ОПРЕДЕЛЕНИЕ 141

гр. Варна,23.02.2016г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА                                                                                                                         ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 87/16г., намира следното:

Настоящото производство  е образувано след като с разпореждане № 47/10.02.16г. на председателя на ІV г.о. на ГК на ВКС е изпратена на ВАпС за произнасяне частната жалба, подадена от „ТВМ” ООД, гр. Шумен против определение № 579/16.12.15г., постановено по в.ч.гр.д. № 668/15г. на ШОС. Поддържа се, че са били налице основанията за отвод на съдията от РС-Шумен по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, тъй като на насрещната страна са били уважени всички доказателствени искания, а на самият жалбоподател – нито едно от своевременно направените допустими и основателни искания за събиране на доказателства. Счита се, че с отказа си да удовлетвори доказателствените искания на жалбоподателя съдът е преградил по-нататъшния ход на делото, тъй като страната е била лишена от процесуалното си право да иска събиране на доказателства. С отказа си да се отведе по делото съдията-докладчик е направил явна демонстрация на пристрастието си, а и самият отказ за отвод означавал заинтересованост. Отправеното искане е да бъде отведен докладчика по първоинстанционното дело поради нарушаване процесуалните права на жалбоподателя.

В предвидения срок насрещната страна не е депозирала отговор на частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес и след изпълнение на указанията за внесена ДТ по сметка на ВАпС, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

С обжалваното определение ШОС е оставил без разглеждане частната жалба на „ТВМ” ООД, гр. Шумен против определение, постановено в открито с.з. на 04.11.15г. по гр.д. № 1257/15г. на ШРС, с което е било оставено без уважение искане за отвод на съдията-докладчик по първоинстанционното гр.д. № 1257/15г. на ШРС.

Настоящият състав на съда напълно споделя становището, че отказа на съдия да се отстрани от разглеждането на дело поради направен му от страната отвод, не подлежи на самостоятелно обжалване. С нормата на чл. 274, ал. 1 от ГПК са определени случаите на самостоятелна обжалваемост на определенията – когато преграждат по-нататъшното развитие на делото и в случаите, изрично посочени в закона. С отказа на съдията да се отведе по делото, не се прегражда по-нататъшното му развитие, нито пък в закона е предвидена самостоятелна обжалваемост на този отказ. Относно това кои определения преграждат по-нататъшното развитие на делото – виж постановките на т. 5 от ТР № 1/2001г. по т.д. № 1/2001г. на ОСГК на ВКС, доразвити в мотивите по т. 9 на ТР № 1/2013г. по т.д. № 1/2013г. на ОСГТК на ВКС.

Постановеното определение е законосъобразно, поради което частната жалба против същото следва да се остави без уважение. Настоящото определение не подлежи на обжалване.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба, подадена от подадена от „ТВМ” ООД, гр. Шумен против определение № 579/16.12.15г., постановено по в.ч.гр.д. № 668/15г. на ШОС, с което е оставена без разглеждане частната жалба на дружеството против определение, постановено в открито с.з. на 04.11.15г. по гр.д. № 1257/15г. на ШРС, с което е било оставено без уважение искане за отвод на съдията-докладчик по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: