ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

134

Гр.Варна, 17.02.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на ……02.2015 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

 

         ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

 

                         Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. №  77 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 77/2015 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на Ю.Л.З., подадена чрез адв. Х.П.Х. – Р., против определение № 860/17.11.2014 г., постановено по гр.д. № 762/2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата му против действията на ЧСИ Н. Н. с рег.№ 810 на КЧСИ с район на действие окръжен съд гр.Добрич, по изп.дело № 99/2012 г. по описа на ЧСИ, изразяващи се в проведена публична продан на недвижим имот в с. Кранево, както и искане за спиране на производството и е осъден за разноските.

Жалбоподателят е навел следните оплаквания: окръжният съд не разгледал изложените в жалбата твърдения, че се продава чужд имот; всички действия на съдебния изпълнител по опис, оценка, публична продан, наддаване и обявяване на купувач били порочни, защото жалбоподателя, като собственик на  продавания имот, не бил уведомен за извършените изпълнителни действия и нямал възможност да защити собствеността си; оценката била занижена, не били оценени и мебелите в имота, а наддаването на публичната продан не било извършено правилно и имуществото не било възложено по най-високата цена; Молил е за уважаване на жалбата, отмяна на обжалваното определение на окръжния съд, спиране на изпълнението до отстраняване на порочните действия и разпореждане да не се допуска въвод във владение на купувача.

Длъжниците „Велт Ин” ООД, И.Т.Н. и „Велт” ЕООД не са подали отговор на жалбата.

Взискателят „Сибанк” АД е подал писмен отговор, с който е оспорил жалбата, молил е за потвърждаване на обжалваното определение и за присъждане на сторените по делото разноски - 200 лв., респ. 300 лв. за юрисконсултско възнаграждение.

Ю.Л.З. е трето лице на изпълнителното производство, образувано по молба на взискателя „Сибанк” АД срещу длъжниците „Велт Ин” ООД, И.Т.Н. и „Велт” ЕООД. Изпълнението е било насочено срещу недвижими имоти, включително и срещу апартамент с идентификатор № 39459.503.135.4.2, находящ се в с.Кранево, община Балчик, обл. Добрич, хотел „Ведрен”, ет.1, ап.2 с площ от 46,34 кв.м.

С подадената пред окръжния съд жалба, Ю.Л.З. е обжалвал действията на съдебния изпълнител по продажба на имота, като е навел твърдения, че от 2009 г. владеел същия по силата на предварителен договор, като му направил ремонт и го обзавел. С решение № 50 от 14.03.2014 г., постановено по гр.д. № 576/2013 г. на Балчишкия районен съд, предварителният договор бил обявен за окончателен и понастоящем З. се легитимирал за собственик. Молил е за спиране на действията на съдебния изпълнител по публичната продан и въвода във владение.

Изпълнителното дело е било образувано на 21.03.2012 г., възбраната върху процесния имот е наложена на 28.03.2012 г., а описът му е извършен на 10.04.2012 г. От протокола за опис е видно, че към този момент апартаментът  е бил във владение на И.Т.Н.. Решението, с което е бил обявен за окончателен предварителния договор, сключен между жалбоподателя и длъжника „Велт Ин” ООД, е влязло в сила на 16.06.2014 г.

По изпълнителното дело са били проведени три поредни неуспешни публични продани на апартамента в периода от началото на 2014 г. Четвъртата публична продан е била обявена и проведена в периода от 01.09.2014 г. до 01.10.2014 г., като по нея е постъпило едно наддавателно предложение, обявено с протокол от 02.10.2014 г. Към момента на подаване на жалбата, други действия не са били извършени от съдебния изпълнител.

Третото лице, каквото е качеството на жалбоподателя по изпълнителното дело, би могло да обжалва действията на съдебния изпълнител в хипотезите на чл. 435, ал. 3, ал.4 и ал.5 от ГПК.

В случая, липсва издадено постановление за възлагане и не е осъществен от съдебния изпълнител въвод във владение на имота, поради което липсва действие на съдебния изпълнител, от изрично визираните в чл. 435, ал.3 и ал.5 от ГПК, което да подлежи на обжалване по този ред. Затова и оплакванията в жалбата пред настоящата инстанция касаещи приложението на тези хипотези, са несъстоятелни.

Жалбоподателят няма право на жалба и в хипотезата на чл. 435, ал. 4 от ГПК, защото не е представил доказателства да е владял имота към момента на налагане на възбраната, като напротив от протокола за опис на апартамента от 10.04.2012 г. се установява, че имотът е бил във владение на И.Т.Н..

До този извод е достигнал и окръжния съд, който е оставил без разглеждане жалбата срещу действията на съдебния изпълнител по продажбата на имота.

Поради това, че жалбата до окръжния съд е била недопустима, молбата за спиране на производството по изпълнителното дело по реда на чл. 438 от ГПК също не е подлежала на разглеждане, а основания за прилагането на разпоредбата на чл. 432 от ГПК не са били налице.

Поради недопустимостта на жалбата срещу действията на съдебния изпълнител, не могат да бъдат разглеждани и наведените пред настоящата инстанция оплакванията по същество на действията на съдебния изпълнител.

С оглед изхода на спора и на осн. чл. 78 от ГПК, жалбоподателят З. следва да заплати на  „СИБАНК” ЕАД юрисконсултско възнаграждение в минимален размер от 200 лв.

 

 

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 ПОТВЪРЖДАВА  определение № 860/17.11.2014 г., постановено по гр.д. № 762/2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

ОСЪЖДА Ю.Л.З. – гражданин на Русия ЛНЧ **********, с разрешение за продължително пребиваване в Република България № 716652695 с адрес гр.Банско, ул. „Найден Геров” 30, вх.Б, ет.3, ап. А42, представляван от адв. Х.П.Х. – Р. ***, да заплати на „СИБАНК” ЕАД, гр.София, бул. „Цар Борис III” №1, с ЕИК 831686320, сумата от 200 лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: