ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

148

 

Гр.Варна, 09.03.2017 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 09 март 2017 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова в.гр.д. №83  по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по въззивни жалби срещу решение № 39/16.11.2016 г. по гр.д.№66/2010 г. по описа на Разградския окръжен съд, съответно от КОНПИ, подадена чрез пълномощниците Р.Р. и С Ш в отхвърлителната му част и от ответниците  И.Т.С., М.Д.С., ЕТ „Буран –И.С.“, ЕТ „Томаза –М.Д.“, „Ретиус -2-001“ ООД и „Томаза“ ООД, подадена чрез адв. Ц. Ч. и адв. Г. А., против решението в частта, с която са уважени исковете на комисията срещу тях и е отнето имущество.

Комисията е изложила съображения за неправилност на решението на първата инстанция в отхвърлителната му част, поради допуснати нарушения на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост, като е молила за отмяната му в тази част с уважаване на иска до пълния му размер. В жалбата си, комисията е навела и оплаквания за неправилно определяне от окръжния съд на възложените в нейна тежест разноски по делото с оглед постановения резултат по делото, за неправилно определен размер на адвокатското възнаграждение на другата страна и неотчитане на прекомерния му размер, както и за неправилно прилагане по отношение на отговорността за разноските на действащия в момента ЗОПДНПИ, вместо разпоредбите на приложимия към казуса ЗОПДИППД. Комисията е заявила и искания по доказателствата.

Лицата на насрещната страна са подали писмен отговор, с който са оспорили въззивната жалба на комисията, молили са за оставянето й без уважение и за потвърждаване на решението в обжалваната му от другата страна отхвърлителна част.

В своята въззивна жалба срещу решението на окръжния съд в частта, с която са уважени исковете на комисията срещу тях, ответниците И.Т.С., М.Д.С., ЕТ „Буран –И.С.“, ЕТ „Томаза –М.Д.“, „Ретиус -2-001“ ООД и „Томаза“ ООД, чрез адв. Ц. Ч. и адв. Г. А., са навели оплаквания за недопустимост на решението на окръжния съд в тази част, евентуално за неправилност на същото, като са молили за обезсилването му и прекратяване на производството по делото, евентуално – за отмяната му и отхвърляне на мотивираното искане срещу тях изцяло.

Въззивното производство има за предмет и частна въззивна жалба на КОНПИ, подадена чрез пълномощниците й Р.Р. и Севджихан Шефкова, против определение № 1147 от 29.12.2016 г., постановено по същото дело (гр.д.66/2010 г. по описа на Разградския окръжен съд), с което комисията е осъдена да заплати допълнително възнаграждение за вещо лице. Жалбоподателят е настоявала, че определението е неправилно, молила е за отмяната му, респективно за възлагане на възнаграждението на вещото лице в тежест на насрещната стана.

Апелативен съд -Варна, като се запозна с документите по делото, установи следното:

По въззивната жалба на КОНПИ:

В жалбата на КОНПИ срещу решението на окръжния съд се съдържат оплакванията за неправилно изчисляване на възложените в тежест на комисията разноски, поради което в тази част въззивната жалба има характер на молба по чл. 248 от ГПК за изменение на решението в частта на разноските и подлежи на разглеждане от окръжния съд. Затова, делото следва да бъде върнато на окръжния съд за произнасяне по молбата по чл. 248 от ГПК.

По въззивната жалба на ответниците:

Въззивната жалба на И.Т.С., М.Д.С., ЕТ „Буран –И.С.“, ЕТ „Томаза –М.Д.“, „Ретиус -2-001“ ООД и „Томаза“ ООД, подадена чрез адв. Ц. Ч. и адв. Г. А. е нередовна, тъй като е адв. Ц. Ч. и адв. Г. А. не разполагат с представителна власт по отношение на ответниците И.Т.С., М.Д.С., ЕТ „Томаза –М.Д.“, „Ретиус -2-001“ ООД и „Томаза“ ООД, т.е. не е представено пълномощно на адвокатите за представителство на посочените ответници по делото (изключение е ЕТ „Буран –И.С.) – нередовност на жалбата по чл. 261, т.2 от ГПК. Пълномощни не са представени и за първоинстанционното производство, с изключение на такова за процесуално представителство на ЕТ „Буран –И.С.“, приложено на л. 814 от делото), като пълномощното на л. 813 от делото е ограничено само за подписване и подаване на касационна жалба срещу конкретно определение на ВАС и не важи за производството по гр.д. № 66/2010 г. на РОС, респ. за производството пред настоящата инстанция.

Освен това, към въззивната жалба на ответниците не са представени доказателства за заплатена изцяло държавна такса с оглед цената на уважените срещу тях искове на комисията, изчислена като сбор от отнетите суми и пазарната оценка, посочена от комисията в мотивираното искане като цена на исковете на конкретното отнето в натура имущество. Така, при обжалване на цялата уважена срещу тях част от решението, обжалваемият интерес от ответниците възлиза на сумата от 2 167 785,50 лв., изчислен като сбор на отнетите суми на стойност 443 707 лв. и оценката на отнетото имущество по посочената от комисията в мотивираното искане стойност, възлизаща за отнетото имущество на сумата от 1 724 078,5 лв. В този случай, дължимата държавна такса за въззивното производство се равнява на сумата от 43 355,71 лв., от която са внесени от ответниците само 35 334,40 лв. В случай, че ответниците не обжалват цялата уважаваща исковете на комисията част от решението, това следва да бъде посочено от тях и съобразно това  – изчислена и дължимата държавна такса за въззивното производство, за което окръжният съд, в качеството му на администриращ жалбата такъв и съгласно задълженията си по чл. 262, ал.1 ГПК следва да даде указания.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 83/2017 г. по описа на Варненския апелативен съд и ВРЪЩА делото на Окръжен съд - Разград за изпълнение на процедурата по чл. 262, ал.1 от ГПК, респ. чл. 262, ал.2 ГПК, съобразно дадените с настоящото определение указания във връзка с отстраняване на нередовностите по чл. 261 т.2 и т.4 ГПК на въззивната жалба, подадена от И.Т.С., М.Д.С., ЕТ „Буран –И.С.“, ЕТ „Томаза –М.Д.“, „Ретиус -2001“ ООД и „Томаза“ ООД, както  за произнасяне по обективираната в жалбата на КОНПИ молба по чл. 248 от ГПК за изменение на първоинстанционното решение в частта му за разноските.

След приключване на производството по чл. 262 ГПК и чл. 248 от ГПК, делото следва да бъде върнато на Вареннския апелативен съд за произнасяне по въззивните жалби на страните и по частната жалба на КОНПИ.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: