О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 126/26.02.2019 г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д. Джамбазова ч.гр.д. № 83 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на Д.П.П. против определение № 729/17.12.2018 г. на ОС – Добрич по гр.д. № 443/2018 г., с което е оставено без уважение искането му за привличане на ЗК „О. – клон България“ АД като трето лице-помагач на страната на ответника, на основание чл.219 ГПК. Оплаквания за незаконосъобразност и неправилност на обжалваното определение, с искане за отмяна.

         Отговор от насрещната страна не е подаден.

         Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е основателна.

            Предявени са искове от В.Й.Й., със съгласието на неговата майка и законен представител К.К.Р. – Й. срещу Д.П.П. искове с правно основание чл.45 ЗЗД и чл.86 от ЗЗД за заплащане на обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди, в резултат на ПТП на 23.10.2015 г., ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането, до окончателното им изплащане.

С отговора на исковата молба жалбоподателят е направил искане за привличане в качеството му на трето лице-помагач на негова страна ЗК „О. – клон България“ АД, тъй като към датата на ПТП е имал сключен договор „гражданска отговорност“ и за приемане на обратен иск срещу застрахователя за заплащане на застрахователното обезщетение, в случай на уважаване на исковете по чл.45 ЗЗД.

Правилно съдът е обсъдил наличието на възможност за предявяване от ответника срещу застрахователя на иск по чл.229 КЗ /отм./, но е направил извод за липса на правен интерес от привличането поради забраната на чл.637 ТЗ, респ. чл.220 от кипърския Закон за дружествата.

Не се спори по делото, видно е от приложените служебно известни на съда материали от т.д. № 271/2018 г. е, че по отношение на дружеството е назначен временен ликвидатор от Фонда за застраховане на МПС в Кипър и че дружеството е с отнет лиценз; подадена е молба за откриване на производство по ликвидация, по която няма произнасяне от компетентния съд.

Настоящият състав намира, че отнемането на лиценза и назначаването на временен ликвидатор не е равнозначно на открито производство по ликвидация, доколкото първото предхожда такова производство, а назначаването на временния ликвидатор е от значение за представителната власт по отношение на дружеството. В същото време, приложението на разпоредбите на чл.624 ал.1 КЗ и чл.274 от Директива 2009/138/ЕО от 2009г. е обусловено от постановяването на решение от компетентния кипърски съд за откриване на производство по ликвидация/несъстоятелност. Едва от този момент ще е приложима и разпоредбата на чл.220 от Закона за дружествата на Кипър /в т.см. Определение № 77/13.02.2019г. по ч.г.д. № 3122/2018г. І т.о. на ВКС; Определение № 112/07.02.2019г. по ч.т.д. № 125/2019г. на ВКС/.

Ето защо, като е приел, че съм настоящия момент е налице забрана да се предявяват нови искове срещу застрахователното дружество, поради което и за жалбоподателя липсва правен интерес от привличането на това дружество като помагач в процеса, ОС – Добрич е постановил неправилно определение, което следва да бъде отменено.

На основание чл.278 ал.2 ГПК следва да бъде постановен акт по същество, с който искането по чл.219 ГПК бъде уважено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия, в това число и произнасяне по искането за приемане на обратния иск.

Водим от гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ  определение № 729/17.12.2018 г. по гр.д. № 443/2018 г. на Окръжен съд – Добрич и вместо него ПОСТАНОВЯВА: КОНСТИТУИРА Застрахователна компания „О.“ АД чрез Застрахователна компания „О.– клон България“ АД, ЕИК 200737120 като трето лице-помагач на страната на ответника по гр.д. № 443/2018г., на основание чл.219 ГПК.

ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия, вкл. и произнасяне по искането за приемане на обратния иск.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ: 1.                        2.