О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                               №  139         /04.03.2014 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                       ИВАН ЛЕЩЕВ

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 82 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1,т.1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на В.В.В. от гр.Силистра срещу определение № 7/10.01.2014 година на Силистренския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 219/2013 година, с което е прекратено производството по делото в частта на искането за заличаване на вписването на законна ипотека.

Производството е едностранно.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

С уточняващата молба от 09.09.2013 година жалбоподателят е заявил, че  предявява евентуален иск за заличаване на законната ипотека за процесния имот по смисъла на чл.179, ал.1, предложение второ от ЗЗД.

С обжалваното определение СОС е приел, че такъв иска е недопустим понеже съдът не е компетентен да извърши самото заличаване на вписаната ипотека.

Това становище е неправилно. Заличаването на ипотеката по смисъла на чл.179, ал.1 от ЗЗД може да стане било при дадено съгласие от кредитора, което да е нотариално заверено, било поради влязло в сила съдебно решение за това. При втората алтернатива компетентният съд не се занимава с физическото заличаване на ипотеката, а само евентуално постановява такова заличаване, а съответния орган по вписванията ще извърши физическото заличаван на ипотеката в съответните актове (книги).

Като е приел обратното, СОС е постановил неправилно определение и то следва да се отмени, като делото се върне за продължаване на съдопроизводствените действия и по този иск.

Водим от горното, ВАпС

 

                                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОТМЕНЯ определение № 7/10.01.2014 година на Силистренския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 219/2013 година в частта на прекратяване на производството по иска за заличаване на вписаната законна ипотека и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по този иск.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:1.                             2.