ОПРЕДЕЛЕНИЕ №134

гр. Варна, 18.02.2016 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение в закрито съдебно заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

в. ч. гр. дело № 73 по описа за 2016 г. на ВАпС, съобрази:

 

Производството е по чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на Д.А.Н. *** против разпореждане № 7557 от 14.07.2015 г. на Варненския окръжен съд, постановено по в. гр. д. № 1836/2015 г., с което е върната като недопустима частна жалба вх. № 21854 от 09.07.2015 г. срещу решение № 1339 от 02.07.2015 г. по в. гр. д. № 1836/2015 г. на Окръжен съд – Варна.

В жалбата се излагат съображения, че в решението си съдът е посочил, че доводите на жалбоподателя какво следва или не следва да бъде посочено в Постановлението за възлагане /ПВ/, както и дали „спечелилият” тръжната процедура е внесъл или не задатъка, не е нужно да бъде коментирано, което означавало, че съдът е приел жалбата по чл. 435 от ГПК за недопустима, т.е. постановеното решение било с характер на определение и на това основание подлежи на разглеждане от Апелативния съд. Излага се също, че дори да приеме за недопустима частната жалба, не е в компетентността на първоинстанционния съд да върне жалбата, а това следвало да бъде осъществено от съда, до който жалбата е отправена, т. е. по-горестоящия съд.

Моли за отмяна на разпореждането.

Не са постъпвали отговори на частната жалба.

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Произнасянето на настоящата инстанция по правилността на връщането на частната жалба е обусловено от извода дали се касае до неподлежащ на обжалване съдебен акт съгласно чл. 437, ал. 4 от ГПК.

І. Видно от решението на ВОС не се касае до приемане на жалбата като недопустима, напротив – същата е разгледана по същество, но приета за неоснователна. Жалбоподателят некоректно цитира част от мотивите  в решението. Окръжният съд освен извода за ненужността да бъдат коментирани доводите в жалбата относно съдържанието на ПВ, внесен ли е задатък от обявения за купувач и т. н., след анализ на всички релевантни към казуса възражения на жалбоподателя, е направил крайно заключение, че процедурата е изрядна и не страда от пороци. След като съдът се е произнесъл по съществото на спора, неговото решение не подлежи на инстанционен контрол, на основание чл. 437, ал. 4 от ГПК, респ. частната жалба срещу него действително е недопустима. С оглед на изложеното, не може да се приеме становището на жалбоподателя, че се касае до решение с характер на определение, което да подлежи на обжалване пред апелативната инстанция.

ІІ. Относно въпроса компетентен ли е администриращият жалбата съд на преценка дали акта, срещу който е насочена същата подлежи на обжалване или не, или това е въпрос, който следва да бъде решен от по-горната инстанция до която е отправена жалбата, настоящият състав на съда приема следното:

По този въпрос е изложено становище в мотивите към т. 12 от ТР № 6/12г. на ОСГТК-ВКС, което настоящият състав на съда напълно възприема и където е прието, че администриращият съд проверява дали жалбата е подадена в срок и е срещу акт, който подлежи на обжалване, изхожда ли от легитимна страна или надлежно упълномощен неин процесуален представител и отговаря ли на изискванията чл. 260 ал. 1, т. 1, т. 2, 4 и 7 и 261 от ГПК, съответно чл. 284 ГПК, т. е. проверката обхваща редовността и допустимостта на депозираната жалба от процесуална гледна точка. Съобразно тази проверка, логична последица е включването в правомощието на администриращия жалбата съд, ако прецени че същата е срещу акт който не подлежи на обжалване, на основание чл. 262, ал. 2 от ГПК да разпореди връщане на същата.

Като е процедирал по този начин, Варненският окръжен съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 7557 от 14.07.2015 г. на Варненския окръжен съд, постановено по в. гр. д. № 1836/2015 г., с което е върната като недопустима частна жалба вх. № 21854 от 09.07.2015 г. на Д.А.Н. срещу решение № 1339 от 02.07.2015 г. по в. гр. д. № 1836/2015 г. на Окръжен съд – Варна.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването, при условията на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: