О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

114

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 20.02.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ИВАН ЛЕЩЕВ

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. 88/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е въззивна жалба от Н.И.Н. и С.И.Н. *** срещу решение № 529/12.12.2013 год по гр.д. № 51/2012 год на Окръжен съд Добрич, с което е оставена без уважение молбата им за поправка на решение № 278/21.06.2013 год по делото.

Същите страни са подали въззивна жалба и срещу самото решение, с което са осъдени на осн. чл. 108 от ЗС да предадат владението върху процесния имот на ищеца „Антидот” ЕООД. Искането им за поправка е било свързано с техни възражения по съществото на спора, а именно – придобиване на имота по давност, евентуално – за присъждане на подобрения, направени от тях и признаване правото им на задържане до заплащане стойността на подобренията. Жалби срещу основното решение са подадени също от Н.Х.Д. в частта, с която е отхвърлен предявения от нея обратен иск срещу първоначалните страни за усдтановяване правото й на собственост върху имота, както от М.А.Д. – в частта, с която по отношение на нея е призната нищожността на договора за покупко-продажба, сключен с нот.акт № 78, т.VIII, д.№ 832/2006 год на нотариус по заместване при нотариус рег.№ 158 с район на действие РС гр.Добрич.

Поради това настоящият състав намира, че съществува връзка между делата, която налага съвместното им разглеждане. Производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а същото – присъединено към в.гр.д. № 87/2014 год.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 88/2014 год по описа на Апелативен съд Варна и

ПРИСЪЕДИНЯВА същото за съвместно разглеждане с в.гр.д. № 87/2014 год. по описа на Апелативен съд Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: