О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

123

 

гр.Варна, 1.03.2018 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение на първи март, двехиляди и осемнадесета година в закрито заседание в състав:

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                               

 

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова ч.гр. дело № 91/18 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по молба, подадена от В.А.В. по реда на чл.255 от ГПК. Твърденията са, че неоснователно Окръжен съд-Варна забавя произнасянето по жалба вх.№ 24374/1.09.2017 г. срещу постановление на ДСИ по изп.д.№ …… на СИС при РД-Варна, с молба за определяне на срок за произнасяне.

В становище, приложено към молбата мл.съдия А.М. счита, че не е налице забавяне – съдът се е произнесъл по подадената от страната жалба, но тъй като постановеният съдебен акт не подлежи на обжалване, препис от него не е връчен на страната.

Молбата по реда на чл.255 от ГПК е процесуално допустима, но е неоснователна.

Видно е от доказателствата по делото, че въз основа на жалба, подадена от В.А.В. на 28.08.2017 г., вх.№ 24374/1.09.2017 г., постъпила във ВОС на 11.10.2017 г. е образувано в.гр.д.№ 2170/17 г. С определение № 2740/24.10.2017 г. производството по делото е прекратено и делото е върнато на ДСИ за администриране на подадената жалба.

След администриране на жалбата и повторно връщане на делото, на 15.11.2017 г. във ВОС е образувано в.гр.д.№ 2404/17 г., по което е постановено решение № 18820/13.12.2017 г., с което подадената от В.А.В. жалба е отхвърлена.

Тъй като по делото е констатирано своевременно произнасяне по жалба вх.№ 24347/1.09.2017 г., не е налице основание за определяне на срок при бавност, поради което съдът

 

 

                             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№ 6504/28.02.2018 г., подадена от В.А.В. за определяне на срок при бавност, по реда на чл.255 от ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                      АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ: