ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№130

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   19.02.2016                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 83/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от семейство К. – Х.И.К. и И.А.К. срещу разпореждане № 1028/11.12.2015 год по в.гр.д. № 171/2015 год на Окръжен съд Разград, с което е върната касационната им жалба срещу решение № 120/15.10.2015 год по делото.

В постъпилия отговор от адв.Р.П. – особен представител на Д.С. и З.М. е изразено становище за недопустимост на частната жалба.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Срещу решението по в.гр.д. № 171/2015 на Окръжен съд Разград е подадена касационна жалба от Х.И.К. и И.А.К., приета в деловодството на ВКС на РБ с вх.№ 13191/07.12.2015 год. Жалбата е била изпратена по пощата на 03.12.2015 год.

От приложените на л.91 и 92 от делото съобщения се установява, че решението на съда е било връчено лично на страните на 23.10.2015 год. Срокът за обжалването му е изтекъл на 23.11.2015 год, следователно касационната жалба е просрочена и правилно Окръжен съд Разград е постановил връщането й.

Настоящият състав служебно констатира, че поради погрешно указание на РОС, дадено с разпореждане № 1050/21.12.2015 год, държавната такса по частната жалба е била внесена по сметка на ВКС на РБ. Ето защо частните жалбоподатели следва да бъдат осъдени да внесат по сметката на Апелативен съд Варна държавна такса в размер на 15 лв, като им указва, че могат да поискат връщане на погрешно внесената сума от ВКС на РБ.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 1028/11.12.2015 год по в.гр.д. № 171/2015 год на Окръжен съд Разград.

ОСЪЖДА Х.И.К. с ЕГН ********** и И.А.К. с ЕГН ********** да заплатят по сметка на Апелативен съд Варна държавна такса в размер на 15 лв, за което да се издаде служебно изпълнителен лист.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:  1.                   2.