О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                               №  124          /24.02.2014 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                        ИВАН ЛЕЩЕВ

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 76 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1,т.1, във връзка с чл.437 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Овърсийз Хоризонт” АД гр.Варна срещу определение № 3748/10.12.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 3317/2013 година, с което е оставена без разглеждане подадената от него преди това   жалба срещу действията на ДСИ по изп.д.№ 12173 по описа на СИС при ВРС за 2013 година и е прекратено производството по делото, поради недопустимост на жалбата по смисъла на чл.435, ал.4 от ГПК. Правят се оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт и се иска от апелативната инстанция да го отмени и да върне делото на ВОС за постановяване акт  по съществото на спора.

Насрещната страна К.Н.Б. от гр.Варна - взискател по изпълнението е изразил становище за неоснователност на частната жалба.

Длъжникът по изпълнението „Ахилеос Маритайм Варна” ЕООД гр.Варна не е изразило становище по жалбата.

Частната жалба е процесуално допустима, а по същество е основателна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

Жалбоподателят е трето за изпълнението лице по смисъла на чл.435, ал.4 от ГПК. Оплакванията в жалбата му до ВОС се обосновават с доводи, че описът на ДСИ в случая се отнася до  движими вещи, които са негова собственост, а не на длъжника по изпълнението и са подкрепени с писмени доказателства. По време на самия опис представителят на длъжника - адв.С. *** е направил възражение, че вещите не са собственост на длъжника.

При тази фактическа обстановка ВОС е следвало да разгледа по същество оплакването, включително и да събере и други доказателства.

От друга страна с аргументи по същество в обжалваното определение ВОС е приел, че жалбата пред него е недопустима. Това само за себе си е неправилно и дава основание обжалваното определение да бъде отменено.

По изложените съображения частната жалба се явява основателна, а обжалваното определение следва да се отмени, като делото се върне на ВОС за постановяване на акт по съществото на спора.

Водим от горното, ВАпС

                                                    О П Р Е Д Е Л И

 

ОТМЕНЯ определение № 3748/10.12.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 3317/2013 година и връща делото на  същия съд за постановяване на акт по съществото на спора.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ:1.                              2.