ОПРЕДЕЛЕНИЕ 121

гр. Варна, 12.02.2015г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                             ПЕТЯ ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 81/15г., намира следното: Производството е образувано по частна жалба на Г.Г.К. *** срещу определение910/04.12.2014г., постановено по в.гр.д. 764/2014г. по описа на ОС-Добрич, с което е оставена без разглеждане подадената от същата жалба срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 16.09.14г. на СИС при КРС по изп.д. № 13/14г. като недопустима и производството по делото е прекратено. Счита се, че определението е незаконосъобразно, тъй като е постановено при допуснати съществени процесуални нарушения. Сочи се, че жалбата й е следвало да бъде разгледана от ДОС в открито с.з., тъй като тя е трето за изпълнението лице, което действие на съда е лишило жалбоподателката да поиска отвод на съдията-докладчик. Последният е постановил неизгоден за длъжника съдебен акт по иска му да се установи недължимост на сумата по същото изпълнително дело. Този съдебен акт не е влязъл в сила. Счита се, че жалбата против постановлението за възлагане на ½ ид.ч. от собствения й недвижим имот е била допустима и с отказа си да я разгледа по същество, ДОС е абдикирал от задължението си въз основа на необоснован и незаконен мотив. Претендира се отмяна на обжалваното определение и разглеждане на жалбата по същество.

В предвидения срок не е депозиран отговор на частната жалба от насрещната страна - взискателите по делото.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима, но е неоснователна поради следното: Производството пред ДОС е било образувано по жалба на Г.Г.К. *** срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 16.09.14г. на СИС при КРС по изп.д. № 13/14г. В жалбата се е поддържало, че атакуваното действие е извършено в противоречие на материалния и процесуален закон, тъй като съдебният изпълнител не е съобразил, че имотите срещу които е насочено изпълнението за задължения на сина й, са изключителна нейна собственост. Това е така, защото имотите са придобити от сина й самата нея по наследство от починалия на 04.02.13г. негов баща и неин съпруг К. Т. К., но с молба от 19.05.14г. синът й Т. К. К. се е отказал от наследството на баща си. Отказа от наследство е произвел действие от момента на откриване на наследството, поради което от този момент и единствен собственик на имотите е именно жалбоподателката, а не и синът й – длъжник по изпълнителното дело. Претендирала се е отмяна на посоченото постановление за възлагане на недвижим имот от 16.09.14г. по посоченото изпълнително дело.

От приложеното към делото копие на изпълнително дело № 13/14г. по описа на СИС при РС-Каварна, се установява, че същото е било образувано на 21.03.2014 год. по молба на П.С.П. и С.Д.П. против Т. К. К. въз основа на изпълнителен лист от 15.01.04г. по НОХД № 231/02г. на ОС-Добрич за сумите от по 14 000лв. за всеки от взискателите. Посочен е способ за изпълнението чрез продажба на описани ниви и дворно място със сграда, придобити по наследяване от длъжника от неговия наследодател – Коста Т. К.. Последният е починал на 04.02.13г. и оставил за наследници сина си Т. и съпругата си Г. К.. На 24.03.14г. е била вписана възбрана върху ½ ид.ч. от 5 недвижими имота, един от които е ПИ с идентификатор 07257.19.172, с площ от 9368 кв.м., нива в с. Българево, общ. Каварна. Съдебният изпълнител е насрочил опис на имотите за 13.05.14г., за което е била уведомена и жалбоподателката К. на 14.04.14г. и в качеството й на съсобственик й е дадена възможността да изрази съгласие за продажба и на нейната идеална част на осн. чл. 500, ал. 2 от ГПК. Извършването на описа е било отложено за 19.05.14г. и отново К. е била уведомена – на 15.05.14г. С молба от 16.05.14г. последната е изразила несъгласие притежаваните от нея идеални части от имотите да бъдат продавани. Оспорила е и размера на квотите на съсобственост с длъжника относно сграда с идентификатор 07257.501.401.1 в с. Българево.

На 19.05.14г. длъжникът Т. Карагюлиев е депозирал пред СИ молба, с която е представил определение на РС-Каварна от същата дата за вписване в особената книга на съда на направен от длъжника отказ от наследството на баща си К. Т. К.. На същата дата 19.05.14г. са извършени описите на недвижимите имоти /тъй като СИ е счел, че отказа от наследство е нищожен, защото е налице приемане на наследството, предхождащо отказа, под формата на разпоредително действие с част от наследството – продажба на наследствена нива с НА № 160, т. ІІ, рег. № 1975, дело № 314/16.05.13г./. Единият от протоколите за описа е подписан и от жалбоподателката Г. К..

На 16.06.14г. Г. К. е уведомена и за насрочената публична продан на имотите, за периода от 07.07.14г. до 07.08.14г. /л. 131 от изп.д./. С постановление за възлагане на недвижим имот от 16.09.14г. е възложен на участвалия в публичната продан и обявен за купувач на ½ ид.ч. от ПИ с идентификатор 07257.19.172, с площ от 9368 кв.м., нива в с. Българево, общ. Каварна.

С оглед горната фактическа обстановка следва да се приеме, че действително жалбата на третото за изпълнението лице – Г. К., депозирана на 02.10.14г. е била просрочена. Това е така, защото срока за обжалване на действията на СИ за третите лица започва да тече от момента на узнаването на обстоятелството, че изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на възбраната /за недвижими имоти/ се намират във владение на това трето лице. Дори и да се приеме в настоящата хипотеза, че жалбоподателката е възприела себе си за собственик и на останалата ½ ид.ч. от имота едва след отказа от наследство, извършен от длъжника и вписан на 19.05.14г., то е налице нарочното й уведомяване за насрочване на публичната продан на имотите (които вече смята за свои), което е станало на 16.06.14г. Срокът е изтекъл на 23.06.14г., поради което следва да се приеме, че депозираната едва на 02.10.14г. жалба е просрочена.

Неотносими към законосъобразността на обжалваното определение се явяват оплакванията за неразглеждане на делото пред ДОС в открито с.з., тъй като такова следва да се провежда само при допустимост на жалбата. Отделно от това невъзможността да се поиска отвод на съдията-докладчик не е лишила страната от обективно правораздаване, тъй като не е налице произнасяне на съда по същество. Частната жалба следва да се остави без уважение, поради което и съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Г.Г.К. *** срещу определение910/04.12.2014г., постановено по в.гр.д. 764/2014г. по описа на ОС-Добрич, с което е оставена без разглеждане подадената от същата жалба срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 16.09.14г. на СИС при КРС по изп.д. № 13/14г. като недопустима и производството по делото е прекратено.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: