О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

131

 

гр.Варна,   24   .02.2017 г.

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на двадесет и четвърти февруари, две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                              

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 88 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по реда на чл.255 от ГПК по молба за определяне на срок при бавност по в. гр.д.№ 1734/2016 г. на ВОС, инкорпорирана в частна жалба с вх.№ 5382/22.02.2017 г., подадена от Й.И.Р. и Г.К.Р.,***.   

Към молбата е приложено становище по чл.255, ал.2 от ГПК на съдията-докладчик по делото.

След като прецени доказателствата по делото, съдът приема следното:

От приложеното в.гр.д.№ 1734/16 г. на ВОС се установява, че в  качеството си на страни по делото, на 6.12.2016 г. молителите са получили препис от решение № 1548/2.12.2016 г.

С разпореждания № 10678/23.12.2016 г. и № 85/5.01.2017 г. съдът двукратно е оставил без движение подадената от тях касационна жалба срещу постановеното решение с указания за отстраняване на констатираните в нея нередовности.

С разпореждане № 471/18.01.2017 г. е изпратен препис за възражения, с указване на възможността за подаване на насрещна касационна жалба на противната страна.

В срока по чл.287, ал.2 от ГПК, изтичащ на 23.02.2017 г. е постъпил писмен отговор вх.№ 5489/22.02.2017 г., докладван на съдията-докладчик на 23.02.2017 г.

Предвид наличието на нередовности и в подадената от молителите частна жалба вх.№ 5382/22.02.2017 г., с инкорпорирана в нея молба по чл.255 от ГПК и оставянето й без движение, от тяхното процесуално поведение зависи бързината, с която делото ще бъде изпратено на ВКС по компетентност.

Не е констатирано забавяне на делото поради допуснати от съда нарушения. Движението на делото е при строго спазване на сроковете по ГПК и съблюдаване на процесуалните права на страните, поради което молбата по чл.255 от ГПК е неоснователна.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                                  О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата по чл.255 от ГПК, подадена по в.гр.д.№ 1734/16 г. на ВОС от Й.И.Р. и Г.К.Р.,***, инкорпорирана в частна жалба с вх.№ 5382/22.02.2017 г.   

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                        АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ: