ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№159

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   14.03.2017 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 81/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от П.А.И. чрез процесуалния му представител адв. Б.Н. *** срещу разпореждане № 97/24.01.2017 год по в.ч.гр.д. № 644/2016 год, с което е върната частната му жалба срещу определение № 849/20.12.2016 год по същото дело. Частният жалбоподател счита, че в срок е изпълнил указанията, дадени му с разпореждане № 35/10.01.2017 год, като представил банково бордеро за внесена държавна такса, а препис от частната жалба съдът и сам е могъл да копира и връчи на насрещната страна. Поради това моли за отмяна на разпореждането и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна констатира, че в изпълнение на разпореждане № 165/07.02.2017 год на ДОС, частният жалбоподател в срок е внесъл държавна такса по сметка на Апелативен съд Варна по частната жалба вх.№ 821/06.02.2017 год, но не е приложил препис от жалбата за връчване на насрещната страна.

Съгласно чл. 261 т.1 от ГПК към жалбата се прилагат преписи от нея и от приложенията й според броя на лицата, които участват в делото като насрещна страна. Задължението за това е на жалбоподателя, при неизпълнение на което жалбата се явява нередовна. Съдът в тези случаи не е длъжен сам да изготвя копия от жалбата, а следва да укаже на страната за допуснатата нередовност, при неотстраняване на която настъпва последицата, предвидена в чл. 262 ал.2 т.2 от ГПК. С разпореждане № 165/07.02.2017 год съдът е дал конкретни указания на частния жалбоподател, които не са изпълнени в цялост.

Поради това съдът намира, че настоящото производство следва да се прекрати, а делото да се върне на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на частната жалба.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 81/2017 год на Апелативен съд Варна.

ВРЪЩА делото на Окръжен съд Добрич за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на частна жалба вх.№ 821/06.02.2017 год срещу разпореждане № 97/24.01.2017 год по в.ч.гр.д. № 644/2016 год на ДОС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.