ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

113

 

Гр.Варна, 20.02.2014 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 20.02.2014 г. г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Северина Илиева

     ЧЛЕНОВЕ: Пенка Христова

           Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 90 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 90/2014 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба № 37807/18.12.2013 г. на „Дружба 4” ООД, представлявано от М.П., подадена чрез пълномощника адв. Б.Х. и по частна жалба вх. № 37809/18.12.2013 г., подадена от ЗКПУ „Тракия 94” с. Игнатиево, ЗК „Труд” с. Игнатиево, Кооперация за производство  и услуги „Съединение 95” гр.Аксаково, ЗК „Тракия” с. Тополи, ЗК „Въглен” с. Въглен, ЗКПУ „Зорница” с.Зорница, чрез пълномощниците им адв. Б.Х. *** и адв. Д. *** и двете жалби против определение № 3659 от 27.11.2013 г., постановено по в.гр.д. № 3308/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено като недопустимо производството по в.гр.д. № 3308/2013 г. на ВОС, образувано по жалби срещу действия на частен съдебен изпълнител С. Я. по изп.дело № 20107190400113.

Жалбоподателите са настоявали, че обжалваното определение е незаконосъобразно и постановено в нарушение на съдопроизводствените правила, като са молили /с всяка от жалбите/ за отмяна на определението на окръжния съд в неговата цялост и за произнасяне по същество с уважаване на жалбите срещу действията на съдебния изпълнител. Изложили са оплаквания за неправилно администриране на подадените от тях жалби срещу действията на съдебния изпълнител и поради това за недопустимо прекратяване на производството по част от тях, както и съображения по същество на действията на съдебния изпълнител.

Писмен отговор по всяка от жалбите е подал взискателят „Провадинвест” ООД. Той е оспорил жалбите и е настоявал за оставянето им без уважение, както и за присъждане на сторените по делото разноски – заплатено адвокатско възнаграждение по 400 лв. за защита по всяка жалба, общо 800 лв.

И двете частни жалби са подадени в срок и са редовни, но частично недопустими, тъй като всеки от жалбоподателите има правен интерес да обжалва прекратителното определение на окръжния съд само в частта, с която е прекратено производството пред окръжния съд по неговата жалба, като в  останалата част срещу определението на окръжния съд, с което е прекратено производството по жалба на друго лице – той не разполага с право на жалба.

С обжалваното определение № 3659 от 27.11.2013 г., постановено по в.гр.д. № 3308 от 2003 г. на ВОС, окръжният съд е прекратил като недопустимо производството по делото, образувано по: 1/ в.ж. вх.№ 01658/18.09.2013 г. от длъжника „Дружба 4” ООД срещу постановление на ЧСИ Ст.Я. от 11.09.2013 г. по изп.дело № 20107190400113 за извършен повторен въвод във владение на взискателя „Провадинвест” ООД, като е определен пазач на земята „Арес груп” ООД – Варна с режим на достъп до оранжерийния комплекс от 6.00 ч. до 21.00 ч.; 2/ в.ж. № с вх.№ 01659/18.09.2013 г. от ЗКПУ „Тракия 94” с. Игнатиево, ЗК „Труд” с. Игнатиево, Кооперация за производство  и услуги „Съединение 95” гр.Аксаково, ЗК „Тракия” с. Тополи, ЗК „Въглен” с. Въглен, ЗКПУ „Зорница” с.Зорница срещу постановление от 11.09.2013 г. на ЧСИ Ст.Я. за извършен повторен въвод във владение на взискателя; 3/ в.ж.№ 01724/02.10.2013 г. от ЗКПУ „Тракия 94” с. Игнатиево, ЗК „Труд” с. Игнатиево, Кооперация за производство  и услуги „Съединение 95” гр.Аксаково, ЗК „Тракия” с. Тополи, ЗК „Въглен” с. Въглен, ЗКПУ „Зорница” с.Зорница срещу постановление от 19.09.2013 г. на ЧСИ Ст.Янкова, с което ЧСИ е разпоредила ограничителен режим на достъп на определени лица и е възложила действията по проверка на идентификацията на преминаващите върху назначения пазач „БГ –СОД” ООД; 4/ в.ж. вх.№ 01736/07.10.2013 г. от ЗКПУ „Тракия 94” с. Игнатиево, ЗК „Труд” с. Игнатиево, Кооперация за производство  и услуги „Съединение 95” гр.Аксаково, ЗК „Тракия” с. Тополи, ЗК „Въглен” с. Въглен, ЗКПУ „Зорница” с.Зорница срещу постановление на ЧСИ от 30.09.2013 г., с което е разпоредено в имота да се допускат само лица, които имат сключен договор с взискателя „Провадинвест” ООД –Варна за новия стопански сезон 2013 – 2014 г.

Следователно настоящата жалба с вх.№ 37807 от 18.12.2013 г. на „Дружба 4” ООД е допустима в частта, с която се иска отмяна на определението на окръжния съд, с което е прекратено производството по в.гр.д. № 3308/2013 г. в частта му по въззивната жалба № 1658/18.09.2013 г. на „Дружба 4” ООД срещу постановление на ЧСИ от 11.09.2013 г. за извършен повторен въвод, като в останалата част – срещу определението за прекратяване на производството по жалбите на кооперациите жалбата е недопустима и настоящото производство в тази част подлежи на прекратяване.

Жалбата на кооперациите с вх.№ 37809 от 18.12.2013 г. е допустима в частта, с която се иска отмяна на определението на окръжния съд за прекратяване на производството по въззивни жалби: № 01659/18.09.2013 г. срещу постановлението от 11.09.2013 г. на ЧСИ за повторен въвод; - № 01724/02.10.2013 г. срещу постановление на ЧСИ от 19.09.2013 г. и № 01736/07.10.2013 г. срещу постановлението на ЧСИ от 30.09.2013 г., като в останалата част, с която се иска отмяна на определението на окръжния съд в частта му за прекратяване на производството по жалба на „Дружба 4” ООД срещу действията на съдебния изпълнител  - жалбата на кооперациите е недопустима и производството в тази част подлежи на прекратяване.

Жалбоподателят „Дружба –4” ООД е длъжник по изпълнително дело  № 20107190400113 по описа на ЧСИ С. Я., образувано по молба на „Провадинвест” ООД, въз основа на изпълнителен лист от 02.07.2008 г., издаден въз основа на решение № 705/24.06.2008 г. по гр.д.№ 1297/2006 г. на ВОС и решение № 853 от 28.04.2006 г. по гр.д. № 8044/2003 г. по описа на ВРС, за предаване на владението върху реална част от недвижим имот в землището на с. Игнатиево, местността „Узун мера”, представляващ ПИ 235 с площ  от 176,254 дка, представляващ източната част на имота заета от оранжериите, отразени на скица на л.83 от гр.д. № 8044/2001 г. на ВРС, отделно от оранжериите.

Жалбоподателите ЗКПУ „Тракия 94” с. Игнатиево, ЗК „Труд” с. Игнатиево, Кооперация за производство  и услуги „Съединение 95” гр.Аксаково, ЗК „Тракия” с. Тополи, ЗК „Въглен” с. Въглен, ЗКПУ „Зорница” с.Зорница не са страна в изпълнителното производство, а са претендирали да притежават права върху разположените в недвижимия имот /предмет на изпълнението/, оранжерии.

С писмо вх.№ 32971/05.11.2013 г. на частен съдебен изпълнител Ст.Я. във Варненския окръжен съд са постъпили две жалби, както следва: - жалба вх.№ 01724 от 02.10.2013 г., подадена от ЗКПУ „Тракия 94” с. Игнатиево, ЗК „Труд” с. Игнатиево, Кооперация за производство  и услуги „Съединение 95” гр.Аксаково, ЗК „Тракия” с. Тополи, ЗК „Въглен” с. Въглен, ЗКПУ „Зорница” с.Зорница против постановление от 19.09.2013 г. на ЧСИ Станислава Янкова по изпълнително дело № 20107190400113 и жалба вх.№ 01736/07.10.2013 г., подадена от кооперациите срещу постановление от 30.09.2013 г. на ЧСИ по същото изпълнително дело, като по тях е било образувано в.гр.д. № 3308/2013 г. по описа на ВОС. Като доказателства към тези жалби, жалбоподателите са приложили и документи измежду които и копия от подадени от тях и от длъжника две други жалби срещу различно действие на ЧСИ /от кооперациите с вх.№ 01659/18.09.2013 г. и от длъжника „Дружба-4” ООД с вх.№ 01658/18.08.2013 г. срещу повторен въвод във владение от 11.09.2013 г./.

Обжалваното пред окръжния съд действие на ЧСИ, с жалба вх.№ 01724 от 02.10.2013 г., подадена от ЗКПУ „Тракия 94” с. Игнатиево, ЗК „Труд” с. Игнатиево, Кооперация за производство  и услуги „Съединение 95” гр.Аксаково, ЗК „Тракия” с. Тополи, ЗК „Въглен” с. Въглен, ЗКПУ „Зорница” с.Зорница, е постановление от 19.09.2013 г., с което е бил постановен режим на достъп до оранжерийния комплекс на физически и юридически лица, които имат сключен договор за наем с дружеството –длъжник или с дружеството – взискател, на физически и юридически лица с трудов договор с длъжника или наемател на оранжерии и е бил забранен достъпът на други лица и е възложена проверката и идентификацията на пазача. Другото обжалвано пред окръжния съд, с жалба вх.№ 01736/07.10.2013 г., действие на съдебния изпълнител е постановление от 30.09.2013 г. на ЧСИ, с което е разпоредено от съдебния изпълнител в имота на дружеството – взискател „Провадинвест” ООД да се допускат само лица, които имат сключен договор за наем с взискателя за новия стопански сезон 2013 -2014 г. 

И двете действия на съдебния изпълнител не са подлежали на обжалване пред окръжния съд и правилно производството по тях е било прекратено като недопустимо.

Жалбоподателите – земеделски кооперации са трети лица на изпълнителното производство. Хипотезата, при която те биха могли да обжалват действията на съдебния изпълнител е предвидена в чл. 435, ал. 4 от ГПК. Трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Действията на съдебния изпълнител, обективирани в постановленията от 19.09.2013 г. и от 30.09.2013 г. изобщо нямат характер на такива по насочване на изпълнението върху владяна от кооперациите вещ и затова като непопадащи в приложното поле на чл. 435 от ГПК не могат да бъдат обжалвани пред окръжния съд. Затова, те не са били разгледани по същество и правилно производството по тях е било прекратено.

Неправилно окръжният съд е приел, че е сезиран по в.гр.д. № 3308/2013 г. и с жалби вх.№ 01658/18.09.2013 г. от длъжника „Дружба 4” ООД срещу постановление на ЧСИ Ст.Я. от 11.09.2013 г. по изп.дело № 20107190400113 за извършен повторен въвод във владение на взискателя „Провадинвест” ООД и с  в.ж. № с вх.№ 01659/18.09.2013 г. от ЗКПУ „Тракия 94” с. Игнатиево, ЗК „Труд” с. Игнатиево, Кооперация за производство  и услуги „Съединение 95” гр.Аксаково, ЗК „Тракия” с. Тополи, ЗК „Въглен” с. Въглен, ЗКПУ „Зорница” с.Зорница срещу постановление от 11.09.2013 г. на ЧСИ Ст.Я. за извършен повторен въвод във владение на взискателя, копия от които са били приложени само като доказателства по делото. Доколкото, обаче окръжният съд не ги е разгледал, а е прекратил производството по делото, определението му в тази част като правилно също следва да бъде потвърдено.

С оглед изхода от настоящото производство и на осн. чл. 81 от ГПК, на „Провадинвест” ООД следва да бъдат присъдени сторените от него разноски за заплащане на адвокатско възнаграждение на адв. П.В. за защита по всяка от жалбите в размер на по 400 лв. или общо 800 лв., от които ЗКПУ „Тракия 94” с. Игнатиево следва да заплати 400 лв. и ЗКПУ „Тракия 94” с. Игнатиево, ЗК „Труд” с. Игнатиево, Кооперация за производство  и услуги „Съединение 95” гр.Аксаково, ЗК „Тракия” с. Тополи, ЗК „Въглен” с. Въглен и ЗКПУ „Зорница” с.Зорница също следва да заплатят 400 лв.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № определение № 3659 от 27.11.2013 г., постановено по гр.д. № 3308/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд.

ПРЕКРАТЯВА настоящото производство по жалба № 37807/18.12.2013 г. на „Дружба -4” ООД, В ЧАСТТА, с която е обжалвано определение № 3659 от 27.11.2013 г., постановено по в.гр.д. № 3308 от 2013 г. на ВОС за прекратяване на производството: - по въззивна жалба с вх.№ 01659/18.09.2013 г. от ЗКПУ „Тракия 94” с. Игнатиево, ЗК „Труд” с. Игнатиево, Кооперация за производство  и услуги „Съединение 95” гр.Аксаково, ЗК „Тракия” с. Тополи, ЗК „Въглен” с. Въглен, ЗКПУ „Зорница” с.Зорница срещу постановление от 11.09.2013 г. на ЧСИ Ст.Я. за извършен повторен въвод във владение на взискателя; - по въззивна жалба № 01724/02.10.2013 г. от ЗКПУ „Тракия 94” с. Игнатиево, ЗК „Труд” с. Игнатиево, Кооперация за производство  и услуги „Съединение 95” гр.Аксаково, ЗК „Тракия” с. Тополи, ЗК „Въглен” с. Въглен, ЗКПУ „Зорница” с.Зорница срещу постановление от 19.09.2013 г. на ЧСИ Ст.Янкова, с което ЧСИ е разпоредила ограничителен режим на достъп на определени лица и е възложила действията по проверка на идентификацията на преминаващите върху назначения пазач „БГ –СОД” ООД и по въззивна жалба вх.№ 01736/07.10.2013 г. от ЗКПУ „Тракия 94” с. Игнатиево, ЗК „Труд” с. Игнатиево, Кооперация за производство  и услуги „Съединение 95” гр.Аксаково, ЗК „Тракия” с. Тополи, ЗК „Въглен” с. Въглен, ЗКПУ „Зорница” с.Зорница срещу постановление на ЧСИ от 30.09.2013 г., с което е разпоределно в имота да се допускат само лица, които имат сключен договор с взискателя „Провадинвест” ООД –Варна за новия стопански сезон 2013 – 2014 г.

ПРЕКРАТЯВА настоящото производство по частната жалба вх. № 37809/18.12.2013 г., подадена от ЗКПУ „Тракия 94” с. Игнатиево, ЗК „Труд” с. Игнатиево, Кооперация за производство  и услуги „Съединение 95” гр.Аксаково, ЗК „Тракия” с. Тополи, ЗК „Въглен” с. Въглен, ЗКПУ „Зорница” с.Зорница В ЧАСТТА, с която е обжалвано определение № 3659 от 27.11.2013 г., постановено по в.гр.д. № 3308 от 2013 г. на ВОС за прекратяване на производството по въззивна жалба вх.№ 01658/18.09.2013 г. от „Дружба 4” ООД срещу постановление на ЧСИ Ст.Я. от 11.09.2013 г. по изп.дело № 20107190400113 за извършен повторен въвод във владение на взискателя „Провадинвест” ООД, като е определен пазач на земята „Арес груп” ООД – Варна с режим на достъп до оранжерийния комплекс от 6.00 ч. до 21.00 ч.

ОСЪЖДА „Дружба -4” ООД, с.Игнатиево, ЕИК 103145607, представлявано от управителя М.П., със седалище и  адрес на управление с.Игнатиево, община Аксаково, административна сграда на КС Тракия -94, да заплати на „Провадинвест” ООД, ЕИК 103797095, представлявано от управителя Б.Ц., със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Подвис” №29, ст.206, сумата от 400 лв., представляваща сторените в настоящото производство разноски – заплатено адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА ЗКПУ „Тракия -94” гр.Игнатиево, ЕИК 813141311, представлявана от Д.Б., ЗК „Труд” с. Игнатиево, ЕИК 813143262, представлявана от Б.Я., Кооперация за производство и услуги „Съединение -95”, ЕИК 813197502, гр.Аксаково, ул.”Г.Петлешев” №1, представлявана от М.С., ЗК „Тракия” с. Тополи, ЕИК 103007499, представлявана от Г.К., ЗК „Въглен” с. Въглен, ЕИК 103065449, представлявано от С.О. и ЗКПУ „Зорница” с.Зорница, ЕИК 813094541, представлявана от Г.Д., да заплатят на „Провадинвест” ООД, ЕИК 103797095, представлявано от управителя Б.Ц., със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Подвис” №29, ст.206, сумата от 400 лв., представляваща сторените в настоящото производство разноски – заплатено адвокатско възнаграждение.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва пред ВКС само в частта, с която е прекратено производството по настоящото дело, с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му. В останалата част определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: