О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 150/9.3.2017г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на девети март, две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 80 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

         Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на Г.К.Г. срещу определение № 6/3.01.2017 г. по в.гр.д.№ 2520/16 г. на Окръжен съд – Варна, с което е оставена без разглеждане жалбата  й срещу действия на ДСИ при РС – Девня, извършени по изп. дело № 221/2016г. по описа на РС - Девня, изразяващи се в извършен въвод на владение на 20.10.2016г., прекратено е производството по делото и е оставено без уважение искането за спиране на изпълнението по изп. дело № 221/2016г. по описа на РС - Девня. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

         Становище от противната страна не е подадено.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

         Изп. дело № 221/2016г. по описа на СИС при РС - Девня е образувано по молба от Г.З.Н., с която е отправено искане да се задължи П. З.К. да премести строителните си материали и да премахне изградената тоалетна от имота на взискателя. Към молбата е представен изпълнителен лист, издаден на 29.07.2016г. по гр. дело № 83/2006г. по описа на РС – Девня, съгласно който е поставен в дял на Г.З.Н., след извършен жребий, дял І, представляващ проектен имот № 0.1, с площ от 526, представляващ имот с идентификатор 36868.201.489, находящ се в с. Кипра, общ. Девня.

         На 20.10.2016г. е извършен въвод във владение на взискателя в гореописания недвижим имот. В протокола, обективиращ извършеното от ДСИ действие, като длъжник е посочена Пенка З.К., както и че имотът се намира във владение на същото лице.

         Разпоредбите на чл.435, ал.2 и ал.3 от ГПК определят действията на съдебния изпълнител, подлежащи на обжалване от длъжника, едно от които е отстраняването на длъжник от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението. Разпоредбата на чл.522 от ГПК регламентира процедурата по извършване на въвод във владение на лице, на което е присъден имот, както и отстраняването на длъжника, ако не напусне доброволно имота.

В случая не е било налице необходимост от принудително отстраняване на жалбоподателката от имота, доколкото същият е разделен на две равни части, страните не са си дължали суми за уравнение на дяловете и Г.Г. не е била във владение на поставения в дял на Г.Н. недвижим имот. Тоест, не се касае за същински въвод във владение, който да има за евентуална последица отстраняване на длъжник от имота.

Правилно съдът е приел, че жалбата е процесуално недопустима и  следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея производство да се прекрати като се остави без уважение  искането за спиране на изпълнението.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 6/3.01.2017 г. по в.гр.д.№ 2520/16 г. на Окръжен съд – Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                                     2.