, едно от които е гр.д. № 319/18г., което има за предмет предявените от „Спедстрой” ЕООД искове против Д. Т. П. с правно основание чл. 108 от ЗС за осъждане на ответника да му предаде владението върху недвижими имоти – 1/27 ид.ч. от жилищната сграда с идентификатор 10135.1504.222.1 по КК на гр. Варна и 1/54 ид.ч. от дворното място с идентификатор 10135.1504.222 по КК на гр. Варна, в което е построена сградата, при твърдения за придобиване на собствеността въз основа на договор за замяна, обективиран в НА № 39/07г., сключен между Г. Я.. и Й. Ж. и последващ договор за замяна, обективиран в НА № 119/16г., с който дружеството е придобило описаните идеални части от имотите от заменителя Й. Ж.. С определение № 380/09.02.18г. окръжният съдия е съобразил, че цената на иска за предаване владението на посочените идеални части от сградата е 3150.90 лв., а тази за предаване владението на посочените идеални части от дворното място е 899.54 лв., поради което е повдигнал препирня за подсъдност между ВОС и ВРС за определяне компетентния да разгледа този иск.

Настоящият състав на съда намира, че след отделянето на посочените ревандикационни искове на посочените трима ищци срещу един и същ ответник, които основават правата си на различни придобивни основания, то предмет на новообразуваното гр.д. № 319/18г. на ВОС се явяват ревандикационните искове единствено на „Спедстрой” ЕООД. Цената им, определена по реда на чл. 69, ал. 1, т. 2 от ГПК възлиза съответно на 3150.90 лв. /по иска за предаване владението на посочените идеални части от сградата/, и на 899.54 лв. /по иска за предаване владението на посочените идеални части от дворното място/ - съобразно представените данъчни оценки, които са в размер на 85 074.20 лв. за сградата и 48 575 лв. – за дворното място /л. 29 и 30 от делото/. При това положение и на осн. чл. 103 и по арг. за противното от чл. 104, т. 3 от ГПК, компетентен да разгледа тези искове е Районен съд-Варна.      

Воден от горното и на осн. чл. 122 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОМПЕТЕНТЕН Е Районен съд-Варна да разгледа исковете, по които е образувано гр.д. № 319/18г. на ВОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: