О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№31

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 17.01.2019 година                     в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 9/2019 по описа на Апелативен съд – гр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от „МБилдинг“ ЕООД чрез процесуалния му представител юрисконсулт Д.Е.Д. срещу определение № 2699/22.10.2018 год по гр.д. № 270/2018 год на ВОС, 6 състав, с което производството по делото е прекратено. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Постъпил е отговор от Л.Д.С., Й.С.В., П.А.С., З.Д.М. и З.А.К. чрез процесуалния им представител адв. Ю.К. ***, в който изразяват становище за неоснователност на частната жалба и потвърждаване на определението, а в условия на евентуалност – молят определението да бъде потвърдено в прекратителната му част само по отношение на тях, като се зачете непосредственото действие на отказа от наследството на техния праводател Стойчо Демиров Стойков, починал след завеждане на иска. В същия смисъл е и отговорът, подаден от Т.С.Я., З.С.А. и Н.С.С., чрез процесуалня им представител адв. В.Т..

Отговор на въззивната частна жалба е подаден и от А.К.Б. чрез процесуалния й представител адв. П.П.У. ***. В него е изразено становище за неоснователност на жалбата и за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

За да прекрати производството съдът е счел, че не са отстранени в срок нередовностите на исковата молба, указани му с разпореждане № 5585/15.08.2018 год и с разпореждане № 6102/12.09.2018. До този извод съдът е стигнал, след като е приел, че последното е редовно връчено при условията на чл. 50 ал.2 от ГПК.

Този извод на съда е неправилен.

С разпореждане № 5585/15.08.2018 год съдът указал на ищеца в едноседмичен срок да посочи адреси за призоваване на наследниците на починалия ответник С.Д. С.. Разпореждането е връчено на ищеца чрез неговия процесуален представител юрисконсулт Д.Д. на посочения в исковата молба съдебен адрес ***. Съобщението е получено на този адрес от адв. П.Г. – колега на адресата. Преди изтичане на срока за изпълнение на разпореждането, с молба вх.№ 24809/27.08.2018 год ищецът е поискал продължаването му по реда на чл. 63 от ГПК. С разпореждане № 5778/28.08.2018 год искането е било уважено, като срокът е продължен с две седмици след изтичане на първоначалния, а с последващо разпореждане № 5860/31.08.2018 год – с още една седмица. И двете разпореждания са връчени на посочения съдебен адрес на ищеца и са получени от колеги на неговия процесуален представител, намиращи се на същия адрес. Така, срокът за изпълнение на указанията, дадени с  разпореждане № 5585/15.08.2018 год следва да се счита продължен до 18.09.2018 год.

Преди изтичането му, с молба вх.№ 25993/11.09.2018 год ищецът чрез процесуалния си представител юрисконсулт Д. е поискал да се конституират като ответници лицата по служебната справка, приложена по друго дело между същите страни – гр.д. № 188/2018 год, но без да посочва конкретно имената и адресите за призоваване.

По тази молба съдът се е произнесъл с разпореждане № 6102/12.09.2018 год, с което определил едноседмичен срок на ищеца да посочи имената на всички лица, които иска да бъдат конституирани като ответници. Това разпореждане е изпратено до процесуалния представител на ищеца на посочения в исковата молба съдебен адрес, но се е върнало с отбелязване, че няма данни за адвокатскса кантора на адресата. Съобщение е изпратено и лично до ищеца на адреса на управление на дружеството и също се е върнало с отметка, че по сведения на съсед от ап.49 (без посочване на името му) в апартамента е живяла под наем майката на управителя на дружеството, но е напуснала, а на адреса липсват обозначителни табели за дружеството.

От така изложените констатации настоящият състав намира, че не е била спазена процедурата по връчване на разпореждане № 6102/12.09.2018 год, поради което и разпоредббата на чл. 50 ал.2 от ГПК е неприложима.

Съгласно чл. 38 от ГПК съобщенията се връчват на адреса, който е посочен по делото, а чл. 39 ал.1 от ГПК посочва, че когато страната е посочила в седалището на съда лице, на което да се връчват съобщенията – съдебен адресат, или има пълномощник, те се връчват на това лице или на пълномощника.

По делото е очевидно, че процесуалният представител на ищеца не е напускал посочения по делото съдебен адрес, представляващ адвокатска кантора, която се ползва от него съвместно с други адвокати. Всички съобщения и призовавания по делото, включително и във връзка с отстраняване нередовностите на въззивната частна жалба, са връчвани на този адрес. Длъжностното лице по призоваването не е положило необходимата грижа за надлежното връчване на съобщението до юрисконсулта на ищеца, поради което следва да се приеме, че страната не е била редовно уведомена за постановеното разпореждане № 6102/12.09.2018 год. Поради това срокът за отстраняване на посочените с това разпореждане нередовности на исковата молба, не е започнал да тече, следователно и определението за прекратяване на делото е неправилно и следва да бъде отменено.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 ОТМЕНЯ определение № 2699/22.10.2018 год по гр.д. № 270/2018 год на ВОС, 6 състав, с което производството по делото е прекратено.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.              2.