ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

94

 

Гр.Варна,  14.02.2019 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 14.02.2019 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                       Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 76 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1 и сл. ГПК и е образувано по частна жалба на И.Р.И. против определение № 1200 от 18.12.2018 г., постановено по гр.д. № 299/2018 г. по описа на Разградския окръжен съд, с което на осн. чл.129, ал.3 ГПК е прекратено производството по същото дело и е върната исковата му молба.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на обжалваното определение и е молил за отмяната му.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал.1 ГПК от процесуално легитимирана страна, но е нередовна (чл. 261, т.4 от ГПК), доколкото към същата не е представен документ за заплатена изцяло държавна такса от 15 лв. за производството пред Варненския апелативен съд. Събраната от окръжния съд държавна такса е в размер на 5 лв., като се дължат допълнително още 10 лв. Затова, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а делото - върнато на Окръжен съд – Разград за изпълнение на задълженията по чл. 262 от ГПК с оглед представяне на доказателства за внасяне на пълния размер на таксата от 15 лв. по сметка на Варненския апелативен съд, а именно за довнасяне на още 10 лв. Съдът следва да укаже на жалбоподателя също така да уточни дали поддържа искане по чл. 83, ал.2 от ГПК за освобождаване от заплащане на пълния размер държавна такса, предвид молбата му от 24.01.2019 г. и евентуално да предприеме действия в тази насока.

След изпълнение на указанията, делото следва да бъде изпратено отново на Апелативен съд - Варна за произнасяне по частната жалба.

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 76/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд и ВРЪЩА делото на Окръжен съд - Разград за изпълнение на процедурата по чл. 262 от ГПК и евентуално по чл. 83, ал2. ГПК съобразно дадените с настоящото определение указания, след което делото да бъде изпратено на Апелативен съд - Варна за произнасяне по частната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: