ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

112

Гр.Варна, 20.02.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 20. 02.2014 г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Северина Илиева

          ЧЛЕНОВЕ: Пенка Христова

                      Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 91 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба вх.№ 37809 от 18.12.2013 г. на ЗКПУ „Тракия 94” с. Игнатиево, ЗК „Труд” с. Игнатиево, Кооперация за производство  и услуги „Съединение 95” гр.Аксаково, ЗК „Тракия” с. Тополи, ЗК „Въглен” с. Въглен, ЗКПУ „Зорница” с.Зорница, подадена чрез пълномощниците им адв. Берж Х. *** и адв. Д. *** против определение от 27.11.2013 г., постановено по гр.д. № 3308/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд.

Съдът, след като извърши служебна справка установи, че по частна жалба на „Дружба 4” ООД гр.Игнатиево срещу същото определение на окръжния съд  от 27.11.2013 г., постановено по гр.д. № 3308/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, е образувано ч.гр.д. № 90/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд.

Поради връзката между делата и необходимостта от постановяване на един общ акт по жалбите намира, че следва да прекрати производството по настоящото ч.гр. дело №91/2014 г. по описа на АС гр.Варна и да присъедини същото към в.гр.дело № 90/2014 г. на АС гр.Варна за общо разглеждане.

По изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 91/2014 г. по описа на Апелативен съд – Варна и ПРИСЪЕДИНЯВА  делото към ч.гр.д. № 90/2014 г. по описа на Апелативен съд –Варна за общото им разглеждане под  № 90/2014 г. на ВнАпС.

Определението не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: