О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

145/06.03.2017

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 06. 03.2017г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№74/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Ц.А.К. и Г.П.Н., двамата чрез процесуалния им представител адв.Ж.Ч., против решение №237/25.11.2016г., постановено по в.гр.д.№531/16г. по описа на ШОС, в частта му, с която е оставена без разглеждане жалба вх.№29619/07.10.2016г., подадена от Ц.А.К. и Г.П.Н. против оценката на недвижим имот по извършена публична продан по изп.дело №20118760400279 на ЧСИ Д. З., рег.№ 876, с район на действие ШОС, като недопустима и е прекратено производството по в.гр.д.№531/16г. в тази му част.В жалбата се твърди, че решението в посочената част е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ШОС за продължаване на съдопроизвод -ствените действия по жалбата в частта й, в която е оставена без разглеждане.

Въззиваемата страна ППК „Памукчи”, с.Памукчи, представлявана от председате- ля на УС Д.К.М., в депозирания отговор по жалбата поддър -жа становище за нейната неоснователност.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№531/16г. по описа на ШОС е образувано по жалба вх.№29619/07.10.2016г./по описа на ЧСИ, подадена по пощата на 05.10.2016г./, де -позирана от Ц.А.К. и Г.П.Н. против постанов -ление от 21.09.2016г. за възлагане на недвижим имот, съставляващ ½ ид.ч. от жи -лище, находящо се в гр.Нови пазар, ул.”Петър Берон”№43а, ет.2, с идентификатор 52009.501.473.2.2, както и ½ ид.ч. от гараж-избена клетка и ½ ид.ч. от таванско по -мещение, при съответни граници, за сумата от 3 015лв. на Х. Д. Х., издадено по изп.д.№20118760400279 по описа на ЧСИ Д. З., рег.№ 876, с район на действие ОС-Шумен.Жалбоподателите излагат, че не са доволни от цитираното постановление, т.к. с извършената публична продан е налице отстраня- ване от имота на длъжника Ц.К., без да е уведомена за изпълнението, както и защото наддаването на публичната продан не е извършено надлежно.Всички съоб- щения по повод извършване на проданта не са връчвани лично на жалбоподатели -те или на пълнолетно лице от домашните им.В жилището, предмет на проданта, живее единствено Ц.К., а съобщенията са получавани от нейната дъщеря Н. Н., сестра и на съсобственика Г.Н., която от повече от 15 години не живее на адреса.Наддаването на публичната продан не е извършено надлежно, т.к. е била изготвена оценка от в.л. през 2014г. и въз основа на нея начална тръжна цена при продан от 2014г. е в размер на 11 100лв, докато при настоящата продан, която се провежда две години след изготвяне на оценка от вещо лице, е опреде- лена трикратно по-ниска цена, без да се съобрази стабилизирането на пазара през тези две години и увеличаване цените на недвижимите имоти.Началната тръжна цена, от което е започнала настоящата продан, е значително по-ниска от пазарната стойност на имота, както и от данъчната оценка на недвижимия имот.Постъпилото по проданта единствено надавателно предложение е антидатирано, подписът за наддавач, положен в същото, е различен от подписа, положен от същото лице за личната му карта.    

По така цитираната жалба ШОС е постановил решение №237/25.11.2016г., с което я е оставил без уважение в частта й против постановлението за възлагане от 21.09.2016г. и без разглеждане в частта й против оценката на недвижимия имота.

Решението на ШОС в частта му, с която е разгледал по същество жалбата против постановлението за възлагане не подлежи на обжалване-чл. 437, ал.4, изр.2 от ГПК и е влязло в сила.          

Жалбата в частта й, с която се обжалва решението на ШОС в частта му, с която е оставена без разглеждане жалбата в частта й против оценката на недвижимия имот, е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт-чл.274, ал.1, т.1 от ГПК, вр. т.2 от ТР №3/12.07.2005г. на ОСГТК на ВКС.Същата е допустима.Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

 Цитираното изп.дело е образувано въз основа на изпълнителен лист от 14.03. 2011г., издаден по гр.д.№689/07г. по описа на ШОС, с който длъжниците З.. Н. С. и Ц.А.К. са осъдени да заплатят на взискате - ля ППК „Памукчи” посочените в листа суми.Присъединен по право взискател е дър -жавата за публичните задължения на длъжниците, посочени в изготвените удосто -верения по чл.191, ал.4 от ДОПК.ПДИ до длъжника З.С. е връчена лично на 01.04.2011г., а до длъжника Ц.К. на 05.04.2011г., получена от съпруга й П. Н. К..След уважаване с влязло в сила на 26.03.2013г. съдебно решение на предявения от ППК „Памукчи” против Ц.А.К., П. Н. К. и Г.П.Н. иск с пр.осн. чл.135 от ЗЗД с прогласяване на отно -сителната недействителност на договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№ 143/03.02.2011г., с продавачи К. и купувач Н. с предмет горепосочения недвижим имот, по отношение на собствената на Ц.К. ½ ид.ч. от същия, взис -кателят с молба от 22.04.2013г. е насочил принудителното изпълнение към тази ½ ид.ч.Вписана е възбрана на 30.04.2013г. и е извършен опис на 15.05.2013г.За извършените действия са изпращани надлежно съобщения до длъжниците, като тези, изпращани до длъжника Ц.К. на адрес ***, са получавани от съпруга й П.К..Насрочени са от ЧСИ множество пуб -лични продани на недвижимия имот, обявени за нестанали поради неявяване на купувач.За всички са били изпращани съобщения до Ц.К., получавани от П. К..След като П.К. е починал през 2014г. съобщенията са получавани от Н. П. Н.-дъщеря на Ц.К. и сестра на съсобственика Г.Н..Насрочена е продан за периода 13.08.2016г.-13.09.2016г. с начална тръжна цена 3000лв.На проведената продан за купувач на имота е обявен Х. Д. Х./единствен наддавач/ - протокол от 14.09.2016г. за обявяване на постъпили наддавателни предложения и на купувач за сумата от 3 015лв. и след внасяне на 21.09.2016г. на дължимата от него цена /след приспадане на внесения задатък/ е издадено постановление от 21.09.2016г. за възлагане на недвижимия имот за сумата от 3015 лв. върху Христо Денчев Христов.

Видно от разпоредбата на чл.435, ал.3 от ГПК длъжникът разполага с правото да обжалва постановлението за възлагане само поради това, че наддаването не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложе -на цена.Съгласно разясненията, дадени в ТР №2/26.06.2015г. на ОСГТК на ВКС, връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото, разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, предвид което и те излизат извън предмета на проверката при обжалване на постанов -лението за възлагане.В тази връзка и всички възражения, свързани с твърденията за ненадлежна оценка на продадения имот не могат да бъдат предмет на самос -тоятелно обжалване, вкл. и с оглед лимитативно изброените от закона действия на съдебния изпълнител, които длъжникът разполага с правото да обжалва.Само за пълнота на изложението следва да бъде посочено, че след всяка обявена за нестанала поради неявяване на купувачи втора публична продан на недвижимия имот/били са насрочени общо 13 публични продани/ и след поискване от взиска -теля изготвянето на нова оценка и насрочване на нова продан ЧСИ е назначавал СТЕ, която е давала заключение за актуалната пазарна стойност на имота, като тази, въз основа на която е определена началната тръжна цена за процесната про -дан, е от 21.06.2016г., даваща заключение за пазарна стойност от 4000лв., съот -ветно начална тръжна цена в размер от 75% от пазарната стойност или сумата от от 3000лв.

Предвид обстоятелството, че предмет на подадената пред ШОС от длъжника Ц. К. жалба са и действия, които не подлежат на самостоятелно обжалване, съдът приема, че жалбата в тази й част е недопустима, съответно образуваното по нея производство пред ОС подлежи на прекратяване.Постановеното в този смисъл от ШОС решение в обжалваната му част следва да бъде потвърдено.Жалбата на Г.Н. пред ШОС е недопустима и т.к., макар и имайки качеството съсобственик на продавания имот в хипотезата на чл.500 от ГПК същият не разполага с правото да обжалва действията на съдебния изпълнител, които длъжникът може да обжалва/такава възможност е призната единствено на съпруга недлъжник по чл.503, ал.3 от ГПК/.Жалба и то само против постановлението за възлагане Г. Н. би могъл да подаде, ако е участвал в публичната продан като наддавач, каквато хипотеза не е налице в настоящия случай.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №237/25.11.2016г., постановено по в.гр.д.№531/16г. по описа на ШОС, в частта му, имаща характер на съдебно определение, с която е оставена без разглеждане жалба вх.№29619/07.10.2016г., подадена от Ц.А.К. и Г.П.Н. против оценката на недвижим имот по извършена публична продан по изп.дело № 20118760400279 ЧСИ Д. З., рег.№876, с район на действие ШОС, като недопустима и е прекратено производството по в.гр.д.№531/16г. в тази му част.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: