О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

125

 

 

18.02.2016 г.,  гр. Варна

        

                                       В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

 

         Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение на осемнадесети  февруари  2016г., две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

      ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                         Юлия Бажлекова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петя Петрова в.ч.гр.д. № 93 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.2 ГПК вр. чл. 248, ал.3 ГПК.

Образувано е по две частни жалби от „Хриекс” ООД и от Б. П., подадени чрез пълномощника им адв. Ю.К., против определение № 198/19.01.2016 г., постановено по гр.д. № 714/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата им по чл. 248 от ГПК за допълване на постановеното по същото дело решение № 2116/18.12.2015 г. в частта за разноските.

Жалбоподателите са навели оплакване за неправилност на обжалваното определение, като са молили за отмяната му и уважаване на искането им за допълване на решението с присъждане на разноски в тяхна полза. Посочили са, че искането им за разноски е било заявено своевременно – до постановяване на решението от първата инстанция.

Насрещната страна Г.Б.М. не е подала отговор на жалбата.

Частните жалби са подадени в срок, от лица с правен интерес от обжалването му, като неизгодно за тях и са насочени срещу подлежащ на обжалване акт на съда, редовни са и допустими, а разгледани по същество те са неоснователни по следните съображения:

Жалбоподателите са ответници по разрешения от окръжния съд спор по гр.д. № 714/2014 г., като делото е приключило в тяхна полза с отхвърляне на исковете. В хода на производството, те не са заявили искане за присъждане на разноски. Такова не са направили нито с отговора на исковата молба, нито в съдебното заседание, в което делото е приключило. Присъждане на разноските по делото, те са поискали едва с писмените си бележки и с тях са представили списъка по чл.80 от ГПК и доказателствата си в тази връзка.

По въпроса допустимо ли е претенцията за разноски по чл.80 ГПК да бъде заявена с писмената защита по чл. 149, ал.3 ГПК е дадено задължително за съда разрешение в т.11 от Тълкувателно решение  6/2012  от 06.11.2013 г. на ВКС на РБ, ОСГТК, според което претенцията за разноски по чл.80 ГПК може да бъде заявена валидно най-късно в съдебното заседание, в което е приключило разглеждането на делото пред съответната инстанция. С писмената защита не могат да бъдат предявени процесуално валидно искания за присъждане на разноски, съответно за техния размер. Макар и акцесорна, претенцията за разноски съставлява искане, свързано със спорния предмет, което следва, също като него, да бъде заявено до приключване на съдебното заседание, с което приключва делото пред съответната инстанция.

С оглед даденото разрешение, искането за присъждане на разноските от ответниците – настоящи жалбоподатели, не е било заявено до приключване на съдебното заседание пред окръжния съд, а едва с писмените им бележки, поради което и молбата им за допълване на решението е била неоснователна и правилно е оставена без уважение от окръжния съд. В този смисъл обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 198/19.01.2016 г., постановено по гр.д. № 714/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС, с частна касационна жалба при условията на чл. 280 от ГПК,  в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                          2.