Р Е Ш Е Н И Е

50

гр.Варна, 23.04.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание, проведено на трети април през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                          ЧЛЕНОВЕ:          ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                         МАРИЯ МАРИНОВА

при участието на секретаря Виолета Тодорова, като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№75/19г. по описа на ВАпС, гр.о, за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК. Образувано по подадена въззивна жалба от „Литекс Пропърти” АД, гр.София, представлявано от изп.директор И.И., чрез процесуалния представител адв.С.Т., против решение №232/08.11.2018г., постановено по гр.д.№524/17г. по описа на ДОС, гр.о., с което са отхвърлени исковете, предявени от „Литекс Пропърти” АД против „Ученически отдих и спорт” ЕАД, гр.София, за признаване за установено по отношение на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, че „Литекс Пропърти” АД е собственик на ПИ с идентификатор 83017.506.131 по КК на гр.Шабла, общ.Шабла, обл.Добрич с площ от 10 375 кв.м по силата на апортна вноска в капитала на дружеството и върху построените върху горния поземлен имот четиридесет и шест броя сгради с идентификатори 83017. 506.131.1; 83017.506.131.2; 83017.506.131.3; 83017.506.131.4; 83017.506.131.5; 83017.506.131.6; 83017.506.131.7; 83017.506.131.8; 83017.506. 131.9; 83017.506.131. 10; 83017.506.131.11; 83017.506.131.12; 83017.506.131.13; 83017.506.131.14; 83017.506.131.15;83017.506.131.16;83017.506.131.17;83017.506.131.18;83017.506.131.19;83017.506.131.20;83017.506.131.21;83017.506.131.22;83017.506.131.23;83017.506.131.24;83017.506.131.25;83017.506.131.26;83017.506.131.27;83017.506.131.28;83017.506.131.29;83017.506.131.30;83017.506.131.31;83017.506.131.32;83017.506.131.33;83017.506.131.34;83017.506.131.35;83017.506.131.36;83017.50.131.37;83017.506.131.38;83017.506.131.39;83017.506.131.40;83017.506.131.41;83017.506.131.42;83017506.131.43; 83017.506.131.44; 83017.506.131.45 и 83017.506.131.46 по КК на гр. Шабла, общ.Шабла, обл.Добрич по силата на приращението, както и „Литекс Пропърти” АД е осъдено да заплати на „Ученически отдих и спорт” ЕАД сторени пред първа инстанция съдебно-деловодни разноски в размер на 851,52лв. В жалбата се твърди, че решението е неправилно, като постановено в противоречие с материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и поради необоснованост по изложените в същата подробни съображения. Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявените искове бъдат уважени. Претендират се разноски.

Въззиваемото дружество „Ученически отдих и спорт”ЕАД, гр.София, представлявано от изп.директор Е.Р., в депозирания отговор по въззивната жалба в срока по чл.263, ал.1 от ГПК чрез процесуалния представител гл.ю.к. Ц.Н. поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното решение да бъде потвърдено.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното.

В исковата си молба и уточняващата такава към нея от 01.12.2017г. ищецът „Литекс пропърти”АД излага, че е придобил право на собственост върху ПИ с идентификатор 83017.506.131 по КККР на гр.Шабла, одобрени 2006г., с площ от 10 375 кв.м., при съответни граници, чрез извършена непарична вноска в капитала му от „Лийдър” ЕООД, с описание на същата вноска в Устава на „Литекс пропърти” АД, приет на ОС на акционерите от 14.01.2010г., с вписано увеличение на капитала с посочената вноска в ТР на 19.01.2010г. и вписване в СВ-Каварна на 05.02.2010г. Собственик е и на построените върху горепосочения поземлен имот четиридесет и шест броя сгради с идентификатори съответно от 83017.506.131.1 до 83017.506. 131.46, представляващи приращение към този имот, за които е издадено удостоверение за търпимост №12/21.09.2017г. от гл.архитект на община Шабла с приложение нормата на §127, ал.1 от ПЗР на ЗИДЗУТ, обн.ДВ, бр.82/12г. Праводателят му „Лийдър”ЕООД е придобил собственост чрез договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№162/18.07.2005г., а неговият праводател „Джитрейд”ЕООД е придобил собственост чрез сключен с Национално управление на горите договор за замяна №244/03.06.2005г.За правото му на собственост върху ПИ и изградените в него сгради е издаден к.н.а.№99/04.10.2017г. Ответникът „Ученически отдих и спорт” ЕАД не владее имота, но оспорва правото на собственост на ищеца върху него, като заявява самостоятелни права, каквито не притежава. Предвид изложеното претен - дира да бъде прието за установено по отношение на ответното дружество, че „Литекс пропърти”АД е собственик на горепосочения ПИ, ведно с изградените в него 46 броя сгради.     

Ответникът „Ученически отдих и спорт”ЕАД в депозирания отговор в срока по чл.131 от ГПК и в хода на производството оспорва предявения иск и моли да бъде отхвърлен. Първоначално в отговора си излага, че е собственик на 5 000 кв.м. от ПИ с идентификатор 83017.506.131, ведно с изградените в него 38 бунгала и 4 постройки, с издадено удостоверение за търпимост за всички сгради от РДНСК Добрич на 12.07.2000г., представляващи в съвкупност/терен и сгради/ Почивна база „Шабла-Русе”, последната апортирана от Държавата в капитала на дружество „Ученически отдих и спорт”ЕООД/от 2006г. ЕАД/ с решение на МС №1005/20.12.2004г.Владее имота от 2005г. и заплаща дължимите за него по ЗМДТ данъци и такси.В условие на евентуалност, ако не бъде прието, че дружеството е придобило собственост чрез извършения от Държавата апорт, твърди, че е придобил собственост чрез давностно владение, осъществявано от 24.01.2005г. и към датата на подаване на исковата молба. Снабдил се е с к.н.а.№32/08.07.2005г. относно правото му на собственост върху изградените в имота постройки като придобити чрез давностно владение.

С определението си по чл.140 от ГПК първоинстанционният съд е указал на ответника да поясни отговора си като уточни посочената от него площ от 5 000 кв.м. как се ситуира в процесния ПИ с идентификатор 83017.506.131 с площ от 10 375 кв. м., така и посочените от него 38 бр. бунгала и 4 паянтови постройки с кои сгради по КККР са идентични. Срок за извършване на горепосочените пояснения не е даден от съда на ответника, т.е. поясненията е следвало да се извършат в първото по делото о.с.з., насрочено за 30.05.2018г.С молба, депозирана в съда чрез ел.поща на 29.05.2018г., ответникът е извършил исканото уточнение, посочвайки, че твърди, че е собственик на целия ПИ с идентификатор 83017.506.131 с площ от 10 375 кв.м., ведно с изградените в него сгради, доколкото целият имот попада в границите на отредените за построяване на пионерски лагер „Шабла-Русе” 16, 3 дка, върху които съгласно заповед №102/18.01.1971г. на Министерство на горите и горската промишленост е разрешено на ОНС Русе да бъде устроен пионерски лагер. Индивидуализирал е и сградите, на които твърди, че е собственик със съответния им идентификатор по КККР.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Предявен е положителен установителен иск с пр. осн. чл.124, ал.1 от ГПК.

По реда на чл.15б от ЗГ/обн.ДВ, бр.125/97г., отм.ДВ, бр.19/11г./, в действащата му редакция към 03.06.2005г., а именно към ДВ, бр.16/03г. и въз основа на издадена заповед №РД-49-162/18.05.2005г. на Министъра на земеделието и горите е сключен договор за замяна на недвижим имот №244/03.06.2005г./вписан в СВ-Каварна на 06.06.2005г. и СВ-Балчик на 13.06.2005г./ между Национално управление на горите, гр.София и „Джитрейд”ЕООД, гр.Ловеч, съгласно който началникът на НУГ прехвърля на „Джитрейд” ЕООД 699, 147 дка Държавен горски фонд, частна държавна собственост, попадаща в посочените отдели и подотдели в района на дейността на ДДС „Балчик” /подробно индивидуализирани по-долу в договора като самостоятелни имоти/, а в замяна „Джитрейд”ЕООД прехвърля правото на собственост върху 664, 638 дка от горски фонд, попадаща в посочените отдели и подотдели в района на дейността на ДДС „Балчик”. Един от недвижимите имоти, прехвърлени от НУГ, представлява имот №000131 в землището на гр.Шабла, с площ от 10, 373 дка, при съответни граници, за който е съставен АДС /частна/ №3447/13.05. 2005г. В цитираният АДС недвижимият имот е описан като земя 10, 373 дка, представляващ имот №000131 по КВС, попадаща в отдел 24, подотдели 4-дворно място и 5-бряг с площ от 8 020 дка и 2 352 дка по ЛУП, обединени и приети с протокол 11.09.2003г. Актът е съставен въз основа на разпоредбата на чл.147, т.9 от ППЗДС /обн.1996г., отм.2006г./, предвиждала, че АДС се съставят за имоти, на които държавата е станала собственик въз основа на специални разпоредби в други закони, и чл.7, ал.4 от ЗГ /обн.1997г., отм.2011г./, предвиждала, че частна държавна собственост са всички други гори и земи от ДГФ/извън горите изключителна държавна собственост и горите публична държавна собственост/.Посочено е и, че имотът е предоставен за управление на осн. чл.20, ал.1 от цитирания ЗГ и в цитираната му редакция на МЗГ-НУГ.Според акта няма предходни съставени АДС за имота.

С договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№162/18.07.2005г., „Джитрейд” ЕООД е продало на „Лийдър”ЕООД имот №000131-дървопроизводителна горска площ в землището на гр.Шабла, с площ от 10, 373 дка, при съответни граници, легитимирайки се като собственик с горепосочения договор за замяна.Същият недвижим имот/идентичност, установена със СТЕ от 21.05.2018г./ „Лийдър” ЕООД като акционер е внесло като непарична вноска при увеличаване капитала на „Литекс пропърти” АД с пълно описание на вноската в устава на дружеството, приет от ОС на акционерите от 14.01.2010г., описана като ПИ с идентификатор 83017. 506.131 по КККР на гр.Шабла, одобрени със заповед от 29.03.2006г., с площ от 10 374 кв.м., с трайно предназначение-горска, с начин на трайно ползване-къмпинг, мотел, при съответни посочени граници. Увеличението на капитала чрез апорт е вписано в ТР на 19.01.2010г., а уставът е вписан в СВ-Каварна на 05.02.2010г.

Съгласно заключението на СТЕ от 06.08.2018г. и обясненията на в.л. в о.с.з. на 26.09.2018г. в ПИ с идентификатор 83017.506.131 съществуват реално сградите, нанесени с идентификатори съответно от 83017.506.131.1 до 83017.506.131.46, без бунгало 6, което е срутено и е запазена само основата му. Същите представляват бунгала/големи, средни, малки, някой по-стари, други по-нови/, сгради-баня, сгради-кухня, тоалетни и една сглобяема къща.Бунгалата са върху бетонова настилка с циментова замазка, фундирани основи от камък, а по-новите с бетонови основи, изградени са от дървени ферми/за покрив/, ребра-столици, стени-дъсчена обвивка, покритие ламарина над дървените ферми на покрива, дървена дограма, бетонова настилка с циментова замазка.Трайно прикрепени са към бетоновата основа и не могат да се демонтират без да се разрушат.Представляват строежи по см. на §5, т.38 от ЗУТ. Голяма част от тях полуразрушени/счупена покривна конструкция, счупени стъкла/, всички са неподържани и нефункциониращи, с изключение на сглобяемата къща, която е поддържан обект, има ток и вода.

От показанията на св.Д.Д., кредитирани от съда като базирани на непосредствени възприятия и вътрешно непротиворечиви се установява, че строежът на бунгалата е започнал през 70-те години и били построени 20 от тях в северната част на терена, през 80-те били построени останалите, които са в източната част, като след този период е построена само къщата със санитарен възел и кухня.

Предвид така установеното от СТЕ и посочените свидетелски показания съдът приема, че всички сгради са били налични в процесния имот към 2005г. Не са били първоначално нанесени в КККР, одобрени 2006г., а едва с изменението им въз основа на заповед от 20.06.2017г. на началника на СГКК-Добрич, издадена по заявление на въззивника, по повод което производство е и предприетото оспорване правото му на собственост от въззиваемата страна и поради което оспорване в заповедта е предвидено да се впише в КР, че няма данни за собственост.Видно от СТЕ от 21.05.2018г. и скиците към нея сградите са били заснети по КП, изготвен 2002г., като са заснети всички сгради в имот №131 с площ от 10, 373 дка.Този КП е послужил за изготвянето на ПУП-ПЗР на къмпинг „Добруджа”, одобрен 2004г., по който за процесния имот е отреден парцел ІІІ-131, кв.2, със същата площ и граници, като в застроителния план сградите също са нанесени.

Сградите не са посочени изрично като предмет на горецитираните договори и апортна вноска. Във формираната трайна съдебна практика-напр. решение № 529/09.07.2010г. по гр.д.№1129/09г., ВКС, І гр.о., решение №120/22.10.2014г. по гр.д.№ 2928/14г., ВКС, ІІ гр.о., решение №98/27.07.2015г. по гр.д.№521/15г., ІІ гр.о., решение №19/28.03.2016г. по гр.д.№1600/15г., ВКС, ІІІ гр.о. и др. е застъпено становището, че щом като продавачът не е изключил от продажбата сградите, които се намират в прехвърляния имот, те също са предмет на прехвърлителната сделка, като запазване собствеността върху сградите, отделно от земята, следва да е изрично уговорено, за да се смята оборена презумпцията на чл.92 от ЗС.В настоящия случай заменителят Държавата не е изключвала изрично сградите, намиращи се в имота, като тълкувайки волята на страните по договора съдът приема, че волята на заменителите е била да се придобие в замяна всичко, което се намира в имота/сгради и подобрения/.Така и при последващите разпореждания.

Спорно между страните е легитимирала се Държавата като собственик на процесния недвижим имот към датата на сключване на договора за замяна.

Със заповед №102/18.01.1971г. на министъра на горите и горската промишленост е разрешено на осн. чл.9 от ЗГ, обн.ДВ, бр.89/58г., отм.ДВ, бр.125/97г. /предвиждащ към посочената дата, че министърът на земеделието и горите може да изключва от държавния горски фонд площи до 10 хектара, както може и да предоставя площи от държавния горски фонд на други министерства, ведомства и обществени организации за задоволяване на техни специални нужди без право да ползват дървесината/, на посочените в заповедта окръжни народни съвети /един от които ОНС гр.Русе за площ от 16, 3 дка/ да устроят пионерски лагери в м. ”Шабленски пясъци”, землището на гр.Шабла, част от подотдел 3 ”б” на горското стопанство в гр.Балчик при граници по приложени протокол, списък и скица, без площта да се изключва от държавен горски фонд и без да се изсичат дърветата. По смисъла на цитираната разпоредба със заповедта се разрешава на съответните ОНС /местни органи на държавната власт, които съчетават чертите на държавни и обществени организации съгласно нормата на чл.1 от действащия към посочената дата ЗНС/отм./ да построят и стопанисват пионерски лагери на отредената им територия от ДГФ. Съгласно показанията на св.Д.Д. /започнал работа през 1977г. на длъжност „технически ръководител и контрол в звено извънградски и ученически лагери”/ бунгалата в процесния имот са изградени от ОНС гр.Русе, отдел „Просвета” чрез СП „БКС” Шабла по стопански начин.

Изграждането е при действието на ПМС №169/31.12.1975г. за отдиха и туризма на децата, учениците и студентите, обн.ДВ, бр.5/76г. и Правилник за ученическите почивни лагери и екскурзионното летуване на учениците, обн.ДВ, бр.53/82г., предвиждащи съответно министерствата, другите ведомства, изпълнителните комитети на окръжните, градските и районните народни съвети да изграждат материална база за отдих на учениците със собствени средства и от постъпления за тази цел от производствени предприятия, ведомства и организации. Не са ангажирани доказателства в производството ученическият лагер да е бил стопанисван от друга организация освен от изградилия го ОНС Русе, стопанисващ чрез съответното звено „Ученически лагери” до 1993г.С §10 от ПЗР на ПМС №151/04.08.1993г., обн. ДВ, бр.69/93г., е предвидено считано от 01.01.1994г. професионалните учебни заведения към Комитета по енергетика, Комитета по туризма и към общините, регионалните звена „Ученически лагери”, „Професионално ориентиране”, базите за квалификация на учителите, домовете за деца и юноши, специалните и оздравителните училища да преминат на финансиране чрез Министерство на науката и образование. В бюджета на МОН се създават регионални звена за адм. стопанско и финансово счетоводно обслужване на дейностите по просветата, като необходимите ресурси за тези звена се осигуряват за сметка на намалената численост и издръжка на обединените счетоводства по просветата към общините, които структурни промени се извършват въз основа на взаимно подписани протоколи между МНО и съответните общини.Със заповед №РД-14-33/13.12.1993г. на министъра на МНО, обн.ДВ, бр.108/93г., е открит на осн. чл.10, ал.3 от ЗНП /обн. 1991г., отм.2015г., в редакцията му към ДВ, бр.86/91г./ Национален център за ученически отдих и туризъм при МНО като юридическо лице с предмет на дейност организиране изпълнението на държавната политика в областта на ученическия отдих и туризъм, вкл. координиране на дейността по отношение използване на материално-техническата база, административно-стопанското ръководство на регионалните звена и финансово-счетоводното обслужване на ученическия отдих и туризъм.

 НЦУОТ е вид държавно обслужващо звено в системата на народната просвета /съгласно дефинициите, дадени в разпоредбите на чл.46 от ЗНП/отм., действал към 1993г./ и чл.59 и чл.60 от ППЗНП /обн.1992г., отм.1999г./, имащо централно управление и териториално обособени регионални звена. Съгласно чл.6 от Наредба №2/ 24.04.1997г. за организиране и провеждане на детски ученически отдих и туризъм/в първоначалната му редакция, действала до 2005г./ посочените в приложение №1 към чл.6 РЦУОТ/един от които РЦУОТ гр.Русе/ са държавни обслужващи звена в системата на народната просвета със статут на ЮЛ.Със заповед №РД-14-110/29. 12.1998г. на министъра на МОН на осн. чл.10, ал.5 от цитирания ЗНП в редакция към ДВ, бр.35/09г. е преобразувано считано от 01.01.1999г. НЦУОТ в Национален център за ученически отдих, туризъм и спорт/НЦУОТС/ като държавно обслужващо звено-юридическо лице. Със заповед №РД-14-100/24.11.1999г. на министъра на МОН на осн. чл.10, ал.5 от цитирания ЗНП се преобразуват чрез сливане НЦУОТС и посочените в заповедта РЦУОТ, един от които РЦУОТ гр.Русе, като едно юридическо лице на бюджетна издръжка, считано от 01.01.2000г.Предвидено е и всички активи и пасиви на преобразуваните юридически лица да преминат към НЦУОТС. Представено е извлечение от инвентарната книга за ДМА, сметка 203, на РЦУОТ гр. Русе за периода 01.01.2000г.-10.07.2000г., в която са описани като База „Шабла” 43 от процесните сгради /бунгала, кухня-столова, сглобяема къща, баня и тоалетни/ с посочени години на заприходяване 1973, 1977г. и 1995г.За тези сгради е издадено удостоверение №РД-02-0999/12.07.2000г. от РДНСК Добрич, съгласно което за описаните в инвентарната книга ДМА, находящи се в община Шабла, къмпинг „Добруджа”, за които са приложени позволително и касова бележка за платена такса площ Горски фонд, предоставени за ползване на МОН - РЦУОТ гр.Русе може да се приложи разпоредба за търпимост, съгласно чл.320 от ППЗТСУ/обн.1973г., отм. 2001г./, т.е. за незаконно изградени строежи, но неподлежащи на премахване, по отношение на сезонната му експлоатация и същият може да бъде ползван по предназначение на това основание до 30.09.2000г.

 Със заповед №РД-14.122/14.12.2001г. на осн. чл.10, ал.5 от ЗНП/отм./ и чл.12, ал.1 и 3 от ППЗНП/отм./ са преобразувани чрез сливане НЦУОТС и Квалификационно възстановителен център - София в Национален център за отдих, възстановяване и спорт/НЦОВС/ като едно ЮЛ.

Съгласно чл.10, ал.2 от ЗНП/отм./ в действащата му редакция от ДВ, бр.36/98г. предоставените за ползване имоти на обслужващите звена, които са от национално значение и се финансират от държавния бюджет /от какъвто вид е НЦОВС/, са публична държавна собственост.

С решение №1005 от 20.12.2004г. на Министерски съвет /необнародвано/ на осн. чл.6, ал.1 от ЗДС се обявяват имоти публична държавна собственост за имоти частна държавна собственост, съгласно приложения №1 и №2.С т.3 и т.4 от същото решение на Министерски съвет е наредено Министърът на образованието и науката да образува две ЕТД с ограничена отговорност на базата на недвижимите имоти и движимите вещи в тях съгласно приложение №1 и приложение №2.Под № 99 от приложение №2 /списък на недвижимите имоти, предоставени за внасяне в капитала на ЕТД по т.4 от решението/ е посочен имот, представляващ почивна база на регионално звено Русе в Шабла с терен от 5 дка, 38 бунгала и 4 постройки. С учредителен акт от 24.01.2005г. министърът на образованието и науката в качеството си на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на осн. чл.3, ал.1 и чл.8, ал.1 от Правилник за реда на упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и във връзка с т.4 от цитираното решение е учредил ЕООД с едноличен собственик на капитала държавата с наименование „Ученически отдих и спорт”ЕООД с капитал, формиран от стойността на апортираните от държавата недвижими имоти частна държавна собственост съгласно приложение №2 към т.1 и т.4 от цитираното решение на МС, описани подробно в учредителния акт /общо 165 почивни бази/, като под №99 е посочена Почивна база „Шабла-Русе”, находяща се в гр.Шабла, състояща се от 38 бунгала, 4 паянтови постройки и земя с площ от 5 000 кв.м.Дружеството е вписано с решение №1/27.01.2005г. по ф.д.№14268/04г. по описа на СГС, ф.о. и преобразувано в ЕАД с решение от 10.02.2006г.Със заповед №РД-09-376/16.03. 2005г. на министъра на образованието и науката е наредено НЦОВС да предаде на „УОС”ЕООД владението върху имуществото, представляващо непарична вноска на държавата в капитала на търговското дружество.

Въззиваемото дружество е учредено от надлежен държавен орган и при спазване изискванията на Правилник за реда на упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, явяващ се „специален закон” по см. на чл.1 от ЗДС, уреждащ материята, относно преминаване вещните права върху недвижимите имоти частна държавна собственост в патримониума на частно-правни субекти, каквито са държавните предприятия - еднолични търговски дружества.Капиталът му е образуван от непарични вноски, представляващи правото на собственост върху недвижими имоти, обявени от компетентния орган за частна държавна собственост, ведно с движимите вещи в тях.Към момента на извършване на апорта, представляващ самостоятелен деривативен придобивен способ, Държавата се е легитимирала като собственик на недвижимите имоти, вкл. процесния такъв, стопанисван от МОН, чрез обслужващото му звено НЦОВС. Действително посочено е, че теренът, върху който са разположени бунгалата, обособени като почивна база „Шабла-Русе”, е с площ от 5 000 кв.м.Съгласно заключението на СТЕ от 21.05.2018г., скиците към него, вкл. допълнително представените/л.517 и сл. от делото на ДОС/ и обясненията на в.л. в о.с.з. на 30.05.2018г. на едромащабна топографска карта от 1975г. е заснет ограден имот с площ от 14, 378 дка., попадащ в отдел 24, подотдели 4 и 5 по ЛУП от 1996г., който не е застроен, а по средно -мащабна топографска карта от 1985г. имотът е заснет при същото ограждане, но вече застроен с посочено описание „пионерски лагер”.По първия КП за територията, одобрен 2002г., процесният имот е заснет като с трайно материализирани граници/телена ограда с бетонови колове/ с площ от 10, 373 дка., попадащи в първоначално заснетата площ от 14, 378 дка, както и са заснети постройките в него. С тези трайно материализирани граници имотът е заснеман и по всички последващи планове /ПУП от 2004г. и КККР от 2006г./. Съществуването на оградата от годините на изграждане на лагера се установява и от показанията на св.Д.Д., а сегашното й състояние /рушаща се, с останки от мрежа/ от показанията на св.Н.Й. и св.Ч.Х.. Видно от същите скици е и, че постройките/бунгала/ в имота не са изградени само в дадена негова част, а са разположени в целия имот, вкл. по границите му, а отчасти средната част е заета от две спортни площадки, кухня и столова. Предвид така установеното от цитираната СТЕ и свидетелски показания, съдът приема, че почивна база „Шабла-Русе”, била стопанисвана от МОН чрез обособеното й звено, обхваща оградения/преди 1990г./ терен и постройките в него, като волята на Държавата, изразена чрез решението на МС от 20.12.2004г., е била да се внесе в капитала на новоучреденото ЕТД с държавно имущество цялата почивна база „Шабла-Русе”/терен с материализирани граници по КП и сгради, също заснети по КП/, а не да внесе в капитала на дружеството обособена част от почивната база. Обстоятелството, че имотът се е намирал в ГФ не изключва правомощието на МС да реши имотът да се апортира в ЕТД, което да се образува от министъра на образованието и науката, като тълкувайки чл.15в от ЗГ/отм., в редакцията му към ДВ, бр.107/03г., действаща към времето на апорта/ съдът приема, че НУГ е стопанисвало и управлявало недвижимите имоти държавна собственост, намиращи се в ГФ, с изключение на тези, предоставени надлежно за управление на други министерства и ведомства. Разпореждането от страната на Държавата чрез внасяне на имота в капитала на въззиваемото дружество предхожда това, извършеното в полза на дружеството, праводател на праводателя на въззивното дружество, предвид което и съдът приема, че към 03.06.2005г. Държавата не се е легитимирала като собственик на процесния недвижим имот/констатациите в издадения на 13.05.2003г. АДС следва да се считат за опровергани/, предвид което и не е прехвърлила право на собственост в патримониума на „Джитрейд” ЕООД, съответно не е придобило собственост и въззивното дружество. Възраженията на въззивника за допуснати процесуални нарушения от първоинстанционния съд чрез даване възможност на ответника да допълва отговора си извън предвидения в закона преклузивен срок по чл.131 от ГПК са неоснователни. При така заявеното първоначално в отговора от ответника оспорване само досежно 5 000 кв.м. и 42 сгради за ищеца е липсвал правен интерес от предявения иск за разликата над 5 000 кв.м. до пълната площ на имота и за останалите сгради, ако се счете, че ответникът действително оспорва правото му на собственост за реална или ид.част от имота. Тъй като така депозираният отговор е бил неясен и от него не може да се установи в какъв обем се оспорват от ответника правата на ищеца върху процесния недвижим имот, съответно и наличието у последният на правен интерес от предявения иск за целия имот, на ответника са дадени указания с определението на съда по чл.140 от ГПК да отстрани противоречията в отговора си, като посочи ясно недвижимия имот, на който той твърди, че е собственик чрез посочените от него придобивни способи. Срок за горното уточнение не е даден, поради което следва да се приеме, че срокът е до първото по делото о.с.з., в който срок е извършено необходимото уточнение на отговора, въз основа на което уточнение и се приема, че за ищеца е налице правен интерес от предявения иск за целия недвижим имот, ведно със сградите в него.     

По изложените съображения съдът приема, че предявеният иск е неоснователен и следва да бъде отхвърлен. Предвид достигането до идентични крайни изводи с тези на първоинстанционния съд, обжалваното решение следва да бъде потвърдено. Въззиваемата страна не претендира присъждане на разноски.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение №232/08.11.2018г., постановено по гр.д.№524/17г. по описа на ДОС, гр.о.

Решението подлежи на обжалване при условията на чл.280, ал.1 и ал.2 от ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховен касационен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                   ЧЛЕНОВЕ: