О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 174./15.03.2019 г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д. Джамбазова ч.гр.д. № 85 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от Д.Х.П. срещу разпореждане № 666/28.01.2019 г. по гр.д. № 2221/2018 г. на Окръжен съд – Варна, с което е оставенa без разглеждане молбата му за назначаване на особен представител.

В жалбата се излагат доводи за неправилност на разпореждането. Жалбоподателят навежда твърдения, че не притежава необходимите знания за организиране на защитата си. В уточняваща молба навежда аргументи за различие между основанията на двете молби, депозирани в първоинстанционното производство /първата по реда на ЗПП, а втората по реда на чл. 38 от ЗА/. Твърди, че не са обсъдени новопредставените доказателства, а именно отказът на съвета по настойничество и попечителство да назначи особен представител по делото. Счита, че разпореждането е постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, доколкото същото не е подробно аргументирано. Моли за отмяна на обжалвания съдебен акт.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна, в част, подлежаща на обжалване, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна по следните съображения:

Пред Варненския окръжен съд е депозирана искова молба от Д.Х.П., с правно основание чл. 340, ал. 2 от ГПК за отмяна на ограниченото запрещение на молителя. В същата се съдържа искане за назначаване на особен представител.

Предвид изменението на разпоредбата на чл. 340, ал. 2 от ГПК за поставените под ограничено запрещение е предвидена възможност самостоятелно да депозират искания за отмяна на запрещението. Същата промяна с изм. и доп., ДВ бр. 86 от 27.10.2017 г., е в сила от 01.01.2018 г., тоест преди депозиране на молба на 25.09.2018 г..

С определение № 2675/18.10.2018 г. по гр.д. № 2221/2018 г. Окръжен съд – Варна е оставил без уважение молбата. Същото определение е потвърдено с определение по в.ч.гр.д. № 596/2018 г. на Варненския апелативен съд, по съображения за притежаване на множество скъпи недвижими имоти, от които може да се реализират средства, вкл. и за покриване на разхода за адвокатска защита.

С повторна молба вх. № 2734/29.01.2019 г. Д.П. е поискал назначаване на особен представител по реда на чл. 38, ал. 1 от ЗА. Към същата е приложил молба до съвета по настойничество и попечителство за назначаване на особен представител по гр.д. № 2221/2018 г. на Окръжен съд – Варна, както и отговор по същата.

Въззивният съдебен състав намира, че изложените твърдения в повторната молба и представените документи към същата не обуславят наличие на нововъзникнали обстоятелства, които да доведат до различен извод от вече постановения по първоначалната молба за назначаване на особен представител. Този извод не се променя и от соченото различно основание на молбите, доколкото редът на чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗА /за осъществяване на безплатно представителство/ касае случаи на постигната договореност между представлявания и представителя.

Вън от горното и само за пълнота на изложението, следва да се посочи, че възражението за наличие на нарушение на съдопроизводствените правила, изразяващо се в липсата на изчерпателно аргументиране от страна на първоинстанционния съд, е неоснователно.

Предвид горното, обжалваното разпореждане, предмет на настоящото производство, е правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 666/28.01.2018 г. по гр.д. № 2221/2018 г. на Окръжен съд – гр. Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                           2.