ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№111

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 23.02.2018 година                       в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 76/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Я.Д.Д. от гр.Силистра срещу определение № 26/01.02.2018 год по гр.д. № 233/2017 год на Окръжен съд Силистра, с което е отхвърлена молба вх.№ 379/29.01.2018 год за освобождаване от държавна такса в размер на 15 лв съгласно указания на съда, дадени с разпореждане от 20.12.2017 год за оставяне без движение на частна жалба вх.№ 3970/19.12.2017 год срещу определение № 258/01.12.2017 год. По съображения, че с обжалваното определение се препятства достъпът до правосъдие, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което искането му за освобождаване от държавна такса бъде уважено.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството по гр.д. № 233/2017 год на Окръжен съд Силистра е образувано по искова молба, подадена от Я.Д.Д. против Република България, с която се претендира обезщетение в размер на 75 625 лв за неимуществени вреди, произтичащи от акт на Районен съд Силистра, с който ищецът е осъден да заплати на Националното бюро за правна помощ разноските по НОХД № 1015/2012 на Силистренския районен съд. Исковата молба е адресирана до Административен съд Силистра, но с определение № 16/31.03.2017 год по гр.д. № 10/2017 год на Върховния касационен съд и Върховния административен съд на Република България - петчленен състав, е разрешен спора относно подведомствеността на делото, като същото е изпратено на Районен съд Силистра. С цитираното определение е прието, че повдигнатият спор е граждански по своя характер, а определянето на правната квалификация е дейност на съда въз основа на въведените с исковата молвба фактически основания и петитум. Впоследствие с разпореждане на Районен съд Силистра делото е изпратено по подсъдност на Окръжен съд Силистра. По образуваното гр.д. № 233/2017 год на Окръжен съд Силистра с определение № 216/12.10.2017 год е оставена исковата молба без движение с указания до ищеца да формулира конкретните фактически обстоятелства, водещи до увреда на неимуществената му сфера, да посочи конкретен орган, от действията на който са настъпили вредите, както и да внесе държавна такса в размер на сумата 3025 лв, представляваща 4% върху исковата сума. Определението е връчено на ищеца по реда на чл. 47 от ГПК – чрез залепване на обявление на 14.11.2017 год. Срокът за получаване на книжата съгласно чл. 47 ал.2 от ГПК изтича на 28.11.2017 год. На същата дата, т.е. в срок е постъпила жалба вх.№ 5724/28.11.2017 год, която има характер на искане за освобождаване от заплащане на държавна такса, какъвто е изрично формулираният петитум. В молбата се посочва, че поради финансово затруднено положение ищецът не е в състояние да заплати държавната такса.

Вместо да разгледа искането за освобождаване от държавна такса по реда на чл. 83 от ГПК, като укаже на страната кои обстоятелства подлежат на установяване и с какви доказателствени средства, съдът постановил определение № 258/01.12.2017 год, с което върнал исковата молба и прекратил производството по делото.

Срещу това определение е подадена частна жалба вх.№ 3970/19.12.2017 год (наречена „Въззивна жалба“), която е оставена без движение с разпореждане от 20.12.2017 год с указания за внасяне на държавна такса в размер на 15 лв по сметка на Апелативен съд Варна. В отговор на това разпореждане е постъпила молба – „Уведомление“ вх.№ 379/29.01.2018 год, с която частният жалбоподател отправил искане до съда да бъде освободен от заплащане на държавна такса по частната жалба, като заявил, че не упражнява търговска дейност, няма доходи от трудови или нетрудови правоотношения, няма доходи от наеми, ренти, акции или други дивиденти, няма спестявания и парични влогове и не контактува с членове на семейството или роднини. С определение № 26/01.02.2018 год съдът оставил без уважение искането за освобождаване на частния жалбоподател от държавна такса, като посочил, че единствено обстоятелствата по чл. 83 ал.2 т.2 от ГПК се установяват с декларация, а за останалите обстоятелства по т.1, 3-7 следва да бъдат представени доказателства.

Това определение е незаконосъобразно и неправилно.

Съгласно чл. 7 ал.1 от ГПК  съдът е длъжен служебно да извършва необходимите процесуални действия по движението и приключване на делото и да следи за допустимостта и надлежното извършване на процесуалните действия от страните. Той е длъжен също да съдейства на участниците в процеса за изясняване на делото от фактическа и правна страна. В контекста на цитираната разпоредба, въздигната в основен принцип на гражданския процес, указанията на съда във връзка с отстраняване на нередовностите на подадените молби или жалби, трябва да бъдат ясни, точни и конкретни.

В случая съдът е бил сезиран с молба за освобождаване от заплащане на държавна такса, която е била нередовна. Преди да се произнесе по нея съдът е следвало да укаже на страната да конкретизира обстоятелствата, на които е основана молбата и да ги подкрепи с доказателства. Само тогава той би могъл да извърши обстойна и задълбочена преценка на основателността на искането. Вместо това съдът си е позволил в недопустим за един съдебен акт стил да коментира личността на жалбоподателя.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ определение № 26/01.02.2018 год по гр.д. № 233/2017 год на Окръжен съд Силистра, с което е отхвърлена молба вх.№ 379/29.01.2018 год за освобождаване от държавна такса.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно горните указания.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.