ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

93

гр. Варна,  14.02.2019 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 14. 02.2019 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 73 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал.3 ГПК и е образувано след прекратяване на производството по ч.гр.д. № 71/2019 г. по описа на Добричкия окръжен съд, поради отводи  на съдиите от всички районни съдилища от района на окръжния съд.

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал.3 от ГПК, ако поради отстраняване на съдии разглеждането на делото в съответния съд е невъзможно, горестоящият съд постановява изпращането му за разглеждане в друг равен съд.

Доколкото е налице невъзможност за разглеждане на делото, образувано по искова молба на Д.Е.К. и А. Ж. К. против Министерство на правосъдието и Прокуратурата на Република България, по което първоначално е било образувано гр.д. № 2121/2018 г. по описа на Добричкия районен съд, поради отводи на всички съдии от районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Добрич (Районите съдилища – Добрич, Каварна, Балчик и Генерал Тошево),  делото следва да бъде изпратено в друг равен по степен съд - районен съд от района на апелативен съд Варна. Ето защо, делото следва да бъде изпратено на районен съд Търговище, който да го разгледа.

По изложените съображения, Варненския апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ, по реда на чл.23, ал.3 от ГПК, районен съд Търговище, който да разгледа делото, образувано по искова молба на Д.Е.К. и А. Ж. К. против Министерство на правосъдието и Прокуратурата на Република България, по което първоначално е било образувано гр.д. № 2121/2018 г. по описа на Добричкия районен съд.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд Търговище.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: