ОПРЕДЕЛЕНИЕ

108

_22_.02.2018 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _22_.02. през две хиляди и осемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д.74 по описа за 2018 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 122 ГПК, ПО СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ, между РС Варна и ОС Варна, на искова молба на С.С.С. срещу Д.Т.П. за предаване на владението върху недвижими имоти в гр. Варна, ул. „Драгоман“ 41, представляващи: 3324,5/18651 ид.ч. от жилищна сграда с идентификатор 10135.1504.222.1 със застрена площ от141 кв.м., придобита на основание договор за дарение по нот.а. 142/2017 год., а в условията на евентуалност върху 2216,3/18651 ид.ч. от жилищна сграда.

Спорът е повдигнат с определение № 384/09.02.2018 год. от ОС Варна, след изпращане на гр.д. 18989/2017 год. от ВРС по подсъдност.

За да се произнесе АпС Варна взе предвид следното:

Първоначлано пред РС са съединени 10 броя субективно и обективно искове от различни ищци срещу един и същ ответник. Исковете са изпратени общо по подсъдност на Ос Варна, който е разделил производството по тях.

Отделените в настоящото производство са два иска по чл. 108 ЗС, като по-високият материален интерес в тях е за 15164,29 лв., съобразно данъчвната оценка на имотите по чл. 69, ал.1, т.2 ГПК. Тази цена сочи на родова подсъдност на РС, на осн. чл. 104, т.3 ГПК, тъй като цената на всеки от исковете, които са за собственост, не надхвърля 50000 лв..

Искът е подсъден на РС Варна, на когото и следва да се изпрати делото.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПО ПОВДИГНАТИЯ СПОР за подсъдност между РС Варна и ОС Варна, повдигнат с определение № 384/09.02.2018 год. от ОС Варна по гр.д. 321/2018 год. на ВОС, след изпращане на гр.д. 18989/2017 год. от ВРС по подсъдност, по отношение на искова молба на С.С.С. срещу Д.Т.П. за предаване на владението върху недвижими имоти в гр. Варна, ул. „Драгоман“ 41, представляващи: 3324,5/18651 ид.ч. от жилищна сграда с идентификатор 10135.1504.222.1 със застроена площ от141 кв.м., придобита на основание договор за дарение по нот.а. 142/2017 год., а в условията на евентуалност върху 2216,3/18651 ид.ч. от жилищна сграда, ОПРЕДЕЛЯ за компетентен РС Варна, на когото следва да се изпрати делото.

Копие от определението за сведение да се изпрати на ОС Варна.

Определението не подлежи на КАСАЦИОННО обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: