О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

120/17.02.2016г.

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 17.02.2016г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ:ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдия Бажлекова ч.гр.д.№77/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК. Образувано по подадени частни жалби от: 1. „Теора”ООД, гр.Варна, представлявано от управителите Т.Я.П. и Г.Я.С. –П.; 2.Т.Я.П. и Я.А.П., срещу определение №3356/29.09.2015г., постановено по в.гр.д.№2653/15г. по описа на ОС-Варна, гр.о., с което е оставена без разглеждане жалбата на „Теора”ООД, Т.Я.П. и Я.А.П. с вх.№4960/30.06.2015г.  срещу действия на ЧСИ Р. Т. по изп. дело №20157170400382 като недопустима и е прекратено производството по делото. В частните жалби се твърди, че определението е неправилно по изложените в същите подробни съображения. Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ОС-Варна за продължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемата страна „Юробанк България”АД, гр.София, не е депозирала отговор по жалбите в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д. .№2653/15г. по описа на ОС е образувано по жалба, подадена от „Теора”ООД, Т.Я.П. и Я.А.П. срещу действиея на ЧСИ Р. Т. по изп. дело №20157170400382, извършени на 23.06.2015г., изразяващи се в предприемане на действия по връчване на призовки за доброволно изпълнение чрез залепване на уведомления по реда на чл.47 ГПК.

Жалбоподателите Я.П. и Т.П. имат качество на длъжници по изпълнителното дело, жалбоподателят „Теора”ООД, в качеството си на ипотекарен длъжник, се ползва от процесуалните права на длъжника, досежно имотите, дадени като обезпечение и срещу които е насочено принудителното изпълнение.

Цитираното изп.дело е образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д.№13677/14г. по описа на Районен съд - Варна, с който длъжниците Г.Я.С.П., Я.А.П. и Т.Я.П. са осъдени да заплатят солидарно на „Юробанк България”АД, подробно посочени в изпълнителния лист суми, дължими  по договор за потребителски кредит.

След образуването на делото ЧСИ е предприел действия по изпращане и връчване на покани за доброволно изпълнение на длъжниците, проучване на имущественото им състояние и налагане на възбрани и запори  върху имоти и вземания на длъжниците, включително и по отношение на тези дадени като обезпечение на задължението.

Съгласно нормата на чл.435, ал.2 от ГПК длъжникът разполага с правото да обжалва  постановление за глоба и насочване на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемане на движими вещи или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските. В настоящия случай в жалбата са наведени твърдения за процесуални нарушения, при връчване на призовки за доброволно изпълнение, които не са сред предвидените в закона като даващи възможност на длъжника да подава жалба срещу действия на ЧСИ, предвид което и същата е недопустима.  Анализа на разпоредбата сочи, че от обжалване са изключени действията на ЧСИ по връчване на призовки за доброволно изпълнение и книжа по изпълнителното дело. Ако с тези действия са нарушени права на длъжниците, същите разполагат с възможност да ги защитят, чрез обжалване на действията по същинското принудително изпълнение, за които законът е предвидил такава възможност.

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба срещу посочените действия на ЧСИ е недопустима, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване. Предвид достигане до идентични крайни изводи с тези на ОС-Варна, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3356/29.09.2015г., постановено по в.гр.д.№2653/15г. по описа на ОС-Варна.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:            ЧЛЕНОВЕ