ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

113

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  23.02.2018 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 79/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от „Е. Д.“ ЕООД, представлявано от управителя Б.Е.В. срещу определение № 22/10.01.2018 год по в.ч.гр.д. № 577/2017 год на Окръжен съд Добрич, с което са оставени без уважение молба вх.№ 8296/29.12.2017 и вх.№ 8297/29.12.2017 год по описа на ДОС за отвод на съдиите от състава, и с което е постановено исковете, предявени с молба вх. № 4918/13.12.2016 по описа на БРС по реда на чл. 225 ал.1 от ГПК от З. С. И. от гр.София (главно встъпило трето лице) срещу СБР-Т.“ ЕООД гр.Балчик и „Е. Д.“ ЕООД, да се разгледат от Добричкия районен съд на осн. чл. 23 ал.3 от ГПК.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е процесуално недопустима по следните мотиви:

С посоченото определение Добричкият окръжен съд се е занимавал с два процесуални въпроса. Първият, с който е бил сезиран с определение № 655/08.12.2017 год по гр.д. № 543/2014 год на Районен съд Балчик, е за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото поради отводи на всички съдии и невъзможност да се образува състав. Разпоредбата на чл. 23 ал.3 от ГПК възлага на горестоящия съд в тези случаи да постанови разглеждането на делото от друг равен по степен съд. Това определение не прегражда хода на делото, поради което не подлежи на обжалване.

Втората част от определението съдържа мотивите на съда във връзка с направено искане за отвод на съдийския състав. По този въпрос преценката на съда е автономна и не подлежи на по-нататъшен съдебен контрол.

И в двете хипотези не съществува процесуална възможност актът на съда да бъде атакуван чрез жалба.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че частната жалба е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба вх.№ 961/15.02.2018 год по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Е.Д.“ ЕООД, представлявано от управителя Б.Е.В. срещу определение № 22/10.01.2018 год по в.ч.гр.д. № 577/2017 год на Окръжен съд Добрич.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страната пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.