ОПРЕДЕЛЕНИЕ

107

_22_.02.2018 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _22_.02. през две хиляди и осемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.75 по описа за 2018 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, АЛ.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Я.Д.Д., срещу определение № 27/01.02.2018 год. на ОС СИЛИСТРА по в.гр.д. 183/2017 год., с което е ОСТАВЕНА БЕЗ уважение подадената от него молба за освобождаване от заплащане на такси и разноски по делото. В жалбата се твърди, че определението е неправилно, както и че подлежи на обжалване пред ВКС.

Пред настоящата инстанция отново не е заплатена д.т. и е поискано освобождаване от заплащане на д. такса по делото.

На насрещната страна по делото не е връчен препис от жалбата, тъй като производството е едностранно.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС Силистра е въззивно. Обжалвано е прекратително определение на РС, което е потвърдено с определение на въззивен състав. След това е подадена касационна жалба срещу определението, която е оставена без движение за заплащане на д.т. Именно тогава г-н Я.Д. е подал молба за освобождаване от д.т., която е оставена без уважение с обжалваното определение, постановено в състав от ЕДИН СЪДИЯ.

Съставът на ВАпС намира, че обжалваното определение е постановено от незаконен състав и е нищожно. Във въззивното производство въззивният съд може да се произнася само в състав от трима членове – «Чл. 83. (1) ЗСВ: Окръжният съд като втора инстанция разглежда дела в състав от трима съдии, освен ако със закон е предвидено друго.». В случая не е предвидено друго. Съобразно мотивите на ТР1/29.09.2016 год. по т.д. 01/2015 год. на ОСС на ГК и ОСС на ТК на ВКС и І и ІІ колегия на ВАС, «Нищожността на съдебния акт предполага постановяването му от съдебен орган, функциониращ в ненадлежен състав или извън пределите на правораздавателната власт на съда». Волеизявлението на един съдия в определение не е валиден съдебен акт във въззивното производство. /Друг е въпросът с разпорежданията, които не касаят настоящото производство и могат да се постановяват по необразувани в дела преписки/.

Делото следва да се върне на ОС за произнасяне в състав от трима съдии по молбата на г-н Д., на когото следва да се укаже изрично да представи доказателства за семейното си и имущественото си състояние, относими към производството по чл. 83, ал.2 ГПК, а именно, че няма доходи и имущество, както и че членовете на семейството му също нямат такива доходи и имущество.

Атакуваният акт на ОС следва да се прогласи за нищожен на осн. чл. 278, ал.4 вр. чл. 270, ал.1 ГПК, като делото да се върне на ОС за произнасяне в законен състав.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на определение № 27/01.02.2018 год. на ОС СИЛИСТРА по в.гр.д. 183/2017 год. и връща делото на ОС за произнасяне в законен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

УКАЗВА НА ОС, че следва да подреди и зашие преписката при спазване на изискванията на чл. 92 ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА В РАЙОННИТЕ, ОКРЪЖНИТЕ, АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, ВОЕННИТЕ И АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА, а именно: ПОСТАНОВЕНИТЕ АКТОВЕ НА ОС следва да се зашият по делото на ОС, а не да се изпращат хвърчащи с преписките по жалбите, ведно с уведомленията и молбите на страните по делото!!!!!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: