ОПРЕДЕЛЕНИЕ

121

_24_.02.2014 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _24_.02. през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ИВАН ЛЕЩЕВ;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 85 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Е.Г.С., срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3852/19.12.2013 год. на ОС Варна по в.гр.д. 3550/2013 год., с което е оставена без разглеждане и е прекратено производството по подадената от него жалба в качеството му на съделител срещу действията на ЧСИ №712 по изп.д. 20137120401322, образувано по молба на К.В.К..

В жалбата се излага, че изпълнителното дело е образувано за ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ИМОТ, въз основа на изпълнителен лист, издаден въз основа на решение по извършване на делба между същите страни. Твърди се, че ЧСИ е изнесъл имота на търг, без преди това да приложи правилото на чл.  489 и чл. 491 ГПК. Искането към съда е да се даде възможност на жалбоподателя да ползва разпоредбата на чл. 491 ГПК.

Препис от жалбата е връчен на насрещната страна в изпълнителния процес – съделителката К.В.К., в който се иска оставяне без уважение на жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на г-н С. против действията на ЧСИ №712 по изп.д.№ 1322/2013 по описа на ЧСИ с рег.№712 и район на действие ВОС. В жалбата се излага, че г-н С. е получил съобщение за образуваното изпълнително дело в кантората на ЧСИ, където заявил готовността си да изплати на другата съделителка нейния дял от изнесения на публична продан имот по чл. 491 ГПК.  В жалбата се поддържа, че г-н С. не е просто съделител, а е длъжник в изпълнителния процес. Твърди се, че ЧСИ е отказал да признае на жалбоподателя качеството длъжник, поради което му отказал и да изкупи имота. Направено е искане чл. 491 ГПК да се приложи от съда.

Другата страна в изпълнителния процес, инициирала изпълнителното производство, не е изразила становище по жалбата.

Самото изпълнително дело е образувано по молба на г-жа К.К. въз основа на изпълнителен лист за изнасяне на имот на публична продан след извършване на съдебна делба. По изпълнителното дело са извършени действия по насрочване на проданта.

Г-н С. е подал искане до ЧСИ да „изплати дълга”, като публична продан да не бъде извършвана. На тази молба има разпореждане „Без уважение” от 26.11.2013 год. То е съобщено на г-н С. на 03.12.2013 год. Жалбата му е подадена в срок, на 06.12.2013 г.

Съгласно нормата чл.435 от ГПК страните в изпълнителното производство могат да обжалва само лимитативно изброените в посочената норма действия.

При извършване на делба в изпълнителния процес няма разграничение на страните на длъжник и взискател, всички те са съделители, което произтича от особения характер на производството. В този смисъл, г-н С. не е длъжник, а съделител. Предмет на изпълнението е извършване на публична продан по реда на чл. 348 ГПК. Следователно, предмет на жалба от съделител може да бъде отказ да се извърши изпълнително действие сред предвидените в посочената процедура.

Г-н С. не е аткувал никое от извършените действия по публичната продан, предвидени като хипотези в чл. 435 ГПК.

Отказът на ЧСИ да извърши действия, които излизат извън предмета на публичната продан на делбен имот, не е отказ от същинско изпълнително действие, и в този смисъл не е сред действия на СИ, предвидени в чл. 435 от ГПК, като подлежащи на обжалване.

Това прави жалбата недопустима и производството по нея подлежащо на прекратяване.

Предвид съвпадане на изводите на настоящата инстанция с тези на ОС, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3852/19.12.2013 год. на ОС Варна по в.гр.д. 3550/2013 год..

 Определението Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: