ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

118

 

гр.Варна,16.02.2016 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на шестнадесети февруари  2016 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

        ЧЛЕНОВЕ:  Петя Петрова

                            Юлия Бажлекова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 89 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 89/2016 г. по описа на Варненския апелативен съд е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на „Радокса” ЕООД, представлявано от управителя Р.Р., подадена чрез адв. С.Е. от ШАК, против определение № 564 от 8.12.2015 г., постановено по в.гр.д. № 651/2015 г. по описа на Шуменския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата му против действията на ЧСИ Д.З. -постановление за възлагане на недвижим имот от 09.11.2015 г. по изп.дело № 20138760400788 и е прекратено производството по делото, като е оставено без уважение искането за спиране на изпълнителните действия по изпълнителното дело.

Жалбоподателят е навел оплаквания за незаконосъобразност на определението на окръжния съд, като е молил за отмяната му с разрешаване на жалбата по същество и присъждане на сторените по делото разноски.

Насрещната страна – взискателят „ОББ” АД е подал писмен отговор, с който е оспорил жалбата и е молил за оставянето й без уважение.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд като неизгодно за него, редовна е и допустима, а разгледана по същество – неоснователна по следните съображения:

Жалбата на длъжника пред окръжния съд е била подадена против постановление за възлагане на недвижимия имот от 09.11.2015 г. при наведени оплаквания за допуснати грешки в описанието на недвижимия имот и площта му, липса на посочени граници на имота, неправилно определена занижена пазарна оценка от вещото лице и на първоначална тръжна цена на имота, неспазване на разпоредбата на чл. 468 от ГПК за нов опис и нова оценка при нестанала публична продан и неосвобождаване на имота от изпълнение при хипотезата на чл. 494, ал.2, изр.2 от ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 3 ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва и от длъжника поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Съгласно задължителните указания, дадени в т.8 на Тълкувателно решение 2/2013 г. от 26.07.2015 г. на Върховния касационен съд на Република България, ОСГТК, действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка са част от наддаването и надлежното им извършване подлежи на проверка по жалба срещу постановлението за възлагане. Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от надаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане.

В настоящия казус, оплакванията в жалбата пред окръжния съд касаещи описанието на имота в описа, оценката на имота, определянето на първоначалната тръжна цена и провеждане на поредни публични продани не попадат в обхвата на проверката при обжалване на постановлението за възлагане, защото са подготвящи публичната продан. Те не съставляват действия по наддаването нито касаят възлагането по най-високата цена, поради което и не покриват хипотезата на чл. 435, ал.3 от ГПК, за да бъдат разгледани по същество. В този смисъл оплакванията за незаконосъобразност на определението на окръжния съд, са неоснователни.

Обжалваният акт е съобразен и е постановен в съответствие с цитираното по-горе Тълкувателно решение, което е задължително за съдилищата. Подадената пред окръжния съд жалба е била недопустима и  правилно не е била разгледана от окръжния съд, а искането за спиране на изпълнителното производство –  оставено без уважение. Предвид изложеното, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд.

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 564 от 8.12.2015 г., постановено по в.гр.д. № 651/2015 г. по описа на Шуменския окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: