ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

119

Гр.Варна, 28.02.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 28.02.2018 г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                        Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 82 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 82/2018 г. по описа на Апелативен съд –Варна е по чл. 274 ГПК и е образувано по частна жалба на Р.Д.П. и Н.М.К. – П., против определение № 3122/04.12.2017 г., постановено по гр.д. № 2095/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата им от 18.10.2017 г. за определяне на привременни мерки за лични контакти с внучката им.

Жалбоподателите са навели оплаквания за неправилност на обжалваното определение, като са молили за отмяната му и за уважаване на молбата им за определяне на привременни мерки за осъществяване на лични контакти с внучката им Н.П..

Насрещната страна В.Д.Н., чрез адв. Д.Ч., е подала писмен отговор, с който е оспорила частната жалба и по съображения за правилността на обжалваното определение е молила за потвърждаването му.

Частната жалба е подадена в срок, но доколкото същата е насочена срещу неподлежащ на обжалване акт на първата инстанция, същата е недопустима.

Производството по в.гр.д. № 2095/2017 г. по описа на ВОС е било образувано по въззивни жалби на всички страни против решение № 2681/30.06.2017г. по гр.д. №1417/17г. по описа на ВРС, ХІ-ти с-в, с което е определен на ищците  П. в качеството им на баба и дядо, режим на лични отношения с  тяхната внучка Н. Мартинова П., като е дадена възможност на същите да я виждат и взимат при себе си при посочения от районния съд режим. С влязло в сила определение, окръжният съд е спрял производството по въззивното дело до приключване на преюдициален спор между родителите на детето за определяне на местоживеенето му, за определяне родителя,  който ще упражнява родителските права, за  режима на личните контакти на другия родител с детето и за издръжката. С молбата от 18.10.2017 г., настоящите жалбоподатели са поискали от въззивната инстанция да определи привременни мерки за личните им контакти с детето до приключване на производството. С обжалваното определение, окръжният съд е оставил без уважение молбата им за определяне на привременни мерки по в.гр.д. № 2095/2017 г. по описа на ВОС за лични контакти с малолетното дете Н..

 

Според чл. 274, ал.1 от ГПК, срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби: 1. когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото и, 2. в случаите, изрично предвидени в закона.

В случая определението, предмет на настоящото производство не попада в посочените хипотези, защото с него нито се прегражда по-нататъшното развитие на делото, нито попада в случаите, изрично посочени в закона. Затова, предвид необжалваемостта на определението на окръжния съд, частната жалба следва да бъде оставена без разглеждане, а настоящото производство - прекратено.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на Р.Д.П. и Н.М.К. – П., против определение № 3122/04.12.2017 г., постановено по гр.д. № 2095/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд. , с което е оставена без уважение молбата им от 18.10.2017 г. за определяне на привременни мерки за лични контакти с внучката им.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: