РЕШЕНИЕ

 

№9

Гр.Варна, 25.01.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 25 януари 2016 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТEЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

        ЧЛЕНОВЕ:  ПЕТЯ ПЕТРОВА

                             ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

Като разгледа докладваното от съдия П.П. гр.д. № 9  по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.463, ал.2 ГПК вр. с чл. 274, ал.1, т.2 ГПК и е образувано по жалба вх.№ 34372/18.11.2015 г., подадена от „Улъйбка” ЕООД, представлявано от управителя Л.В. и по жалба вх.№ 34178/16.11.2015 г. на „Медицински център за репродуктивна медицина –Радост” ООД, представлявано от А.Е. и на А. Л.Е., подадена чрез адв. Г.А., против решение № 1772 от 29.10.2015 г., постановено по в.гр.д. № 2339/2015 г. по описа на Окръжен съд –Варна, с което е отменено извършено предварително разпределение по чл. 495 ГПК, предявено на „Гамор” ООД на 28.05.2015 г. по частна жалба вх. № 5588/29.05.2015 г. по описа на ЧСИ, подадена от „Гамор” ООД – длъжник по изп.дело№ 20157180400009 по описа на ЧСИ С. Д., рег.№ 718 в КЧСИ, с район на действие ОС –Варна и са дадени указания на ЧСИ указания за съобразяване с влезлия в сила и задължителен за съдебния изпълнител съдебен акт по гр.д. № 4271/2015 г. по описа на ПРС, както и влязлото в сила определение № 1933/01.10.2015 г. по т.д. №443/15 г. по описа на ПОС.

Жалбоподателят „Улъйбка” ЕООД, представлявано от управителя Л.В., е навел оплаквания за неправилност – незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт и е молил за отмяната му и за изготвяне на ново разпределение, съобразявайки се с приетата по делото съдебно-счетоводна експертиза. Настоявал е, че съдът е излязъл извън провомощията си, като е обсъдил въпроса за спиране на изпълнителоното дело, поради това, че вземането на присъединен взискател било спорно и е налице висящ процес по чл.420 от ГПК  и неправилно приел, че изпълнителното дело трябва да се спре.  При спорно вземане на присъединен взискател,  сумата за вземането на този взискател следвало да се задели по сметката на съдебния изпълнител до разрешаване на спора за вземането му, а освен това към датата на изготвяне на разпределенито не са били постановени актовете на Пловдивския окръжен съд и съдебният изпълнител не е могъл да се съобрази с тях. Освен това сумата, за която е закупен имота на публична продан от присъединения взискател, не била достатъчна за удовлетворяване на предхождащите редове кредитори, поради което той следвало да внесе изцяло покупната цена за имота, която била и предмет на разпределението.

Жалбоподателите „Медицински център за репродуктивна медицина –Радост” ООД, представлявано от А.Е. и  А. Л.Е. - солидарни длъжници, също са навели оплаквания за неправилност на обжалваното решение на окръжния съд, като са молили за отмяната му и за постановяване на друго по съществото на спора с изготвяне на ново разпределение, съобразено с неоспореното заключение на вещото лице. Неправилно окръжният съд обсъждал действията на съдебния изпълнител, излизащи извън предмета на обжалвания акт – резпределението. Неправилно също така, съдът приел, че обезсилването на единия от ипълнителните титули на присъединения взискател и купувач на имота, изнесен на публична продан -„Улъйбка” ЕООД, влияело върху разпределението, тъй като за „Улъйбка” ЕООД (включително и според заключението на вещото лице), изобщо не се предвиждали суми по разпределението и той следвало да внесе изцяло продажната цена. Освен това, изпълнителното производство било образувано по искане на друг взискател и законодателят не бил предвидил възможност спорове на присъединен взискател да влияят на хода на изпълнителното производство и същото да бъде спирано по тази причина.

С писмените си отговори на двете жалби, взискателят „Уникредит Булбанк” АД е изразил становище за тяхната основателност и е настоявал за уважаването им.

Длъжникът „Гамор” ООД е оспорил жалбите по съображения за недопустимост на жалбата на „Медицински център за репродуктивна медицина –Радост” ООД, представлявано от А.Е. и  на А. Л.Е., поради липса на правен интерес, доколкото същите били солидарни длъжници и интересите им съвпадали с тези на длъжника „Гамор” ООД, а жалбата на последния била уважена от окръжния съд, евентуално по съображения за неоснователност на настоящата жалба на „Медицински център за репродуктивна медицина –Радост” ООД, представлявано от А.Е. и  на Алкин Л.Е. и по съображения за неоснователност на жалбата на „Улъйбка” ЕООД. Молил е за потвърждаване на обжалваното решение на окръжния съд в частта, с която е отменено разпределението, както и за даване на задължителни указания от настоящата инстанция за отмяна на публичната продан, евентуално за потвърждаване на решението на окръжния съд и в тази част.

П.С.И., „НДК” ООД и „Рентал” ЕООД в качеството на солидарни длъжници  са оспорили двете жалби, като също са изложили съображения за недопустимост жалбата на „Медицински център за репродуктивна медицина –Радост” ООД, представлявано от А.Е. и  на Алкин Л.Е., поради липса на правен интерес, както и подробни съображения за неоснователност на двете жалби. Молили са за потвърждаване на обжалваното решение на окръжния съд в частта, с която е отменено разпределението, както и за даване на задължителни указания от настоящата инстанция за отмяна на публичната продан, евентуално за потвърждаване на решението на окръжния съд и в тази част.

И двете жалби са подадени в срок, от лица с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, а доколкото солидарните длъжници имат самостоятелно право на жалба и не е задължително интересите им да се покриват с тези на длъжника „Гамор” ООД, жалбата на „Медицински център за репродуктивна медицина –Радост” ООД, представлявано от А.Е. и  на Алкин Л.Е. не е лишена от правен интерес и възражението за недопустимостта й е неоснователно. Разгледани по същество двете жалби са неоснователни по следните съображения:

Производството пред окръжния съд е било образувано по частна жалба на “Гамор" ООД, в качеството му на длъжник по изп. д. № 20157180400009 по описа на ЧСИ С. Д., рег. №718 в КЧСИ, с район на действие ОС-Варна, срещу предявено му на  28.05.2015 г. предварително разпределение от 25.05.2015 г., изготвено от частния съдебен изпълнител, като е молил за отмяна на извършеното разпределение и спиране на изпълнението до установяване по безспорен начин на вземането на присъединения взискател „Улъйбка” ЕООД, евентуално – за изготвяне от съда на ново разпределение. Наведени са били оплаквания за следните нарушения: в публичната продан участвало и било обявено за купувач лице, което без да има качеството присъединен взискател не е внесло задатък, извършеното разпределение не било по най-високата предложена цена на публичната продан, неправомерно в разпределението било включено спорно вземане на “Улъйбка” ЕООД, незаконосъобразно били определени дължимите държавни такси и разноски на ЧСИ, тъй като не били изготвяни сметки от ЧСИ, не било ясно каква е погасената част от вземане на първоначалния взискател, респективно какъв бил размерът на лихвата, не били предвидени суми за обезпечени чрез възбрана кредитори.

Писмен отговор на жалбата е подал единствено присъединеният взискател  “Улъйбка” ЕООД, който е оспорил жалбата, като е посочил, че незаконосъобразността на извършеното разпределение се състои в липсата на начислен и предвиден в разпределението ДДС, като в тази връзка е молил за ново разпределение и съобразяване на пропуска на съдебния изпълнител с включването на сумата за  ДДС.

Съдебният изпълнител е депозирал мотиви по частната жалба, в които е застъпил становище за неоснователност на оплакванията в жалбата но е посочил, че действително е допуснал пропуск с неотразяване в разпределението на дължимия данък ДДС.

По отношение на установената от окръжния съд фактическа обстановка по делото не  е имало спор, като същата се установява от приложения препис от изпълнителното делото и събраните пред окръжния съд доказателства.

 Изпълнителното дело № 20157180400009 е било образувано на 09.01.2015 г. по молба на взискателя „Уникредит Булбанк" АД за принудително събиране на вземане по изпълнителен лист от 17.12.2014г., изд. по ч.гр.дело № 15527/2014г. по описа на Районен съд - гр. Варна, срещу солидарните длъжници „Гамор" ООД, „Медицински център за репродуктивна медицина - Радост" ООД,  „Рентал" ЕООД, „НДК" ООД, П.С.И., А.Л.Е., първоначално за сумите: 811 991,55 лева - главница, 13128,93 лева – лихви и лихвите върху главницата от депозиране на заявлението- 04.12.2014 г. до окончателното заплащане на вземането и сторените разноски от 16 502 ,41 лева в заповедното производство. В хода на изпълнителното производство, взискателят е уведомил ЧСИ, че част от дълга е бил погасен извън изпълнителното производство. По изпълнителното дело по право са били присъединени и НАП и общината за местните данъци за имота. Изпълнението е било насочено срещу ипотекиран в полза на банката недвижим имот в гр.Варна, собственост на длъжника „Гамор” ООД, представляващ дворно място с площ от 538,40 кв.м., находящо се в гр. Варна, ул. “Константин Доганов” №48, представляващо УПИ №ХІV -15, 16 и 17 в кв. 181 по плана на ІХ-ти микрорайон на гр. Варна заедно с построената в това дворно място сграда- “Медицински център за репродуктивна медицина и обща медицина”. Имотът е описан и изнесен на публична продан, състояла се от 20.03.2015 г. до 20.04.2015 г. На 20.04.2015 г. “Улъйбка” ЕООД е подал молба за присъединяване и е присъединен с резолюция от 21.04.2015 г. на ЧСИ Данова като взискател по настоящото изпълнително дело, въз основа на издадено удостоверение по чл. 456, ал.3 и сл.ГПК от ЧСИ Величко Апостолов с район на действие Пловдивски окръжен съд. по образувано на 16.04. 2015 г. изп. дело № 20158270400166, за вземания по изп. листове от 15.04.2015 г. и 16.04.2015 г., издадени по ч. гр.д. №4272/15г. по описа на ПРС и по ч. гр.д. №4271/15г. по описа на ПРС срещу солидарните длъжници “Гамор” ООД и Сдружение “Браншови щит”. „Улъйбка” ЕООД е участвал в публичната продан на собствения на длъжника „Гамор” ООД недвижим имот и е подал три наддавателни предложения. С постановление от 21.04.2015 г. ЧСИ Д. е обявила постъпилите наддавателни предложения и е обявила за купувач на имота по най-високата предложена от него цена от 5001 111,11 лева в качеството на присъединен взискател недължащ задатък – “Улъйбка” ЕООД. Междувременно, с определение от 28.04.2015 г. по ч.гр.д. № 4271/2015 г. на ПРС и от 07.05.2015 г., постановено по ч.гр.д. № 4272/2015 г. на ПРС, поради постъпили възражения от длъжника по чл. 414 ГПК и на осн. чл. 420 ГПК, съдът е указал на съдебния изпълнител спиране на принудителното изпълнение по двете заповеди за изпълнение. На 13.05. 2015 г., Пловдивският районен съд е уведомил ЧСИ Данова за спирането на заповедта, издадена по  ч.гр.д. № 4271/2015 г. на ПРС. Актовете на съда за спирането са били приложени по изпълнителното дело с молбата на длъжника „Гамор” ООД от 21.05.2015 г. На 19.05.2015 г., обявеният за купувач присъединен взискател „Улъйбка” ЕООД е подал молба до съдебния изпълнител за оттегляне на двете  наддавателни предложения с по-висока цена, като е поискал да бъде поканен да плати третата предложена цена или да бъде изготвено разпределение. На 25.05.2015 г. е изготвено и обжалваното разпределение за сумата, представляваща третото предложение на присъединения взискател и купувач на публичната продан Улъйбка” ЕООД. Именно разпределението на тази сума подлежи на проверка от съда.

С обжалваното разпределение, съдебният изпълнител предвидил суми, както следва: 1/ по чл.136, т.1 ЗЗД: - вземания за разноски по принудителното изпълнение от 70 лв. авансово внесени такси от взискател „Улъйбка” ЕООД и 20 019,67 лв. дължими невнесени такси по изпълнителното дело; 2/ по чл. 136, т.2 ЗЗД  - вземания на  държавата за данъци върху определен недвижим имот ими МПС -8 760,72 лв. съгласно удостоверение на Община Варна; 3/ по чл. 136, т.3 ЗЗД – вземания на ипотекарния кредитор „Уникредит Булбанк” АД – 861 619,65 лв.; 4/ чл. 136, т.4 ЗЗД вземания на НАП – присъединен по право взискател  - 133 773,19 лв.; както и с оглед възлагане на имота на присъединения хирографарен кредитор „Улъйбка” ЕООД и оглед размера на неговото вземане, постановил купувачът „Улъйбка” ЕООД да внесе сумата от 1 024 183,78 лв. като посочил, че с тази сума се погасяват изцяло вземанията на привилегированите кредитори, а на „Улъйбка” ЕООД се прихваща сумата 76 927,33 лв. на осн. 461 ГПК.

Пред окръжния съд са били приети влезли в сила определения по т.д. №443/15г. по описа на ПОС, с които е било прекратено образуваното по предявения от “Улъйбка” ЕООД срещу “Гамор” ООД и Сдружение “Браншови щит” иск с правно основание чл.422 ГПК за дължимост на присъдената със заповед № 2302/14.04.2015г. сума и издадените по ч.гр.д. № 4272 / 2015 г. по описа на ПРС заповед за изпълнение и изпълнителен лист от 15.04.2015 г. са обезсилени.

Според приетата по делото пред окръжния съд, съдебно – икономическа експертиза, изготвена съобразно изискванията на чл.131 от ЗДДС, чл. 136 от ЗЗД и т.26 от ТР към ЗЧСИ, разпределението на сумата от 1 101 111,11 лв. от публична продан за такси, разноски, лихви и главници е следното в обобщен вид: 1/ за ДДС – 183 518,52 лв. 2/ ЧСИ С. Д. – 12 745,57 лв. 3/ Община Варна – 8 760 лв. 4/”Уникредит Булбанк”  АД – 861 619,65 лв. 5/ ТД НАП –Варна – 34 396,65 лв. като общата стойност на вземанията се равнява на 1 101 041,11 лв., които следва да се внесат от спечелилия търга „Улъйбка” ЕООД като от общия дълг е приспадната единствено сумата от 70 лв. /платената такса по изпълнителното дело/.

На база заключението на вещото лице, се налага извода за незаконосъобразност на изготвеното от съдебния изпълнител разпределение, в което неправилно не са били начислени дължимите данъци по ЗДДС, включени са били такси на съдебния изпълнител в по-голям размер и е предвидено прихващане с вземане на присъединения взискател „Улъйбка” ЕООД. Освен това следва да се има предвид, че междувременно единият от изпълнителните титули на присъединения взискател е отпаднал с обезсилването на заповедта за изпълнение и изпълнителния лист, като с това е отпаднало и качеството му на кредитор за част от вземането, за което е бил присъединен.

Като незаконосъобразно, разпределението подлежи на отмяна и в този смисъл, макар и по други мотиви, решението на окръжния съд в тази част е правилно.

Ново разпределение, обаче не може да бъде извършено по същество от настоящата инстанция. Това е така, тъй като с решение № 1009 от 21.12.2015 г., постановено по т.д. № 696/ 2015 г. по описа на Варненския окръжен съд /обявено в търговския регистър на 22.12.2015 г./, спрямо  длъжника „Гамор” ООД е открито производство по несъстоятелност. Съгласно разпоредбата на чл. 638 от ТЗ с откриване на производството по несъстоятелност се спират изпълнителните производства срещу имуществото, включено в масата на несъстоятелността с изключение на имуществата по чл. 193 от ДОПК. В настоящия казус доколкото се касае до изпълнително производство срещу имущество на длъжника от масата на несъстоятелността, следва да се счита, че с решението на окръжния съд от 21.12.2015 г. е спряно по закон и изпълнението срещу имота, предмет на публичната продан, предложената цена за който е предмет на обжалваното разпределение. Именно поради спирането на изпълнението срещу този имот никакви изпълнителни действия не могат да бъдат извършвани от съдебния изпълнител, а в случая и от съда, доколкото решението за изготвяне на ново разпределение би имало характер на такова.

В този смисъл, обжалваното решение на окръжния съд, като краен резултат е правилно и следва да бъде потвърдено. Следва да бъде отбелязано, че съдебният изпълнител не е постановил спиране на изпълнителното дело, поради което и оплакванията за постановяне на решението му свръх петитум е неоснователно.

Водим от изложените съображения, Апелативен съд –Варна

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1772 от 29.10.2015 г., постановено по в.гр.д. № 2339/2015 г. по описа на Окръжен съд –Варна.

Решението не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: