О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

133/28.02.2019

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 28. 02.2019г., в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№72/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена час -тна жалба от К.Т.Д. /приподписана от „Пи Ем България” ООД, гр.Варна, „Еврогеймс”ООД, гр.Варна, К.Т.Д. в качеството му на ЕТ „2002-К.Д.”, гр.Варна, „Плазмакс”ООД, гр. Варна, „Увеселителни влакчета”ЕООД, гр.Варна, „Атракцион България”ЕООД, гр. Варна, Б.Н.Д. и „Плазмакс България”ЕООД, гр.Варна, което приподписване съдът цени като становище по жалбата на посочените лица, също длъжници в изп.производство/  против решение /имащо характер на съдебно определение/ №2105/06.12.2018г., постановено по в.гр.д.№2628/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане подадената от К. Т.Д. жалба вх.№27649/27.09.2018г. против действия на ЧСИ Д. П.., рег.№711, по изп.д. №20187110400234, както и е прекратено про -изводството по делото.В жалбата се твърди, че решението е неправилно по изло -жените в жалбата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената жалба.

Въззиваемата страна „Райфайзен лизинг България”ЕООД, гр.София в депози -рания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния представител ю.к.Г.П. поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното решение да бъде потвърдено.Претендира разноски.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№2628/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по подадената от К.Т.Д. жалба вх.№27649/27.09.2018г. про- тив действия на ЧСИ Д.а П.., рег.№711, район на действие ОС-Варна, по изп.д. №20187110400234.В жалбата се излага, че жалбоподателят е един от солидарните длъжници в изп.производство, получили ПДИ на 22.06.2018г.На 26.06.2018г. един от длъжниците физически лица Б.Н.Д. е депозирала молба за спиране на изп.производство на осн. чл.454 от ГПК.На 05.07. 2018г. е внесла по см. на ЧСИ 20% от размера на вземането по ИЛ, въз основа на който е образуван делото, както и се е задължила да внася ежемесечно по 10% от остатъка до пълното изплащане на дълга.С постановление на ЧСИ от 11.07.2018г. изп.производство е спряно.В съответствие с поетото задължение Б.Д. е внасяла дължимите суми на 09.07.2018г., 20.08.2018г. и 19.09.2018г.Независимо от горното на 12.09.2018г. ЧСИ е връчил на длъжниците /без Б.Д./ ППИ за насрочване на опис, оценка и изземване на движими вещи за 13.09.2018г.На дата 13.09.2018г. не са извършване изп.действия.На 20.09.2018г. ЧСИ е посетил търгов -ски обект-сервиз, находящ се в ЗПЗ, гр.Варна, където е искал да извърши опис на движими вещи.На 20.09.2018г. ЧСИ посетил недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул.”Одесос”№3, собственост на един от длъжниците - „Плазмакс”ООД и заявил на намиращия се в имота наемател, че следва да заплаща наема на ЧСИ, а не на наемодателя „Плазмакс”ООД, както и изискал от него да подпише протокол. Отново на 20.09.2018г. ЧСИ посетил туристическо атракционно влакче, находящо се в гр.Варна, алея Първа, където изискал документ за собственост на влакчето от ползващия го наемател „Екшън Райдърс”ЕООД и изискал от него да подпише протокол.Предвид изложеното се обжалват всички извършени от ЧСИ действия по принудително изпълнение по посоченото изп.дело, като такива извършени по един спрян изп.процес, поради което и явяващи се незаконосъобразни и се претендира да бъдат отменени.На 02.10.2018г. е депозирано допълнение към жалбата от К. Д., в което се сочи, че на 27.09.2018г. на жалбоподателя се обадил мъж, представящ се за призовкар на ЧСИ, за да го уведомил за насрочен опис на движи -ми вещи, собственост на „Плазмакс”ООД, за 03.10.2018г., както и, че следва да се яви в кантората на ЧСИ.При явяването си там ЧСИ му връчил копие от постанов -ление от 27.09.2018г. за предявяване на оценка на движима вещ/атракционно влакче/, както и му било съобщено, че се прави оценка и на недвижим имот, нахо -дящ се в гр.Варна, ул.”Одесос”№3, за която щели да го уведомят допълнително, връчили му и ППИ до „Плазмакс”ООД.Твърди се, че и тези действията са незако -носъобразни предвид спиране на изп.производство, поради което се претендира и те да бъдат отменени.

Въззиваемата страна „Райфайзен лизинг България”ЕООД, гр.София в депози -рания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния представител ю.с.Г.П. поддържа становище за нейната неоснователност.

По жалбата са депозирани становища от „Пи Ем България” ООД, „Еврогеймс” ООД, К.Т.Д. в качеството му на ЕТ „2002-К. Ди- митров”, „Плазмакс”ООД, „Атракцион България”ЕООД, Б.Н. Д.и „Плазмакс България”ЕООД, в които се твърди, че същата е основателна и се претендира да бъде уважена.

ЧСИ е депозирал мотиви по обжалваното действие.         

Изп.дело №20187110400234 е образувано на 18.06.2018г. въз основа на изпъл -нителен лист от 04.06.2018г., издаден в заповедно производство по ч.гр.д.№8460/ 18г. по описа на ВРС, ХVІІ състав, с който длъжниците „Пи Ем България”ООД, „Еврогеймс”ООД, К.Т.Д. в качеството му на ЕТ „2002-К.Д.”, „Плазмакс”ООД, „Плазмакс България”ЕООД, „Увеселителни влакчета”ЕООД, „Атракцион България”ЕООД, Б.Н.Д. и К.Т.Д. са осъдени солидарно да заплатят на „Райфайзен лизинг България”ЕООД посочените в листа суми

Присъединен взискател по право в така образуваното изпълнително произ -водство е държавата на осн. чл.458 от ГПК за дължимите й от длъжниците пуб -лични вземания съгласно издадени удостоверения по чл.191, ал.4 от ДОПК.При -съединен по реда на чл.459 от ГПК е ипотерният кредитор „ПИБ”АД с учредена на 21.08.2017г. ипотека върху недвижим имот, собственост на „Плазмакс”ООД с идентификатор 10135.1507.1050.2.3, находящ се в гр.Варна, ул.”Одесос”№3 и върху който е насочено от взискателя „Райфайзен лизинг България”ЕООД принудител -ното изпълнение, с вписана възбрана върху имота на 04.07.2018г.ПДИ са връчени на 22.06.2018г.Принудителното изпълнение е насочено и към вземания на длъж -ника Б.Н.Д. от трети лица.С молба от 26.06.2018г. Б.Д.е поискала да бъде спряно по реда на чл.454, ал.1 от ГПК изпълнението, като се задължила да внесе 20% от задължението до 10.07.2018г. и да внася по 10% ежемесечно за погасяване на остатъка.След внасяне на дължимите 20% от дълга по ИЛ с постановление от 11.07.2018г. ЧСИ е спрял на осн. чл.454, ал.1 от ГПК изпълнението по отношение на Б.Н.Д..Същата е внасяла дължимите суми през м.07, 08 и 09.2018г./до подаване на жалбата/ и против нейно имущество принудително изпълнение не  е било извършвано, съответно производ -ството не е било възобновявано.

Спрямо останалите солидарни длъжници принудителното изпълнение е продъл- жено, като са насрочвани и извършени опис и оценка на движима вещ /атракционно влакче на 20.09.2018г./ и на недвижим имот/имот с идентификатор 10135.1507.1050. 2.3 на 20.09.2018г./, собственост на „Плазмакс” ООД, наложени са и запори върху вземанията на дружествата длъжници от трети лица.Насрочвани са описи и на други движими вещи, неизвършени поради неоткриването на такива, собственост на длъжниците.Извършено е и предявяване на оценка.

В нормите на чл.435, ал.2 и ал.3, чл.462, ал.2 и чл.521, ал.3 от ГПК са лимита -тивно изброени действията на съдебния изпълнител в изпълнителното производ- ство, които длъжникът разполага с правото да обжалва, съответно не е предвидена възможност за общо обжалване на всички извършени действия от СИ.В депозира -ната от страната жалбата на 27.09.2018г., допълнена с молба от 02.10.2018г., не са посочени действия на СИ, които да попадат в хипотезите на посочените норми от ГПК.Изпращането на ПДИ, ППИ, налагането на възбрани и запори, насрочването и извършването на опис/когато не се твърди несеквестриуемост, а в случая не се твърди, доколкото вещите са собственост на ЮЛ/, както и предявяването на изгот -вено от в.л. заключение за стойност на вещ, към която е насочено принудително изпълнение, не са действия, подлежащи на самостоятелно обжалване.Неосно -вателно е възражението на  жалбоподателя, че всички действие на СИ се явяват незаконосъобразни, т.к. са извършени при спрян изп.процес.По реда на чл.454, ал.1 от ГПК е спряно изпълнението само по отношение на длъжника Б.Н.Д. и против имущество на същата принудително изпълнение не е провеж -дано.Спирането по отношение на този длъжник обаче не лишава взискателя от възможността да насочи изпълнението срещу останалите солидарни длъжници по същия изпълнителен лист, за които не е налице спиране по реда на чл.454, ал.1 от ГПК /а и не би могло за дружествата длъжници, т.к. нормата касае само физически лица/.Така по силата на чл.122 от ЗЗД, съгласно която кредиторът може да иска изпълнение за цялото задължение от когото и да е от длъжниците.ЧСИ не е постановявал и отказ да се спре принудителното изпълнение, за да се приеме, че се обжалва този негов акт.

Предвид гореизложеното съдът приема, че подадената пред ВОС жалба е недо- пустима като подадена против неподлежащи на самостоятелно обжалване дейс -твия на съдебен изпълнител, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Постановеното в този смисъл от ВОС обжалвано реше -ние /имащо характер на съдебно определение, т.к. съдът не се е произнесъл по същество по жалбата, а е прекратил производството/ следва да бъде потвърдено.

На осн. чл.78, ал.3, вр. ал.8 от ГПК и направеното искане на въззиваемата страна следва да бъдат присъдени претендираните от нея разноски, които са такива за юрисконсултско възнаграждение, като същите следва да бъдат присъ -дени в размерите по НЗПП, а именно 50лв.

 Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение /имащо характер на съдебно определение/ №2105/ 06.12.2018г., постановено по в.гр.д.№2628/18г. по описа на ВОС, гр.о.

ОСЪЖДА К.Т.Д., ЕГН **********, адрес ***, да заплати на „Райфайзен лизинг България”ЕООД, ЕИК 131206120, седалище и адрес на управление гр. София, бул.”Черни връх”№32А, ет.6, сумата от 50лв., представляваща съдебно-деловодни разноски, сторени пред въззивна инстанция, на осн. чл.78, ал.3, вр.ал.8 от ГПК.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: