ОПРЕДЕЛЕНИЕ

173

_17_.03.2017 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _17_.03. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.87 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от А.С.И., срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 42/18.01.2017 год. на ОС Добрич по в.гр.д. 667/2016 год., с което е оставена без разглеждане и е прекратено производството по подадената от А.С.И. като трето лице жалба срещу ОПИС И ЗАПОР на движими вещи от 29.09.2016 г.по изп.д. 20157370400816 на ЧСИ с рег.№ 737 и район на действие ДОС, с взискател Д.И.Д., и длъжник С.И.С..

В жалбата се излага, че изводът на съда за липса на процесуална легитимация на жалбоподателя в производството по чл. 435, ал.4 ГПК е неправилен, тъй като движимите вещи са собственост на третото лице, били временно оставени в дома на родителите й, следователно то ги и владеело.

Преписи от жалбата са връчени на насрещните страни в изпълнителния процес – взискателя и длъжника, като писмен отговор е подаден само от Д.И.Д., с който се оспорва и допустимостта, и основателността на жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на трето за изпълнителния процес лице срещу опис и запор на движими вещи, извършени от ЧСИ по изпълнително дело с длъжник С.И.С., баща на жалбоподателката. Самото изпълнително дело е образувано за изпълнение на парично вземане срещу длъжника.

 В жалбата се твърди, че описаните движими вещи са собственост на третото лице.

По жалбата е изразено становище от ЧСИ за нейната неоснователност.

Взискателят е изразил становище за недопустимост и неоснователност на жалбата.

Длъжникът е изразил становище, че жалбата е основателна.

С постановеното определение ОС Добрич е прекратил производството по жалбата с оглед липсата на легитимацията на жалбоподателя на трето лице по смисъла на чл. 435, ал.4 ГПК.

Жалбата пред ОС е била недопустима и производството по нея е следвало да бъде прекратено.

Легитимирано да обжалва действията на ЧСИ по опис на движими вещи съобразно разпоредбата на чл. 435, ал.4 ГПК е само онова трето лице, което в деня на запора или описа е било във владение на вещите. Владението е фактическо състояние и единственото релевантно доказателство за установяването му в изпълнителния процес е установяването му в протокола за опис от СИ. По настоящото дело съдебният изпълнител е намерил вещите в имот на длъжника и не е установил фактическа власт над вещите на друго лице. Самата жалбоподателка е признала факта, че от 10 години не обитава жилището на родителите си и в деня на изпълнителното действие не е била там. Действително, владение може да се упражнява и чрез другиго, но такова владение следва да се докаже в деня на запора или описа, а това не е сторено. При това положение жалбоподателят има друг път за защита, не и този по чл. 435, ал.4 ГПК.

Предвид съвпадане на изводите на настоящата инстанция с тези на ОС, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Жалбоподателката дължи на Д.Д. разноските пред настоящата инстанция в размер на 300 лв.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 42/18.01.2017 год. на ОС Добрич по в.гр.д. 667/2016 год.

ОСЪЖДА А.С.И., ЕГН **********,  ДА ЗАПЛАТИ на Д.И.Д., ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща разноски в настоящото производство за адвокатски хонорар.

 Определението Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ