О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 175/17.3.2017г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на седемнадесети март, две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 85 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

         Производството е образувано по частна жалба, подадена от „А.2014“ ЕООД – Варна, О.К.П. и Л.С.П. срещу определение № 2622/1.11.2016 г. по в.гр.д.№ 2066/16 г. на Окръжен съд – Варна в частта му, с която е прекратено производството по жалба вх. № 8348/26.06.2016г., подадена от „А.2014“ ЕООД срещу действия на ЧСИ, изразяващи се в насрочване на нова публична продан, начин на определяне на пазарната цена, определяне на нова пазарна стойност на имота, обект на изпълнението и изнасянето му на публична продан, извършени по изп. дело № 20147180411508 по описа на ЧСИ С.К. – Д., рег. № 718, район на действие – Варненски окръжен съд. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за уважаване на подадената жалба.

         Отговор на частната жалба не е подаден.

         Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Не се спори по делото, установява се от приложените писмени доказателства, че изпълнително дело № 20147180411508 по описа на ЧСИ С. К.- Д., рег. № 718, район на действие – Варненски окръжен съд е образувано по молба на „ОББ“ АД срещу „Е. ВАРНА“ ООД въз основа изпълнителен лист по Заповед за изпълнение № 1341/2014г. по ч.гр.д. № 2360/2014г. на ВРС за събиране на суми, съставляващи част от дължима главница по договор за кредит, ведно със законна лихва, считано от датата на подаване на заявлението и разноските в съдебното и заповедно производство.

Безспорно е, че въззивникът „А.2014“ ЕООД има качеството на трето за изпълнението лице, но различно от взискателя, длъжника и ипотекарните гаранти и не попада в приложното поле на чл. 435, ал. 4 ГПК. Цитираната разпоредба визира трето за изпълнението лице, което към деня на запора, възбраната или предаването са във владение на имота, притежаващо вещни права, противопоставими на длъжника, респ. на ипотекарните гаранти и на взискателя. Доказателства по делото установяват, че жалбоподателят има качеството на наемател на недвижимия имот предмет на принудителното изпълнение, т.е. той не е владелец, а държател на вещта.

Правилен е изводът на съда, че жалбоподателят не би могъл да противопостави на длъжника, ипотекарните гаранти и взискателя вещни права. От друга страна възраженията срещу изпълнителните действия са във връзка с права на длъжника, засегнати в изпълнението, но не и с противопоставими права на трето лице, поради което изводът за недопустимост на жалбата е правилен.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2622/1.11.2016 г. по в.гр.д.№ 2066/16 г. на Окръжен съд – Варна в частта му, с която е прекратено производството делото.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                           2.