О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

118/28.02.2018

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 28. 02.2018г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                      МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№73/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.122 от ГПК.Образувано по повдигнат спор за подсъдност пред Варненски апелативен съд с определение №381/09.02.2018г., постановено по гр.д.№320/18г. по описа на ВОС, гр.о. за определяне на родово компетентния съд да се произнесе като първа инстанция по предявените от Г.С.Я. против Д.Т.П. искове с пр.осн. чл.108 от ЗС, по които е образувано гр.д.№320/18г. по описа на ВОС, на осн. чл.122 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

По подадената от „Спедстрой”ЕООД, с.Дъбравино, П. Т. С., Г.С.Я. и С. С.С. искова молба вх. рег.№73456/14.12.2017г. е образувано гр.д.№18989/17г. по описа на ВРС, XІ състав, прекратено от последния и изпратено по компетентност на ОС-Варна на осн. чл. 118, ал.2, вр. чл.104, т.6 от ГПК с влязло в сила определение №775/18.01.2018г. Прието е, че съгласно цената му - 77 974лв. един от съединените искове/този с пр. осн. чл.42 от ЗН за прогласяване нищожността на саморъчно завещание от С. В. П. в полза на Д.Т.П. с дата 10.06.2008г./ е подсъден на окръжен съд, което обуславя подсъдност и на останалите искове на окръжен съд.

По изпратеното дело пред ВОС е образувано гр.д.№289/18г., имащо за предмет предявените от „Спедстрой”ЕООД, П. Т. С., Г. С.Я. и С. С. С. против Д.Т.П. искове с пр.осн. чл.108 от ЗС/основани на различни придобивни основания, както и част от тях предявени при условията на евентуално съединяване/ и предявените от П. Т. С. против Д.Т.П. при условията на евентуално съединяване искове с пр.осн. чл.42 от ЗН и чл.30 от ЗН.

С определение от 06.02.2018г., постановено по гр.д.№289/18г., по ред на чл.210, ал.2 от ГПК предявените от „Спедстрой”ЕООД, Г.С. Я. и С.С. С. искове с пр.осн. чл.108 от ЗС са отделени в три отделни производства - конкретно по тези, предявени от Г.С. Я., е обра- зувано гр.д.№320/18г., по което с горецитираното определение на ВОС е повдигнат настоящият спор за подсъдност.

Предявените от Г.С. Я. против Д.Т.П. искове с пр.осн. чл.108 от ЗС, предмет на гр.д.№320/18г.,  са с цена, определена по реда на чл.69, ал.1, т.2 от ГПК, както следва: иск за осъждане на ответника да предаде на ищцата владението върху собствените й 1/27 ид.ч. от жилищна сграда с идентификатор 10135.1504.222.1, ведно с 1/54 ид.ч. от дворно място, върху което тя е изградена с идентификатор 10135.1504.222, основан на твърдение за придоби -ване на собственост с договор за дарение, обективиран в н.а.№3/75г. и предявен в условия на евентуалност-ако бъде отхвърлен предявеният от „Спедстрой”ЕООД ревандикационен иск като бъде прието, че договори, обективирани в н.а.№39/07г. и н.а.№119/16г., нямат вещно транслативен ефект, е с цена от 4 050, 44лв./3150, 90лв.+899, 54лв./, при данъчна оценка на цялата сграда - 85 074, 20лв. и данъчна оценка на цялото дворно място - 48 575лв.Иск за осъждане на ответника да предаде на ищцата владението върху собствените й 3324, 5/18 651 ид.ч. от жили -щна сграда с идентификатор 10135.1504.222.1, основан на твърдение за придо -биване на собственост с н.а.№142/17г. - 15 164, 29лв., евентуално за предаване на владението върху 2216, 34/18 651 ид.ч. от същата сграда, основан на същите твърдения, но при отхвърляне на предявения от П. Т. С. иск с пр.осн. чл.42 от ЗН и уважаване на иска с пр.осн. чл.30 от ЗН.Видно от изложеното всички предявени искове по гр.д.№320/18г. по описа на ВОС, гр.о., са искове за собственост и всички са с цена под 50 000лв., предвид което на осн. чл.103 и по аргумент за противното от чл.104, т.3 от ГПК следва да бъде прието, че родово компетентен да се произнесе като първа инстанция по така предявените искове е РС-Варна, на когото делото следва да бъде изпратено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Родово компетентен да се произнесе като първа инстанция по предявените от Г.С.Я. против Д.Т.П. искове с пр.осн. чл.108 от ЗС, по които е образувано гр.д.№320/18г. по описа на ВОС, гр.о., е РС - Варна, на когото делото да бъде изпратено.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   ЧЛЕНОВЕ: