ОПРЕДЕЛЕНИЕ

122

Гр. Варна, _18_.02.2016 год.

                               

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, в разпоредително съдебно заседание на _18_.02. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

като разгледа докладваното от съдията П. Христова

въззивно гражданско дело № 91 по описа за 2016-та година:

 

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по две въззивни жалби срещу решение № 1771/29.10.2015 год. по гр.д. 1359/2014 год. на ОС Варна, с което са отхвърлени предявените от Н.Н.Й., ЕГН **********,  искове с правно основание чл. 49 ЗЗД срещу „А.” ЕООД, гр. Варна, ЕИК 200739000, като издател на интернет – медия „А.”, функционираща като електронен сайт с домейн afera.bg, за заплащане на разликата от 7000 лв. до 208000 лв., обезщетение за претърпени неимуществени вреди, болки и страдания от разпространяване на публикации, съдържащи обидни и клеветнически изрази, накърнили личните чест и достойнство на Н.Н., ведно със законната лихва от подаване на исковата молба на 01.08.2013 год., а именно: статията „Н.Н. се разведе с А. П." на 25.01.2012г. , статията „Ех, Т., Т., що ти бе рекла А., все излезе вярно! И още предстои" на 22.02.2012г. , статията „Н.Н. с оферта към Л. П. да изкупи акциите му!" на 26.11.2012г., статията „А.П. зачеркна кариерата си на „спец" по националната сигурност. Медийните му слуги с пълна амнезия" на 10.03.2013г. , статията „А. П. забърка с ортака си активно мероприятие - дърварски копи-пейст на „М. Б." на
27.03.2013г., статията „Лъснаха! А. П. нарече жертва и сериозен образцов човек „касата" на Б. Б. – М. Н.!" на 29.03.2013 г.
.; ОСЪДЕНА ЕА.“ ЕООД, ЕИК 200739000, гр. Варна, като издател на интернет - медията „А.", функционираща като електронен сайт с домейн afera.bg ДА ЗАПЛАТИ на Н.Н.Й. сумата от 7 000 лв. /седем хиляди/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в преживени болки и страдания от разпространяване, чрез  от публикуване на  04.06.2013 г. на статията „Т. & Н. пак вързаха гнусна интрига" и на 27.06.2013г. на статията  „Мазна наглост. Скритата лимонка на Т. -всеядният Н.Н. рипна да защитава О. Д." в електронния сайт „afera.bg",  съдържащо обидни и клеветнически изрази, накърнили  личните  и професионални   чест и достойнство на Н.Н., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба в съда - 01.08.2013г. до окончателното изплащане на задължението, на осн. чл. 49 ЗЗД вр. чл. 86 от ЗЗД., ведно с присъждане на разноски, които А. ЕООД, ЕИК 200739000, гр. Варна, следва да ЗАПЛАТИ на Н.Н.Й. в размер на 569.42 лв.

Съдът, за да се произнесе, взе предвид следното:

Съдът констатира, че в диспозитива на решението не е отразена коректно формираната от съда воля в мотивите на решението, поради което и приема, че е допусната ОФГ, която следва да бъде поправена от ВОС.

Предявени са искове, касаещи седем публикации, като се претендира обезщетение за неимуществени вреди от разпространението на всяка публикация в конкретен размер – 26000 лв. Присъдено е обезщетение за вреди от разпространението на две публикации в по-малък от претендирания за всяка от тях размер. Постановен е отхвърлителен диспозитив по отношение на разликата в общия размер на претендираните обезщетения, но само от разпространението на останалите публикации - статията „Н.Н. се разведе с А. П." на 25.01.2012г. , статията „Ех, Т., Т., що ти бе рекла А., все излезе вярно! И още предстои" на 22.02.2012г. , статията „Н.Н. с оферта към Л. П. да изкупи акциите му!" на 26.11.2012г., статията „А. П.зачеркна кариерата си на „спец" по националната сигурност. Медийните му слуги с пълна амнезия" на 10.03.2013г. , статията „А. П. забърка с ортака си активно мероприятие - дърварски копи-пейст на „М. Б." на 27.03.2013г., статията „Лъснаха! А. П. нарече жертва и сериозен образцов човек „касата" на Б. Б. – М. Н.!" на 29.03.2013 г.

Липсва произнасяне в диспозитива за разликата от присъдения размер на обезщетението за публикациите „Т. & Н. пак вързаха гнусна интрига" и на 27.06.2013г. на статията  „Мазна наглост. Скритата лимонка на Т. -всеядният Н.Н. рипна да защитава О. Д." в електронния сайт „afera.bg", от общо 7000 лв., до претендирания размер на обезщетението за тези публикации – по 26000 лв. за всяка. От друга страна, в отхвърлителния диспозитив, касаещ останалите публикации, е посочен неточен размер на претендираното за тях обезщетение, което също е по 26000 лв. за всяка от тях или общо е по-нисък от 208000 лв.

Тези неточности следва да се отстранят по реда на чл. 247 ГПК от ВОС, след което делото да се върне във ВАпС за произнасяне по въззивните жалби.

За целта настоящото производство следва да се прекрати и делото да се изпрати на ВОС, тъй като е неясен предметът и на въззивното производство. 

С оглед на горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото въззивно дело и ВРЪЩА преписката по делото на ВОС за отстраняване на допуснатата ОФГ в диспозитива на решението, след което делото да се върне на ВАпС за произнасяне по въззивните жалби.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: