ОПРЕДЕЛЕНИЕ

172

_17_.03.2017 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _17_.03. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

Като разгледа докладваното от съдия                                                                                                                               ПЕНКА ХРИСТОВА

гр. д. № 86 по описа за 2017 година:

 

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.1, ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Л.Х.А., срещу разпореждане № 1251/12.10.2016 год. на ОС Добрич по гр.д. 545/2016 год., с което производството по делото е прекратено.

Твърди се в жалбата, че определението е незаконосъобразно, тъй като на страната, след като е отказано освобождаване от заплащане на д.т., не е дадена възможност да внесе дължимата д.т. Иска се отмяна на акта и даване възможност на страната да заплати дължимата д.т.

Препис от ЧЖ не е връчван на насрещната страна, предвид фазата на производството.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Пред ОС производството е образувано по иск на г-жа А. срещу К.Д.С. по чл. 55, ал.1 ЗЗД за сумата от 146000 евро. Направено е искане з освобождаване на ищцата от заплащане на д.т., по което ОС се е произнесъл с определение № 731/26.10.2016 год., отказвайки да уважи молбата. Това определение е обжалвано пред и потвърдено от АпС Варна с определение №768/22.12.2016 год. Делото е върнато в ОС Добрич на 29.12.2016 год. С обжалвното разпореждане, имащо характер на определение, постановено на 09.01.2017 год. ОС Добрич е прекратил производството по делото, поради невнасяне на д.т. нито в определения от съда срок, изтекъл на 26.10.2016 год., нито след постановяване на определението на ВАпС.

Съдът не е дал възможност на страната след приключване на производството по молбата за освобождаване от д.т. да изпълни в нов срок задължението си за заплащане на дължимата по иска д.т. При това положение, не може да се приеме, че страната не е изпълнила процесуалното си задължение в срок. Предходният определен срок е ирелевантен към момента на влизане в сила на акта, с който се отказва освобождаване на ищцата от заплащане на такси и разноски по делото. Съдът съответно е следвало да даде нов срок за внасяне на таксата – в този смисл е и практиката на ВКС, например Определение № 161 от 17.02.2014 г. на ВКС по ч. т. д. № 392/2014 г., I т. о., ТК, докладчик съдията И.П..

Настоящият състав намира, че прекратяването на делото е незаконосъобразно, поради което обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото – върнато за продължаване на съдопроизводствените действия чрез даване на нова възможност на страната да изпълни задължението си за внасяне на дължимата д.т.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане с характер на определение № 1251/12.10.2016 год. на ОС Добрич по гр.д. 545/2016 год. И ВРЪЩА делото на ОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: