Р Е Ш Е Н И Е

3

гр.Варна, 11.01.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 11 .01.2018г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№9/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.463, ал.2, вр. чл.274 от ГПК.Образувано по по -дадени жалби от „Наид”ЕООД, гр.Шумен, представлявано от управителя Муса Алитов Мусов, „Дикариер”ЕООД, гр.Шумен, представлявано от управителя Сибел А.И., и „Пиканини”ЕАД, гр.Силистра, представлявано от Цонко Иванов Цонев, трите дружества чрез процесуалния им представител адв.Ж.Ж., против решение №151/28.09.2017г., постановено по в.гр.д.№236/17г. по описа на ШОС, с което са оставени без уважение съответно жалба вх.№25451/23.06.2017г., подаде -на от „Наид”ЕООД против протокол за разпределение №3/31.05.2017г. по изп.д. №20128760400732 по описа на ЧСИ Д.Златева, рег.№876, с район на действие-Окръжен съд Шумен, и жалба вх.№25452/23.06.2017г., подадена от „Дикариер” ЕООД и „Пиканини”ЕАД против протокол за разпределение №2/31.05.2017г. по изп. д.№20128760400732 по описа на ЧСИ Д.Златева, рег.№876, с район на действие-Окръжен съд Шумен.В жалбите се твърди, че решението е неправилно по изложе -ните в същите съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него поста -новено друго, с което се извърши разпределение като съответно се приеме за жалбоподателя и присъединен взискател в изп.производство „Наид”ЕООД, че т.к. има вземане в размер на 287 749, 61лв., което надвишава размера на продажната цена от 177 000лв. на имота, за който е обявен за купувач, не следва да внася сума, а следва да се прихване продажната стойност на имота от вземането, което притежава, а за жалбоподателите и присъединени взискатели в изп. производство „Дикариер”ЕООД и „Пиканини”ЕАД се прихване от продажната цена на имота, за който са обявени за купувачи - 96 000 лв., вземането им спрямо длъжника „Еко стандарт”ООД в размер на 19 012, 62лв. и се приеме, че следва да бъде внесена разликата в размер на 76 987, 38лв.

Въззиваемата страна „Уникредит Булбанк”АД в депозираните в срока по чл.276, ал.1 от ГПК отговори чрез процесуалния представител адв.М.Жечева поддържа становище за неоснователност на жалбите и моли обжалваното решение да бъде потвърдено.

Въззиваемите „Екострой Инвест” ООД, гр.Шумен, „Еко стандарт”ООД, гр.Шумен, „Цитрон”ООД, гр.Шумен, „Цитрон Ан”ООД, гр.Шумен, А.И.С., М.З.Г., Г.Х.М., А.М.А., Н.Ш.  И., редовно уведомени, не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Подадена е жалба вх.№24451/23.06.2017г. от „Наид”ЕООД, гр.Шумен против извършено по изп.д.№20128760400732 по описа на ЧСИ Даниела Златева, рег. №876 и район на действие ОС-Шумен, разпределение, обективирано в протокол №3/31.05.2017г., предявен на 23.06.2016г.Твърди се, че същото е незаконосъобраз- но, т.к. ЧСИ не е съобразил обстоятелството, че жалбоподателят, обявен за купувач на публичната продан, е присъединен взискател с вземане в размер на 287 749, 61лв., като е задължен да внесе пълния размер на продажната цена в размер на 177 000лв.Претендира се да бъде отменено и да бъде прието, че следва да се прихване продажната стойност на имота от вземането, което жалбоподателят притежава.

Подадена е и жалба вх.№25452/23.06.2017г. от „Дикариер”ЕООД и „Пиканини” ЕАД против извършено по изп.д.№20128760400732 по описа на ЧСИ Даниела Златева, рег.№876 и район на действие ОС-Шумен, разпределение, обективирано в протокол №2/31.05.2017г., предявен на 23.06.2016г.Твърди се, че същото е незако -носъобразно, т.к. ЧСИ не е съобразил обстоятелството, че жалбоподателите, обявени за купувачи на публичната продан, са присъединени взискатели с вземане в размер на 19 012, 62лв., като са задължени да внесат пълния размер на продажната цена в размер на 96 000лв.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се извърши разпределение като се прихване от продажната цена на имота вземането им спрямо длъжника „Еко стандарт”ООД в размер на 19 012, 62лв. и се приеме, че следва да бъде внесена разликата в размер на 76 987, 38лв

Първоначалният взискател „Уникредит Булбанк”АД в депозираните писмени въз- ражения поддържа становище за неоснователност на жалбите.

Длъжниците „Екострой Инвест” ООД, гр.Шумен, „Еко стандарт”ООД, гр.Шумен, „Цитрон”ООД, гр.Шумен, „Цитрон Ан”ООД, гр.Шумен, А.И.С., М.З.Г., Г.Х.М., Н.Ш.  И., А.М.А., редовно уведомени, не са изразили становище по жалбата.

ЧСИ е изложил мотиви по обжалваните действия.

Изпълнителното производство е образувано на 07.11.2012г. по молба на „Уни -кредит Бубланк”АД против „Екострой Инвест” ООД, гр.Шумен, „Еко стандарт”ООД, гр.Шумен, „Цитрон”ООД, гр.Шумен, „Цитрон Ан”ООД, гр.Шумен, А.И.С., М.З.Г., Г.Х.М. и А.М.А. въз осно -ва на изп.лист от 19.05.2012г., издаден по ч.гр.д.№1703/12г. по описа на ШРС, с който същите са осъдени да му заплатят солидарно посочените в листа суми.При -съединен взискател по право в така образуваното изпълнително производство е Държавата на осн.чл.458 от ГПК за дължимите й от длъжниците публични вземания съгласно издадените удостоверения по чл.191, ал.4 от ДОПК.По реда на 456, ал.1 от ГПК въз основа на удостоверения по чл.456, ал.3 от ГПК са присъединени като взискатели физически и юридически лица за посочените в удостоверенията суми, вкл. и „Сиатрейд”ООД за вземанията му против „Еко стандарт”ООД, произтичащи от записи на заповед, за които са издадени изп.листи съответно на 12.03.2015г. по ч.гр.д.№531/15г. и на 29.04.2015г. по ч.гр.д.№964/15г., двете по описа на ШРС.След присъединяването му част от вземанията - 10 000лв. са прехвърлени с договор за цесия от 16.02.2016г. на „Дикариер”ЕООД и „Пиканини”ЕАД и същите са конститу -ирани като присъединени взискатели по подадената от тях молба от 31.03.2016г. Впоследствие с договор за цесия от 25.08.2016г. е прехвърлена на същите дружес -тва друга част от вземанията по цитираните два изп.листа-9 300лв., както и с молба от 26.08.2016г. са представени изп.лист от 23.08.2016г. по ч.гр.д.№2088/16г. по описа на ШРС, с който „Еко стандарт”ООД е осъдено да заплати на „Дикариер” ЕООД сумата от 3000лв., дължима по запис на заповед и 60лв. разноски, и изп.лист от 23.08.2016г. по ч.гр.д.№2087/16г. по описа на ШРС, с който „Еко стандарт”ООД е осъдено да заплати на „Пиканини”ЕАД сумата от 3000лв., дължима по запис на заповед и 60лв. разноски.Присъединен взискател по реда на чл.456 от ГПК с разпореждане на ЧСИ от 26.03.2013г. е и „Наид”ЕООД/към 2013г. ООД/ въз основа на удостоверение по чл.456, ал.3 от ГПК, издадено по изп.д.№20118760400905 по описа на ЧСИ Д.Златева, за вземането на „Наид”ЕООД/присъединен взискател по цитираното изп. дело/ против „Еко стандарт”ООД по изп.лист от 27.09.2012г., изда -ден по ч.гр.д.№3275/12г. по описа на ШРС, произтичащо от сключена на 18.09. 2012г. спогодба във връзка с прехвърлено вземане на „МКБ Юнион Банк”АД.Соли -дарни длъжници по този изп.лист са и „Цитрон”ООД, „Цитрон Ан”ООД, А.И.С. и Н.Ш.И., като „Наид”ЕООД е претендирал изпълнение само против „Еко стандарт”ООД.  

Принудителното изпълнение е насочено от първоначалния взискател и към нед -вижим имот, притежаван от длъжника „Еко стандарт”ООД, представляващ ПИ с идентификатор 83510.669.427 с площ от 4500кв.м./понастоящем по КККР за гр. Шумен част от ПИ с идентификатор 83510.669.432/, ведно с част от изградени в ПИ сгради, върху който по искане на ЧСИ е наложена възбрана на 07.11.2012г.Имотът е ипотекиран от „Еко стандарт”ООД с н.а., вписан на 17.09.2009г., за обезпечение вземането на банката, за което впоследствие е издаден горецитираният изп.лист от 19.05.2012г.Принудителното изпълнение е насочено от първоначалния взискател и към недвижим имот, притежаван от длъжника „Еко стандарт”ООД, представляващ ПИ с идентификатор 83510.669.207 с площ от 3 087кв.м., ведно изградени в ПИ сгради, върху който по искане на ЧСИ е наложена възбрана на 07.11.2012г.Имотът е ипотекиран от „Еко стандарт”ООД с н.а., вписан на 17.09.2009г., за обезпечение вземането на банката, за което впоследствие е издаден горецитираният изп.лист от 19.05.2012г.ПДИ до длъжниците са връчени на 07.11.2012г.Имотите са описани на 21.11.2012г.В периода 2013г.-2015г. са проведени няколко продани, обявени за нестанали.

По искане на първоначалния взискател е насрочена и проведена публична продан на първия от посочените имоти /част от ПИ с идентификатор 83510.669.432, ведно с част от сградите в него/ за периода 04.03.2016г.-04.04.2016г. с начална тръжна цена 96 000лв.С протокол от 05.04.2016г. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и купувач ЧСИ е обявил за купувач на недвижимия имот присъединеният взискател „Сиатрейд”ООД за предложената от него цена от 150 000лв.Поради невнасяне на дължимата от последния сума след влизане в сила на изготвеното разпределение от 06.04.2016г. в срока по чл.495 от ГПК, ЧСИ по реда на чл.493, т.2 от ГПК, приложим съгласно чл.495 от ГПК, е обявил за купувач отново „Сиатрейд”ООД за предложената от него следваща цена при наддаването от 115 000лв.Поради невнасяне на дължимата сума след влизане в сила на изгот -веното разпределение от 05.10.2016г. в срока по чл.495 от ГПК, ЧСИ е обявил за купувач наддавача от проданта, предложил следващата най-висока цена, а именно „Ди комерс”АД, предложил цена от 96 150лв.Поради невнасяне на дължимата от него цена в срока по чл.495 от ГПК по реда на чл.492, ал.3 от ГПК ЧСИ е обявил за купувачи „Дикариер”ЕООД и „Пиканини”ЕАД, направили следващото по ред общо наддавателно предложение за сумата от 96 000лв.

Изготвен е разпределителен протокол №2/31.05.2017г., предявен на 23.06. 2017г., при надлежно уведомяване на страните.

В протокола от 31.05.2017г. ЧСИ, след като е посочил размера на дължимото на всеки от взискателите вземане/конкретно за „Уникредик Булбанк”АД - 1 319 711, 62 лв., а за „Дикариер”ЕООД и „Пиканини”ЕАД - 3 403лв.+3 3550лв.+12 254, 62 лв.+12 195, 82лв./ е извършил разпределение на сумата от 96 000 лв., като е разпоредил „Дикариер”ЕООД и „Пиканини”ЕАД да внесат по специалната сметка на ЧСИ сумата от 4 396, 30лв.-за заплащане на дължимия за имота данък недвижими имоти на Община Шумен; сумата от 446, 04лв. и сумата от 1 674, 70лв. по сметка на ЧСИ, представляващи такси по т.26 от ТТРЗЧСИ, сумата от 64лв. по сметка на ЧСИ, представляваща такси и разноски по ТТРЗЧСИ за изготвяне и предявяване на разпределението, връчване на книжа и заличаване на възбрана, и по специалната сметка на ЧСИ сумата от 89 418, 96лв. за изплащане на привилегированото вземане на „Уникредик Булбанк”АД, или общата сума, която следва да бъде внесена, е в размер на 96 000лв.

По искане на първоначалния взискател е насрочена и проведена публична продан на втория от посочените имоти /ПИ с идентификатор 83510.669.207, ведно със сградите в него/ за периода 07.08.2016г.-07.09.2016г. с начална тръжна цена 168 000лв.С протокол от 08.09.2016г. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и купувач ЧСИ е обявил за купувач на недвижимия имот присъе - диненият взискател И.С.А. за предложената от него цена от 227 000 лв.Поради невнасяне на дължимата от последния сума след влизане в сила на изготвеното разпределение от 15.09.2016г. в срока по чл.495 от ГПК, ЧСИ по реда на чл.493, т.2 от ГПК, приложим съгласно чл.495 от ГПК, е обявил за купувач наддавача от проданта, предложил следващата най-висока цена, а именно „Наид” ЕООД, предложил цена от 177 000лв.

Изготвен е разпределителен протокол №3/31.05.2017г., предявен на 23.06. 2017г., при надлежно уведомяване на страните.

В протокола от 31.05.2017г. ЧСИ, след като е посочил размера на дължимото на всеки от взискателите вземане/конкретно за „Уникредик Булбанк”АД - 1 319 711, 62лв., а за „Наид”ЕООД-287 749, 61лв./ е извършил разпределение на сумата от 177 000 лв., като е разпоредил „Наид”ЕООД да внесе по специалната сметка на ЧСИ сумата от 7 187, 98лв.-за заплащане на дължимия за имота данък недвижими имоти на Община Шумен; сумата от 714, 05лв. и сумата от 2 632, 94лв. по сметка на ЧСИ, представляващи такси по т.26 от ТТРЗЧСИ, сумата от 64лв. по сметка на ЧСИ, представляваща такси и разноски по ТТРЗЧСИ за изготвяне и предявяване на разпределението, връчване на книжа и заличаване на възбрана, и по специалната сметка на ЧСИ сумата от 166 401, 03лв. за изплащане на привилегированото вземане на „Уникредик Булбанк”АД, или общата сума, която следва да бъде внесена, е в размер на 177 000лв.

За вземанията си по цитираните изп.листи, които искат да удовлетворяват чрез насоченото изпълнение към двата горепосочени недвижими имота, всеки от жалбо -подателите и присъединен взискател „Дикариер”ЕООД, „Пиканини”ЕАД и „Наид” ЕООД е хирографарен кредитор.В изпълнителното производство първоначалният взискател „Уникредик Булбанк”АД има за вземанията си привилегия по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД/за сторените в изп. производство разноски за конкретния изпълнителен способ от който се разпределя сумата/ и по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД/за вземането си по изп.лист от 19.05.2012г./, а община Шумен по чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД за дъл -жимия данък за недвижимите имоти.Сумите, съответно от 96 000лв. от 177 000лв. са недостатъчни за удовлетворяване на кредиторите с привилегировани вземания. Предвид горното и не остава сума, която жалбоподателите, хирографарни кредито -ри, да могат да прихванат по реда на чл.461 от ГПК с техните вземания, т.к. такива в настоящия случай не им се следва по съразмерност.С оглед горното и законосъ -образно с обжалваните разпределения е прието, че обявените за купувачи присъ -единени взискатели следва да внесат цялата сума /без приспадане на техните вземания/, от която впоследствие следва да се удовлетворят с внесените суми кредиторите с вземания с привилегии по чл.136, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗЗД. 

По изложените съображения съдът приема, че подадените жалби са неоснова -телни, съответно обжалваното решение като правилно следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №151/28.09.2017г., постановено по в.гр.д.№236/17г. по описа на ШОС.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: