О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

137/01.03.2019

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 01. 03.2019г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№91/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Прокуратурата на Република България чрез прокурор К.А. против разпореждане №8567/20.11.2018г., постановено по гр.д.№488/18г. по описа на ВОС, в частта му, която е разпоредено издаването на изпълнителен лист по решение №1073/15.06.2018г., постановено по гр.д.№488/18г. по описа на ВОС, гр.о., и решение №145/12.11.2018г., постановено по гр.д.№392/18г. по описа на ВАпС, в частите им, с които е осъдена на осн. чл.2, ал.1, т.З от ЗОДОВ и чл.86 от ЗЗД Прокуратурата на Република България да заплати на Н.С.Р. обезщетения за имущес -твени вреди, претърпени в резултат на незаконно повдигнато обвинение, по което е оправдана с влязла в сила присъда по НОХД №227/2016г. на ВОС, представляващи: 1/ сумата от 72 077, 73лв. - неполучено възнаграждение по служебно правоотно -шение поради отстраняването й от длъжност за периода от 26.08.2011г.  до 18.05. 2017г., на осн. чл.100, ал.2 ЗДСл, ведно със законната лихва, считано от 27.04.2017г. до окончателното й изплащане; 2/ сумата от 1 159, 84лв. - заплатени от ищцата здравни осигуровки за периода от 26.08.2011г.  до 18.05.2017г., ведно със законната лихва, считано от 27.04.2017г. до окончателното й изплащане.В частната жалба се твърди, че разпореждането в атакуваната му част е незаконосъобразно, т.к. решени -ята на ВОС и съответно ВАпС не са влезли в законна сила в посочените им две части, поради което не представляват годно изпълнително основание.Решението на ВАпС е било обжалвано от Прокуратурата на Република България с касационна жалба за сумата от 72 077, 73лв. и сумата от 1 159, 84лв., която жалба е в процес на администриране.Претендира се разпореждането на ВОС в обжалваната му част да бъде отменено, а издаденият изп.лист №522/20.11.2018г. обезсилен в горепосоче -ните му две части.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Разгледана по същество е частично основателна по следните съображения.

С решение №1073/15.06.2018г., постановено по гр.д.№488/18г. по описа на ВОС, Прокуратурата на Република България е осъдена да заплати на Н.С. Раш -кова на осн. чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ следните суми, представляващи обезщетение за имуществени вреди, претърпени в резултат на незаконно повдигнато обвинение, по което ищцата е оправдана с влязла в сила присъда: 1/ сумата от 72 077, 73лв. -неполучени възнаграждения по служебно възнаграждение за периода 26.08.2011г.-18.05.2017г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.04.2017г. до окончателното й изплащане; 2/ сумата от 16 716, 38лв. - неизплатено ДМС, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.04.2017г. до окончателното й изпла- щане; 3/ сумата от 2 319 лв. - неполучени суми за представително облекло, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.04.2017г. до окончателното й изплащане; 4/ сумата от 1 159, 84лв. - заплатени от ищцата здравни осигуровки за периода от 26.08.2011г. до 18.05.2017г., ведно със законната лихва върху главни -цата, считано от 27.04.2017г. до окончателното й изплащане; 5/ сумата от 3 600лв. -заплатено адвокатско възнаграждение за защита срещу незаконното обвинение; 6/ сумата от 226лв. - вреди от неполучени доходи за периода от 08.08.2011г. до 18.10. 2013г. от задържане на паричната гаранцията от 1000 лв.

Решението на ВОС е обжалвано от Прокуратурата на Република България пред ВАпС в следните негови части: 1/ за сумата, представляваща разликата над 59 759, 73лв. до присъдения размер от 72 077, 73лв. /съгласно уточнителна молба от 19.10.2018г./ - неполучено възнаграждение по служебно правоотношение за периода 28.05.2016г. до 18.05.2017г., ведно със законната лихва, считано от 27.04.2017г. до окончателното й изплащане; 2/ за сумата от 16 716, 38лв. - неизплатено ДМС, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.04.2017г. до окончателното й изплащане; 3/ за сумата от 2 319 лв. - неполучени суми за представително облекло, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.04.2017г. до оконча -телното й изплащане; 4/ за сумата, представляваща разликата над 957, 60лв. до присъдения размер от 1 159, 84лв. /съгласно уточнителна молба от 19.10.2018г./ - заплатени от ищцата здравни осигуровки за периода от 28.05.2016г. до 18.05.2017г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.04.2017г. до окончател -ното й изплащане; 5/ сумата от 3 600лв. - заплатено адвокатско възнаграждение за защита срещу незаконното обвинение.

С решение №145/12.11.2018г. постановено по в.гр.д.№392/18г. по описа на ВАпС, решението на ВОС по горепосочените пунктове 2 и 3 е изцяло отменено и посоче -ните искове отхвърлени, а решението по пунктовете 1, 4 и 5 е потвърдено.Против решението на ВАпС в частта му, с която решението на ВОС е потвърдено, е пода -дена в срок касационна жалба вх.№7277/11.12.2018г. от Прокуратурата на Република България /изпратена по компетентност на ВКС за произнасяне на 13.02.2019г./.

С молба вх.№7376/17.12.2018г., депозирана по в.гр.д.№392/18г. по описа на ВАпС, Н.Р. чрез процесуалния си представител е поискала да й бъде издаден изп. лист за сумите, по отношение на които решението на ВОС е влязло в сила.С разпо -реждане №1333/18.12.2018г. ВАпС е разпоредил молбата да се изпрати за произ -насяне на ВОС, който е компетентен да се произнесе по молбата за издаване на изп.лист по влязло в сила решение на осн. чл.405, ал.2, изр. първо от ГПК.

След изпращането на молбата е постановено обжалваното разпореждане.Видно от гореустановеното решението на ВОС е влязло в сила поради необжалването му от ответника пред ВАпС в частите му, с които е осъден да заплати: 1/ сумата от 59 759, 73лв. - неполучено възнаграждение по служебно правоотношение за периода 26.08. 2011г. до 27.05.2016г., ведно със законната лихва, считано от 27.04.2017г. до оконча -телното й изплащане; 2/ сумата от 957, 60лв. - заплатени от ищцата здравни осигуровки за периода от 26.08.2011г. до 27.05.2016г.; 3/ сумата от 226лв. - вреди от неполучени доходи за периода от 08.08.2011г. до 18.10.2013г. от задържане на паричната гаранцията от 1000 лв.За тези и суми ищцата е искала издаването на изп. лист.Първоинстанционният съд се е произнесъл извън заявеното искане за сумата, представляваща разликата над 59 759, 73лв. до присъдения размер от 72 077, 73лв. - неполучено възнаграждение по служебно правоотношение за периода 28.05.2016г. до 18.05.2017г., ведно със законната лихва, считано от 27.04.2017г. до окончателното й изплащане, както и за сумата, представляваща разликата над 957, 60лв. до присъдения размер от 1 159, 84лв. - заплатени от ищцата здравни осигуровки за периода от 28.05.2016г. до 18.05.2017г. ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.04.2017г. до окончателното й изплащане.За тези суми, за които решението на ВОС е било обжалвано пред ВАпС и съответно потвърдено от него, решението не е влязло в сила и страната не е искала издаването на изп.лист/при съобразяване и нормата на чл.243, ал.2 от ГПК/.Предвид извършеното произнасяне извън заявеното от молителката искане разпореждането на ВОС в посочената част като недопустимо следва да бъде обезсилено, така и издаденият изп.лист в същата част.За сумата от 59 759, 73лв. и сумата от 957, 60лв. решението на ВОС е влязло в сила, поради което правилно е бил издаден изп.лист за същите.Разпореждането за издаване на изп.лист за тези части следва да бъде потвърдено.       

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №8567/20.11.2018г., постановено по гр.д.№488/ 18г. по описа на ВОС, в частта му, която е разпоредено издаването на изпъл -нителен лист по решение №1073/15.06.2018г., постановено по гр.д.№488/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частите му, с които е осъдена на осн. чл.2, ал.1, т.З от ЗОДОВ и чл.86 от ЗЗД Прокуратурата на Република България да заплати на Н.С.Р. обезщетения за имуществени вреди, претърпени в резултат на незаконно повдигнато обвинение, по което е оправдана с влязла в сила присъда по НОХД №227/2016г. на ВОС, представляващи: 1/ сумата от 59 759, 73лв. - неполу -чено възнаграждение по служебно правоотношение поради отстраняването й от длъжност за периода 26.08.2011г. до 27.05.2016г., на осн. чл.100, ал.2 ЗДСл, ведно със законната лихва, считано от 27.04.2017г. до окончателното й изплащане; 2/ сумата от 957, 60 лв. - заплатени от ищцата здравни осигуровки за периода от 26.08.2011г.  до 27.05.2016г., ведно със законната лихва, считано от 27.04.2017г. до окончателното й изплащане.

ОБЕЗСИЛВА  разпореждане №8567/20.11.2018г., постановено по гр.д.№488/18г. по описа на ВОС, в частта му, която е разпоредено издаването на изпълнителен лист по решение №1073/15.06.2018г., постановено по гр.д.№488/18г. по описа на ВОС, гр.о., и решение №145/12.11.2018г., постановено по гр.д.№392/18г. по описа на ВАпС, в частите им, с които е осъдена на осн. чл.2, ал.1, т.З от ЗОДОВ и чл.86 от ЗЗД Прокуратурата на Република България да заплати на Н.С.Р. обезщетения за имуществени вреди, претърпени в резултат на незаконно повдиг -нато обвинение, по което е оправдана с влязла в сила присъда по НОХД №227/ 2016г. на ВОС, представляващи: 1/ сумата, представляваща разликата над 59 759, 73лв. до 72 077, 73лв. - неполучено възнаграждение по служебно правоотношение поради отстраняването й от длъжност за периода 28.05.2016г. до 18.05.2017г, на осн. чл.100, ал.2 ЗДСл, ведно със законната лихва, считано от 27.04.2017г. до окон -чателното й изплащане; 2/ сумата, представляваща разликата над 957, 60 лв. до 1 159, 84лв. - заплатени от ищцата здравни осигуровки за периода от 28.05.2016г.  до 18.05.2017г., ведно със законната лихва, считано от 27.04.2017г. до окончател -ното й изплащане, и ОБЕЗСИЛВА издадения изпълнителен лист №522/20.12.2018г. в тези му две части.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: