ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

93

 

Гр.Варна, 13. 02.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 13.02.2014 г., две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 

         ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

 

               ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 80  по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1 ГПК  и е образувано по частна жалба вх. № 29200/02.10.2013 г. на В.Г.Р. от гр.Варна, против определение от 13.09.2013 г., постановено по гр.д. № 1651/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата му по чл. 83, ал.2 от ГПК за освобождаване от държавни такси в производството по гр.д. № 1651/ 2013 г. по описа на Варненския окръжен съд.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на обжалваното определение, като е молил за отмяната му и за уважаване на молбата му  по чл. 83, ал.2 от ГПК.

Варненският апелативен съд, като извърши служебна проверка за редовността на частната жалба, намира следното:

Обжалваното определение № 2703/13.09.2013 г., с което е оставена без уважение молбата на В.Р. за освобождаване от държавни такси по делото, му е било връчено на 20.09.2013 г. чрез посочения от него съдебен адресат – адв. В.Р.. Едноседмичният срок за подаване на частната жалба е изтекъл в края на деня на 27.09.2013 г. /работен ден – петък/. Частната жалба е подадена по пощата, като видно от представените от самия жалбоподател доказателства за предаването на пощенската пратка по пощата /писмо изх.№ 873/10.02.2014 г. на „Български пощи” ЕАД и издадените служебен и системен бон/, това е било сторено на 30.09.2013 г., т.е. след изтичане на преклузивния срок за обжалване.

Поради изложеното, частната жалба се явява просрочена и не подлежи на разглеждане, като образуваното частно въззивно производство, като недопустимо, следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 80/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд и ВРЪЩА частната жалба с вх.№ 29200/02.10.2013 г., подадена от В.Г.Р. от гр.Варна против определение от 13.09.2013 г., постановено по гр.д. № 1651/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страната.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: