О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№175

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   15.03.2019г.      в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 86/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от М.Х.Б. *** решение № 2237/28.12.2018 год по в.гр.д. № 2790/2018 год на Окръжен съд Варна, г.о., В ЧАСТТА, имаща характер на определение, с която е оставена без разглеждане жалба вх.№ 21119/29.10.2018 год по изп.д. № … на ЧСИ З.Д., а искането за спиране на изпълнителното дело е оставено без уважение. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на решението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и произнасяне по същество.

Отговор на частната жалба не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Частният жалбоподател е универсален правоприемник по наследяване на Р. Й. Б. – ипотекарен длъжник. В това си качество той е подал жалба вх.№ 21119/29.10.2018 год по описа на ЧСИ З. Д., срещу всички изпълнителни действия, извършени по изп.д. № ….., включително насрочването на публична продан на ипотекирания имот. Оплакванията в жалбата са: 1) че не е бил уведомяван за нито едно от предприетите изпълнителни действия и в частност – за наложената възбрана върху имота; 2) след смъртта на майка си той не е приел наследството, поради което не се явява собственик на възбранения имот; 3) недоволен е от определената начална цена на изнесения на публична продан имот, не е бил уведомен за извършената оценка, което го лишило от право да я обжалва. Поради това моли съда да отмени насрочената за 29.10.2018 год публична продан.

По делото е установено, че в полза на кредитора „Обединена българска банка“ АД и като обезпечение на задължението на кредитополучателя Ж. Г. Д. са учредени договорни ипотеки от „ВЕИ-ЕКО Енергия“ ЕООД, представлявано от жалбоподателя като едноличен собственик на капитала и управител на дружеството, и от наследодателката на жалбоподателя върху недвижими имоти, подробно описани в нот.акт № 170/2007 год. По искане на взискателя са наложени възбрани върху ипотекираните имоти.

Лицето, учредило залог или ипотека за обезпечаване на чужд дълг, има качеството на длъжник в изпълнителното производство. Това качество се пренася и върху правоприемниците (наследници) на длъжника независимо дали са приели наследството. Този извод следва от естеството на ипотеката, която тежи върху имота, независимо от това в чии ръце се намира той.

Призовката за доброволно изпълнение, съдържаща датата на насрочения опис на имота, както и тази за пристъпване към принудително изпълнение са връчени на ипотекарната длъжница чрез залепване на уведомление по реда на чл. 47 от ГПК. Същите призовки са връчени и на самия жалбоподател в качеството му на управител на дружеството – ипотекарен длъжник.

След смъртта на Р. Й. Б. като длъжник е конституиран единственият й наследник по закон – жалбоподателят.

Длъжникът разполага с ограничени процесуални възможности да обжалва действията на съдебния изпълнител и те са визирани в чл. 435 ал.2 от ГПК. Насрочването на публична продан не е сред тези действия и само на това основание жалбата се явява недопустима.

Наред с това, на обжалване подлежи не самата оценка на имота, който се изнася на публична продан, а отказът на съдебния изпълнител да назначи нова оценка при хипотезите на чл. 468 ал.4 и чл. 485 от ГПК. По делото са предприети изпълнителни действия – няколко нестанали публични продажби на ипотекираните имоти, като за целта са изготвени оценки по възлагане от съдебния изпълнител. Не отговаря на истината твърдението на частния жалбоподател, че не е бил уведомяван за тези действия. Напротив – доказателствата за това се съдържат приложената преписка – копие от изпълнителното дело. Няма данни също така длъжникът да е искал назначаване на нова оценка и това да не е било сторено.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че постановеното решение в частта, имаща характер на определение, с която е оставена без разглеждане частната жалба на М.Х.Б., е правилно и законосъобразно. Доколкото спирането на изпълнението в този случай би имало обезпечително действие в при благоприятен за жалбоподателя изход на делото, правилно съдът се е произнесъл, оставяйки го без уважение.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА  решение № 2237/28.12.2018 год по в.гр.д. № 2790/2018 год на Окръжен съд Варна, г.о., В ЧАСТТА, имаща характер на определение, с която е оставена без разглеждане жалба вх.№ 21119/29.10.2018 год по изп.д. № …. на ЧСИ З. Д., подадена от М.Х.Б., а искането за спиране на изпълнителното дело е оставено без уважение.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.