ОПРЕДЕЛЕНИЕ

106

10.02.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 10.02. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА Х.;

Като разгледа докладваното от съдия Х.

 гр. д.79 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от К.В.И., ЕГН **********,***, ЧРЕЗ АДВ. Х., срещу определение № 1524/26.05.2014 год. по гр.д. 918/2014 год. на ОС Варна, с което е прекратено производството по подадената от нейно име чрез процесуален представител искова молба срещу „СИС КРЕДИТ” АД, ЕИК 202154974, ГР. СОФИЯ, по чл. 424 ГПК. В жалбата се излага, че определението е неправилно и следва да се отмени, като се вземе предвид висящо производство за поставяне под запрещение на ищцата, която, макар и дееспособна към момента на подаване на исковата молба, е страдала от душевно заболяване, поради което и процесуалният представител е поискал удълже срок за изправяне на нередовностите в исковата молба, заведена само с пълномощно от дъщерята на ищцата.

Препис от ЧЖ е връчен на насрещната страна „СИС КРЕДИТ” АД, ЕИК 202154974, ГР. СОФИЯ, като жалбата е оспорена с писмен отговор.

 За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

Производството пред ОС е образувано по искова молба на К.В.И. от гр.Варна, чрез процесуален представител - адв. Р.Х. ***, срещу „СИС КРЕДИТ” АД, ЕИК 202154974, ГР. СОФИЯ, като пълномощно от ищцата не е представено, представено е ткова от нейната дъщеря, по причини, че ищцата страда от заболяване, което не й позволява разумно да разбира и ръководи действията си. Исковата молба е оставена без движение за изправяне на тази нередовност чрез представяне на пълномощно от ищцата. Към момента на подаване на исковата молба ОС е констатирал висящо неприключило производство за поставяне под запрещение на ищцата, като е съобразил, че тя все още е дееспособна. Изложил е и мотиви, че не са налице предпоставки за назначаване на особен представител на ищцата.

От процесуалния представител е подадена молба за удължаване на срока за отстраняване на нередовностите в исковата молба, която е оставена без уважение, а производството по делото е прекратено.

Прекратяването на производството по делото с определение № 1524/26.05.2014 година и връщането на частната жалба срещу това определение с определение № 2978/14.10.2014 година ВОС е извършил единствено поради липса към този момент на представителна власт за адв. Р.Х. от представляваното лице К.И..

Принципно определението на ОС не страда от пороци към момента на постановяването му, но към настоящия момент са налице нововъзникнали обстооятелства, които следва да бъдат взети предвид.

Налице е влязло в сила решение на съда за поставяне на ищцата под пълно запрещение, на нея и е назначен по надлежния ред настойник, който от своя страна е упълномощил адв. Р.Х. да представлява запретеното лице, като е одобрил и всички процесуални действия извършени по делото от процесуалния представител преди това. Отстранявайки този порок пред настоящата инстанция, настойникът на ищцата е санирал действията на процесуалния представител по подаване на исковата молба и на частната жалба.

Ето защо, обжалваният акт следва да се отмени, а делото да се върне на ВОС за разглеждането му по същество.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение №  1524/26.05.2014 год. по гр.д. 918/2014 год. на ОС Варна, и ВРЪЩА делото на ОС Варна за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: