О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

111

 

гр.Варна,   12   .02.2016 г.

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на дванадесети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 80 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от „Б. С.Ш.” ООД – Варна срещу определение № 1057/17.12.2015 г. по гр.д.№ 593/2015 г. на Окръжен съд – Добрич, с което е оставена без уважение молбата на дружеството по чл.218 от ГПК. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Производството пред Окръжен съд – Добрич е образувано по отрицателен установителен иск, предявен от Община – Д. срещу Държавата, чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството по отношение на право на собственост върху описан в исковата молба недвижим имот.

Интереса си от встъпване в процеса като трето лице, което да подпомага ищеца, молителят обосновава с наличието на учредено от Община – Д. в негова полза право на строеж върху спорния недвижим имот.

Правилно съдът е приел, че молителят няма интерес от исканото встъпване. Дори постановяването на евентуално отхвърлително решение по предявения отрицателен установителен иск не би означавало признаване на правото на собственост на ответника върху спорния имот. Този резултат би имал значение между страните по спора, но не и спрямо третите, неучаствали в процеса лица; той не би обосновал обратен иск на ищеца спрямо молителя.

Следователно, резултатът от правния спор не би имал значение за защита на правата на третото лице срещу ищеца, поради което постановеното определение като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                            О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1057/17.12.2015 г. по гр.д.№ 593/2015 г. на Окръжен съд – Добрич.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                  2.