ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

99/17.02.2014 г.  гр. Варна

Апелативен съд - Варна                                 Гражданско отделение

На       17 февруари                                                            2014 год.

в закрито заседание в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛМАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                            ЧЛЕНОВЕСЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                                                                   ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

         Като разгледа докладваното от  С. Илиева в. частно гражданско дело № 83 по описа за 2014 година.

Производството е по чл. 278 от ГПК.

Мюсюлманско изповедание-София чрез пълномощника си адв. Д. С. обжалва определението на Добричкия окръжен съд № 603 от 12.09.2013 г. /л. 323, 324/, постановено по гр. д. № 10/2013 г., с което е прекратено производството по предявения срещу Държавата евентуален иск по чл. 108 ЗС, вр. с § 5, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗВ, вр. ч. 2, ал. 2 ЗВСОНИ за установяване правото на собственост и предаване владението на недвижим имот, подробно описан в диспозитива на обжалваното определение. В жалбата и допълнително подадената молба се правят оплаквания за незаконосъобразност на определението с молба да бъде отменено. Направени са и доказателствени искания, както и искане за спиране производството по делото на ВОС до произнасянето по настоящата частна жалба.

В срока по чл. 276 от ГПК срещу жалбата е постъпил писмен отговор от Държавата, представлявана от Министъра на регионалното развитие чрез упълномощения от него Обл. Управител  на Област Добрич, в който се изразява становище за нейната неоснователност.

Видно от приложените документи след постъпила допълнителна искова молба /л. 38-51/  ДОС е сезиран с главен ревандикационен иск  от Мюсюлманското изповедание – София срещу Община Добрич и съединен евентуален такъв Срещу Държавата, представлявана от М-ра на регионалното развитие. С разпореждане № 156/01.03.2013 г. на ищеца са били дадени указания да внесе следващата се държавна такса съобразно разпоредбите на чл. 72, ал. 3 и чл. 71, ал. 2 ГПК. След получаване на ИМ и приложените към нея книжа Община Добрич е депозирала отговор, удостоверения за данъчната оценка на процесния имот и докладна записка от инспекторите, изготвили данъчните оценки, в които са дали обяснения за разминаването на стойностите в представената с исковата молба данъчна оценка и тази, представена с отговора на ИМ.

С определение, постановено в с. з. На 03.09.2013 г. /л. 291/ ДОС е определил за достоверна данъчната оценка на процесния имот съобразно у-ние № 5803000308/2013 г. /л. 197/ и е увеличил цената на всеки един от предявените в условията на субективно евентуално съединяване искове. В присъствието на процесуалните представители на ищеца ДОС е задължил последния в едноседмичен срок, считано от деня на с.з. да представи доказателство за довнасяне на  допълнителна държавна такса в общ размер от 3 773,34 лева, както следва – 1 886,67 лева по иска срещу Община Добрич и 1 886,67 лева – по иска срещу Държавата. С молба рег. № 3988/10.09.2013 г. /л. 320/ ищецът е представил доказателство за довнесена д. т. в размер на 1 886,67 лева, като изрично е посочил в същата, че същата се отнася само по главния иск срещу Община Добрич и че не може да внесе таксата по евентуалния иск, тъй като не разполага със средства. Именно поради това, че ищецът не е отстранил тази нередовност в указания му срок, окръжният съд е прекратил производството по този иск. Обжалваното определение се явява законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от гореизложеното, Варненският апелативен съд

         

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПОТВЪРЖДАВА определението на Добричкия окръжен съд № 603 от 12.09.2013 г. /л. 323, 324/, постановено по гр. д. № 10/2013 г., с което е прекратено производството по предявения срещу Държавата евентуален иск. по чл. 108 ЗС, вр. с § 5, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗВ, вр. ч. 2, ал. 2 ЗВСОНИ за установяване правото на собственост и предаване владението на недвижим имот, подробно описан в диспозитива на обжалваното определение.

          Определението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                      2.