О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

126

 

                   гр.Варна,19.02.2016г.

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на 19 февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Юлия Бажлекова ч.гр.д. № 76 по описа на съда  за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по подадени частни жалби от В.Р. *** срещу определение №3792/03.11.2015г., постановено по гр.д. № 2253/2014г. на ВОС, с което е допълнено определение № 3260/17.09.15г. по същото дело, като  В.Г.Р. е осъден да заплати на ТУ Варна сума в размер на 11030лв., представляваща адвокатско възнаграждение на основание чл.78, ал.4 ГПК, вр. Чл.248 ГПК.

За да се произнесе ВАпС съобрази следното:

Обжалваното определение  на ВОС е постановено по реда на чл.248 ГПК. Съдът се  е произнесъл по подадена молба от ТУ Варна за допълване на постановеното по делото определение за прекратяване на производството, с произнасяне за разноските. Молителят е отправил искане за присъждане на разноски в общ размер на 23421,82лв., представляващи адвокатско възнаграждение и разноски за куриерски услуги и такси за копия от документи. В определението, с което е допълнено определение №3260/17.09.2015г. са изложени мотиви и съображения за основателност на молбата и наличие на предпоставките по чл.78, ал.5 ГПК за намаляване на адвокатското възнаграждение поради прекомерност до размера на сумата от 11030лв.  В диспозитива на определението липсва произнасяне за отхвърляне на молбата по чл.248 ГПК за разликата от присъдения до претендирания размер на разноските.

Предвид изложеното, настоящият състав приема, че е налице очевидна фактическа грешка в определение № 3792/03.11.2015г.  с което съдът се е произнесъл по молбата на ТУ Варна за присъждане на разноски, поради което производството пред ВАпС следва да се прекрати, а делото да се върне на ВОС за отстраняване на очевидната фактическа грешка.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.№76/2016г. по описа на ВАпС, образувано по частната жалба, вх.№33537/10.11.2015г. на В.Г.Р. и частна жалба вх.№33838/12.11.2015г., подадена от ТУ, срещу определение № 3792/03.11.2015г., постановено по гр.д. № 2253/2014г., с което съдът е допълнил определение № 3260/17.09.2015г. по същото дело, в частта за разноските, като е осъден В.Г.Р. *** сума в размер на 11030лв., представляваща разноски в производството пред ВОС на основание чл.78, ал.4 ГПК, вр.чл.248 ГПК.

Изпраща гр.д. № 2253/14г на ВОС, за отстраняване на допуснатата  в определение № 3792/03.11.2015г очевидна фактическа грешка по реда на чл.247 ГПК, като се произнесе по искането за изменение на решението в частта за разноските за разликата над присъдените 11030лв. до размера на претедираните 23421,82лв.

След произнасянето на ВОС, делото да се изпрати на ВАпС за произнасяне по депозираните  частни жалби.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: