ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

328/17.05.2016Г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 17.05.2016Г.   в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 92/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е молба от адв. В.С., назначен на осн. чл. 29 ал.3 от ГПК за особен представител на С.Б.П., за допълване на решението в частта за разноските, като ищците бъдат осъдени да заплатят адвокатско възнаграждение за осъществената от него защита пред въззивната инстанция.

В постъпилия отговор от адв. Е.Д. – процесуален представител на Н.К.Т., Ц.Р.Т. и Н.С.Я. се възразява срещу искането с аргумента, че искането за разноски не е направено своевременно от особения представител.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че молбата с правно осн. чл. 248 от ГПК е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С разпореждане № 3612/06.04.2015 год на Окръжен съд Варна адв. В.С. е назначен за особен представител на С.Б.П.. Съгласно чл. 29 ал.3 от ГПК разноските за особения представител първоначално се понасят от насрещната страна, която е заплатила сумата 2930 лв, определена от съда съобразно с цената на иска и по правилата на Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения.

Във въззивното производство процесуалното представителство на ответницата е било осъществявано от същия особен представител, който изготвил и депозирал писмен отговор на въззивната жалба и писмена защита, без явяване в съдебно заседание. Поради това и на осн. чл. 9 ал.1 от Наредба № 1 следва да му бъде определено възнаграждение в размер на 300 лв, дължими от въззивниците на осн. чл. 29 ал.3 от ГПК. Съдът е пропуснал предварително да събере посочената сума, липсва произнасяне и в самото решение. Поради това искането за допълването му е основателно и следва да се уважи до посочения размер.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСЪЖДА Н.К.Т. с ЕГН **********, Ц.Р.Т. с ЕГН ********** И Н.С.Я. с ЕГН ********** да внесат по сметката на Апелативен съд Варна сумата от 300 лв, представляваща възнаграждение за адв. В.С. *** в качеството му на особен представител на С.Б.П..

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при наличие на предпоставките на чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.