ОПРЕДЕЛЕНИЕ 105

гр. Варна,08.02.2016г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА                                                                                                                         ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 82/16г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба, подадена от В.А.С. от гр. Шумен чрез адв. Ж. Ж. *** против разпореждане57/18.01.16г. по гр.д. № 417/13г. на ШОС, с което е върната подадената от нея въззивна жалба вх. № 3764/15.07.15г. против решение № 130/05.06.15г. постановено по делото. Счита се, че разпореждането е незаконосъобразно и неправилно, тъй като първоинстанционният съд неправилно е определил дължимата по въззивната жалба ДТ в размер на 4372.19лв., указвайки на въззивницата да я внесе по сметка на ВАпС. Именно в обжалваната осъдителна част решението на ШОС е недопустимо /като произнесено и против С. без да е предявен против нея иск за разликата над 8929лв. до уважения размер от 218 069.80лв./ и незаконосъобразно, което е довело и до неправилност на извода относно размера на дължимата ДТ за обжалване. Поради това и дължимата ДТ за въззивно обжалване следва да се определи като половината от ДТ, дължима върху претендираната за заплащане именно от С. сума от 8929лв., или – 178.58лв. Тъй като е била внесена сума от 25лв., то и се дължи за довнасяне сума от 133.94лв. Иска се отмяна на разпореждането и определяне на коректния размер на дължимата ДТ, която жалбоподателката изразява готовност да заплати.

            В предвидения срок е депозиран отговор на частната жалба от ищеца в лицето на КОНПИ. Счита се, че размера на дължимата ДТ за въззивно обжалване от страна на С. следва да се определи съобразно предявената срещу същата претенция – за отнемане на сумата, получена при отчуждаването на подробно описан недвижим имот /която съгласно мотивираното искане е в размер на 8929лв., а съобразно заключението на приетата по делото СТЕ – 14 500лв./.

            В предвидения срок не е депозиран отговор на частната жалба от ищеца и контролиращата страна.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Държавната такса за обжалване пред въззивната инстанция се определя по реда на чл. 18, ал. 1 от Тарифата за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК като 50% от таксата, дължима за първоинстанционното производство, върху обжалваемия интерес. Тъй като ответницата В.С. с подадената си въззивна жалба вх. № 3764/15.07.15г. е обжалвала решение № 130/05.06.15г., постановено по първоинстанционното дело в частта му, с която е постановено от съда отнемането при условията на солидарност от първия ответник М. С. и от ответницата В.С. на имущество на стойност 218 609.80лв., то и обжалваемия интерес е именно сумата от 218 609.80лв. Половината от таксата, дължима за първоинстанционното производство /която е 4% от 218 609.80лв. = 8744.39лв./ е 4372.19лв.

На този етап при определянето на ДТ за въззивно обжалване е без никакво значение дали ищецът е предявил против ответницата претенция в присъдения с обжалваното решение в полза на КОНПИ размер, тъй като това е относимо към преценката за допустимостта на обжалваното решение. Последната обаче е обусловена от обжалваната част от решението – чл. 269, изр. 1 от ГПК, поради което и за да бъде разгледана въззивната жалба на В.С. и против частта от решението, в която се  счита същото за недопустимо – следва да се подаде редовна въззивна жалба с внесена ДТ върху обжалваемия интерес.

Въпреки надлежно дадените от първоинстанционния съд указания на въззивницата за довнасяне на ДТ в размер на още 4347.19лв. /като разлика между внесената сума от 25лв. и дължимия размер на ДТ от общо 4372.19лв./, за което е съобщено чрез адв. Ж. на 14.12.15г., в дадения срок, изтекъл на 21.12.15г.,  нередовностите не са били отстранени. Постановеното разпореждане за връщане на въззивната жалба е законосъобразно, поради което частната жалба против същото следва да се остави без уважение.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба, подадена от В.А.С. от гр. Шумен чрез адв. Ж. Ж. *** против разпореждане57/18.01.16г. по гр.д. № 417/13г. на ШОС, с което е върната подадената от нея въззивна жалба вх. № 3764/15.07.15г. против решение № 130/05.06.15г. постановено по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на жалбоподателя, пред ВКС, при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: